Městská část Praha-Satalice
 

 

Informační podpora v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným materiálem

"Má ohryzek nebo dvakrát vylouhovaný čajový sáček ještě šanci na život? "   + video 2


 
  Třídění a svoz odpadů
 
  21.12.2018

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2019

 

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

V letech 2019-2021 by měla službu zajišťovat spol. AQUATEST a.s., IČO: 44794843, která byla vybrána Radou HMP jako vítězný účastník otevřeného výběrového řízení. Z toho důvodu se mění i kontaktní telefony na obsluhu svozových aut, nové kontaktní telefony jsou: 601 389 243, 731 451 582.

Praha-Satalice

 

čtvrtek 28. 3. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 17.00 - 17.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 17.30 - 17.50 h

 

sobota 15. 6. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 10.00 - 10.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 10.30 - 10.50 h

 

středa 25. 9. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 17.00 - 17.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 17.30 - 17.50 h

 

Harmonogram pro celou Prahu naleznete v příloze.
 

  4.6.2018

 
  5.2.2018

  3.1.2018

 

  5.12.2017
Informace - Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/vite_kam_odlozit_oleje_ze_smazenych.html

  2.8.2017
Rozpis přestavení velkoobjemových kontejnerů VOK na II. pololetí 2017
  21.6.2017
Rozpis přistavení velkoobjemových BIO kontejnerů na II. pololetí 2017
  20.1.2017
Rozpis přestavení velkoobjemových kontejnerů VOK a BIO VOK na I. pololetí 2017
Kontejnery VOK_I.pololetí_2017.xls  + Kontejnery BIO_I.pololetí_2017.xls

 
   28.11.2016
Sběr použitých rostlinných olejů a tuků od občanů na území hl. m. Prahy.

Hlavní město uzavřelo 3.11.2016 smlouvu se společností Viking group s.r.o., která bude zajišťovat na všech 20 sběrných dvorech hl. m. Prahy
sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácností. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané budou hojně využívat, jelikož použitý potravinářský olej a tuk je cennou komoditou. Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie. Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Odpad je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků.
   1.8.2016
Od 1. 8. 2016 bude na území MČ Praha-Satalice zajišťovat svoz směsného i tříděného odpadu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Stávající rozmístěné nádoby na směsný i tříděný odpad zůstanou na svých místech. Dojde pouze k aktualizaci informačních polepů.

Kontaktní údaje pro komunikaci:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Zákaznické centrum
Tel: 296339917 až 919
e-mail: obchod@ave.cz
 

 Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

   23.3.2015
Svoz nebezpečných odpadů v roce 2016 začíná 31. 3.  
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2016.html

  7.1.2015
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2015

Fotografie vozidel, která tuto službu zajišťují

Praha-Satalice - čtvrtek 2. 4. 2015,  čtvrtek 2. 7. 2015, čtvrtek 1. 10. 2015,
zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za školkou, v čase 17.00 - 17.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům - U obory, v čase 17.30 - 17.50 h


Podrobné  informace ke svozu nebezpečného odpadu v roce 2015 naleznete na webu HMP: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/


V rámci mobilního sběru mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů:
 

baterie, akumulátory

 
  nádoby od sprejů  
  zahradní chemie  
  mazací oleje a tuky  
  ředidla a barvy  
  léky a teploměry  
  kyseliny a hydroxidy  
  lepidla a pryskyřice  
  detergenty (odmašťovací přípravky)  
  fotochemikálie  
  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)  
  zářivky a výbojky  

UPOZORNĚNÍ

V nedávné době byla v Praze zaznamenána stížnost na neprovedený svoz nebezpečného odpadu. Na základě fotografie společnosti Papkov s.r.o., která tuto službu zajišťuje, se však ukázalo, že svoz zajištěn byl. Je tedy možné, že došlo pouze k přehlédnutí svozového vozidla. Abychom podobné situaci do budoucna předešli, uveřejňujeme fotografie variant vozidel, které tuto službu zajišťují.  

 

 BIOkontejnery

Již v loňském roce u kontejnerů organizovaných a hrazených hlavním městem Prahou došlo ke změně režimu = kontejner je na stanovišti ponechán do jeho naplnění, max. 3 hodiny.

Odvoz kontejneru je tedy realizován po době 3 hodin od přistavení nebo po naplnění kontejneru.
Může tedy nastat situace, kdy občan na místo přijde, ale kontejner z důvodu vyčerpání kapacity již na místě není.


  Velkoobjemové kontejnery 

Rozpis přistavení VOK kontejnerů září – prosinec 2015

 

Do VOK je možné odložit: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).
Do VOK nelze odkládat:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).


  Sběrný dvůr 

  Sběrný dvůr Satalice,
provozovatel: IPODEC – Čisté město, a.s.,
K Cihelně 420, Praha- Satalice
tel.: 736 661 560,
provozní doba:
Po – Pá  08:30 – 17:00,
Sobota   08:30 – 15:00,
Ne + svátky zavřeno


  Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice
tel.: 281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

provozní doba:
Pondělí - pátek: 8:30 - 18:00 (v období zimního času do 17:00)
Sobota: 8:30 - 15:00


  Další sběrné dvory na území Prahy...
                                           Seznam sběrných dvoru - Hlavní Město Praha
                                           Seznam sběrných dvoru - mimo Prahu

Ve sběrných dvorech mohou Pražané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů:
     ►  objemný odpad (nábytek, zařízení domu, hadry, ošacení, obuv...)
     ►  elektroodpad (TV, PC, rádia, sporáky...)
     ►  kovový odpad
     ►  dřevěný odpad
     ►  odpad z údržby zeleně
     ►  suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma
     ►  papír, kartony
     ►  sklo
     ►  plasty
     ►  nebezpečný odpad (ledničky, zářivky, léky, oleje, akumulátory, chemikálie...)

Zpoplatněno je pouze:
     ►  odložení pneumatik osobních vozidel (25 Kč za kus)
     ►  suť, pokud její objem přesáhne jeden metr krychlový

Osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města, a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu.


Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla, jejichž výsledkem by mělo postupně dojít ke zkvalitnění poskytování služby s maximálním ohledem na potřeby občanů.

Pravidla přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad
Jedním z nových parametrů je přesně stanovená doba přistavení VOK. Doba přistavení VOK je 4 hodiny. V pracovní dny se VOK přistavují v odpoledních hodinách. O víkendu se může VOK přistavit v dopoledních i odpoledních hodinách také po dobu 4 hodin. Doba přistavení VOK byla zkrácena a upravena především z důvodu zneužívání této služby živnostníky, kteří VOK využívali k odkládání odpadů pocházejících z jejich činnosti. Další změnou ve službě přistavování VOK je i přítomnost obsluhy po celou dobu přistavení VOK. Obsluha koordinuje ukládání odpadů do VOK, tak aby se co nejlépe využil jeho objem, a informuje o tom, kdo a co smí do kontejneru odložit.
Tímto krokem by se mělo zamezit živnostníkům odkládání odpadu do VOK na úkor občanů. Za ukládání živnostenského odpadu do VOK může být fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě dle § 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.

Harmonogramy přistavení VOK na území hl. m. Prahy vyhotovují úřady městských částí Praha 1 – 57 ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s., pražský Magistrát je následně schvaluje. Harmonogramy jsou většinou zveřejňovány v místním tisku městské části nebo na internetových stránkách dotčené městské části. Dotazy týkající se konkrétních termínů přistavení by měli občané primárně směřovat na úřad příslušné městské části, nejlépe na odbor životního prostředí.

Do VOK je možné odložit: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do VOK nelze odkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Za ukládání nevhodných odpadů do VOK (jde o porušení povinností stanovených v § 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.5/2007 Sb. hl. m. Prahy – vyhláška o odpadech) mohou být občané pokutováni podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů až do výše 30 000 Kč.

Odpady, které nelze odložit do VOK, mohou občané hl. m. Prahy bezplatně odložit ve sběrných dvorech na území města, s výjimkou pneumatik a stavebního odpadu. V současné době je na území hl. m. Prahy pro občany zřízeno celkem 17 sběrných dvorů. Jejich seznam, včetně telefonických kontaktů, je k dispozici na: http://envis.praha-mesto.cz.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zodpovědným občanům, kterým není lhostejné naše životní prostředí, třídí odpady a nový systém přistavování VOK využívají v souladu s nastavenými pravidly a respektují pokyny obsluhy. Cílem všech zúčastněných stran (občané, Magistrát hl. m. Prahy, Úřady městských částí hl. m. Prahy, svozové společnosti) je vytvořit kvalitní a fungující systém, který bude sloužit zejména potřebám občanů.


  Pravidla přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad 

 Zajištění sběrného místa použitých injekčních jehel, lancet a stříkaček od diabetiků na území hl. m. Prahy je prodlouženo do konce roku 2014

Ukončení provozu Stabilního sběrného místa nebezpečného odpadu
31. 12. 2014 byl ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček v ulici Poděbradská 36 v Praze 9. Jednalo o jediné místo ke sběru tohoto odpadu v Praze, zajištěné odborem MZO MHMP, a jiná možnost pro odevzdání tohoto odpadu zatím není zajištěna.
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html


Provoz sběrného místa použitých jehel, lancet a stříkaček od diabetiků, ve kterém mohou diabetici tento infekční odpad
 bezplatně odložit,
je prodloužen do konce roku 2014.Sběrné místo je zajištěno na adrese: Poděbradská 36, Praha 9 a je provozováno společností Imp-servis s.r.o. 
Tato společnost bude zajišťovat i následné odstranění odebraného infekčního odpadu. Kontaktní osoba provozovatele sběrného místa: 
Libor Petrlík, tel.: 266 310 962, 603 583 392. Více na: http://envis.praha-mesto.cz/(goyotrrtt34dvk45pm1hyeee)/default.aspx

 

Magistrát hl. m. Prahy stanovil nová pravidla, jejichž výsledkem by mělo postupně dojít ke zkvalitnění poskytování služby s maximálním ohledem na potřeby občanů.

Pravidla přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad
Jedním z nových parametrů je přesně stanovená doba přistavení VOK. Doba přistavení VOK je 4 hodiny. V pracovní dny se VOK přistavují v odpoledních hodinách. O víkendu se může VOK přistavit v dopoledních i odpoledních hodinách také po dobu 4 hodin. Doba přistavení VOK byla zkrácena a upravena především z důvodu zneužívání této služby živnostníky, kteří VOK využívali k odkládání odpadů pocházejících z jejich činnosti. Další změnou ve službě přistavování VOK je i přítomnost obsluhy po celou dobu přistavení VOK. Obsluha koordinuje ukládání odpadů do VOK, tak aby se co nejlépe využil jeho objem, a informuje o tom, kdo a co smí do kontejneru odložit.
Tímto krokem by se mělo zamezit živnostníkům odkládání odpadu do VOK na úkor občanů. Za ukládání živnostenského odpadu do VOK může být fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě dle § 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.

Harmonogramy přistavení VOK na území hl. m. Prahy vyhotovují úřady městských částí Praha 1 – 57 ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s., pražský Magistrát je následně schvaluje. Harmonogramy jsou většinou zveřejňovány v místním tisku městské části nebo na internetových stránkách dotčené městské části. Dotazy týkající se konkrétních termínů přistavení by měli občané primárně směřovat na úřad příslušné městské části, nejlépe na odbor životního prostředí.

Do VOK je možné odložit: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do VOK nelze odkládat: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).

Za ukládání nevhodných odpadů do VOK (jde o porušení povinností stanovených v § 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.5/2007 Sb. hl. m. Prahy – vyhláška o odpadech) mohou být občané pokutováni podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů až do výše 30 000 Kč.

Odpady, které nelze odložit do VOK, mohou občané hl. m. Prahy bezplatně odložit ve sběrných dvorech na území města, s výjimkou pneumatik a stavebního odpadu. V současné době je na území hl. m. Prahy pro občany zřízeno celkem 17 sběrných dvorů. Jejich seznam, včetně telefonických kontaktů, je k dispozici na: http://envis.praha-mesto.cz.

Rádi bychom touto cestou poděkovali zodpovědným občanům, kterým není lhostejné naše životní prostředí, třídí odpady a nový systém přistavování VOK využívají v souladu s nastavenými pravidly a respektují pokyny obsluhy. Cílem všech zúčastněných stran (občané, Magistrát hl. m. Prahy, Úřady městských částí hl. m. Prahy, svozové společnosti) je vytvořit kvalitní a fungující systém, který bude sloužit zejména potřebám občanů.

 
 
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015