MČ PRAHA-SATALICE

ÚvodMČ Praha-Satalice ► Příroda a krajina MČ

 
Příroda a krajina městské části Praha - Satalice
 

 

Památné stromy v Satalicích
  • Lípy u kaple v Satalicích (srdčitá a velkolistá)
  • Dub letní v Satalické bažantnici
     
 
Lípy u kaple v Satalicích (srdčitá a velkolistá)
místo: Praha 9 - Satalice, ulice K Radonicům - travnatá plocha u barokní kaple sv. Anny při konečné zastávce autobusové linky č. 186, v těsném sousedství Satalické obory
popis: Koruny lip byly v minulosti zcela nevhodně tvarovány. Duté kmeny, napadené klanolístkou, většina stromů vykazuje krátkodobou perspektivu. Stanovištní poměry dobré.
datum ošetření: 30. října až 1. listopadu řez a 6. - 7. listopadu 2000 instalace vázání
lípa č. 2 - 10. prosince 2003
typ ošetření: základní zdravotní řez, redukční řez koruny, spojený s inventurou dříve instalovaného statického zajištění korun (lanové objímky s podkladnicemi), nové statické zajištění;
lípa č.2 - z preventivních důvodů dopručeno koncem roku 2003 provést radikální sesazení koruny, redukční řez koruny o třetinu (snížení těžiště stromu) inventura statického zajištění (lanové objímky s podkladnicemi); instalace vázání ve vrchních 2/3 od místa problematického větvení
Počet exemplářů 5
Obvod kmene 300-510 cm
Výška 18-21 m
Odhadované stáří 200 let
Rozhodnutí o vyhlášení 5.4.2001
Identifikace OŽP MHMP 031
Identifikace AOPK ČR 100045.x/5
Ošetření 2000
   
Dub letní v Satalické bažantnici
místo: Praha - Satalice, dub letní v Satalické oboře
datum ošetření: konec září 2004
typ ošetření: bezpečnostní řez + odstranění suchých větví nad lesní mýtinou, ostatní suché kosterní větve rostoucí mimo mýtinu a cesty doporučuji ponechat bez jakéhokoli ošetření (biotop pro ostatní živé organismy) + dle potřeby korunkový řez suchých větví či větví nebezpečných dle zásad přírodě blízkých metod ošetřování (PBMO)
Počet exemplářů 1
Obvod kmene 680 cm
Výška 32 m
Odhadované stáří 150 let
Rozhodnutí o vyhlášení 11.6.2004
Identifikace OŽP MHMP 068
Identifikace AOPK ČR  
Ošetření 2004
   

Naučná stezka z Vinoře do Satalic na okraji Prahy
V pátek 7. listopadu 2008 byla na severovýchodním okraji Prahy, mezi pražskými částmi Vinoř a Satalice, otevřena nová naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice.

Naučná stezka začíná v městské části Praha-Vinoř a končí v Praze-Satalicích. Výchozím místem je zastávka autobusu MHD Vinořský hřbitov, první zastávka stezky se nachází na hrázi rybníka Malá obůrka. Trasa, vedoucí převážně po žluté turistické značce, prochází nejprve územím přírodní rezervace Vinořský park, původním přírodně krajinářským parkem vinořského zámku. Vinořský park, resp. jeho odlehlejší, neudržovaná část, tvořená úzkým podmáčeným údolím s lužním lesem, ohraničeným pískovcovými skalkami, je především útočištěm mnoha druhů živočichů (hmyz, ptactvo) v jinak spíše zemědělské krajině, a také archeologickou lokalitou (slovanské hradiště se zachovanými valy).

Po opuštění Vinořského parku směřujeme vozovou cestou starou alejí k Satalické bažantnici, rozsáhlému listnatému lesnímu komplexu původně náležejícímu k vinořskému panství a krajinářsky navazujícímu na Vinořský park. Území bažantnice je dnes chráněno jako přírodní památka.

Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice je dlouhá 3,5 km, a na její trase je 9 zastávek s informačními panely. Stezku vybudovala základní organizace ČSOP „Natura, quo vadis?“ za přispění MŽP, Hlavního města Praha, RWE Transgas-net a MČ Praha-Satalice.

zdroj: http://www.naucnoustezkou.cz/nova-naucna-stezka-z-vinore-do-satalic-na-okraji-prahy

kliknutím přejdete na odkazPřírodní památka Bažantnice v Satalicích
Rozsáhlý lesní komplex mezi obcemi Satalice a Vinoř: K.ú. Satalice, Vinoř. V: 15,18 ha, n.v.: kolem 270 m. Z: Výnos MŠVU č. 91.629/51 z 23.4.1951.

Zachování listnatého lesa, zejména starých stromů, jako biotopu vzácných druhů hmyzu, krajinářsky cenné území v návaznosti na Vinořský park, s nímž bylo propojeno alejemi.

Sprašový pokryv s hlubokými sprašovými půdami typu hnědozemí a zhnědlých černozemí překrývá horniny svrchní křídy, zvláště cenomanské pískovce.

Listnatý porost se starými duby, javory, lípami a jasany byl založen v polovině 18.století jako bažantnice patřící vinořskému panství současně s parkem ve Vinoři. Tomu odpovídá složení jak stromového patra - dub letní, javor mléč, javor klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý, tak i keřového - bez černý, zimolez obecný, meruzalka červená. Jinak bylinné patro pokrývají nitrofilní druhy jako netýkavka malokvětá či vlaštovičník větší. Stromové patro odpovídá rekonstruované dubohabřině, ale chybí zde bylinné lesní druhy. Jediný zajímavější druh je čarovník obecný.

Výskyt brouků pralesního charakteru, vázaných na staré stromy, vzácný střevlíček Laemostenus terricola. Celý areál je bohatý na hajní druhy ptáků, jako např. žluva hajní, datel černý, strakapoud velký. Pravidelně hnízdí káně lesní a krahujec obecný. Z drobných pěvců dlask obecný, lejsek bělokrký, hojná je pěnkava obecná, slavík obecný. Z hmyzožravců se zde pravidelně vyskytuje ježek západní a rejsek obecný.

Současný charakter lesního porostu je dán jeho založením a způsobem hospodaření v posledních letech, které bylo omezeno pouze na výběr odumírajících stromů, které se vyskytují na celé ploše, na odstraňování polomů, vývratů a souší, pokud by neobsahovaly dutiny vhodné k hnízdění ptactva. Žádoucí je dosadba dubu letního na uvolněných plochách. Hojně zmlazuje javor klen.

zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/CHU03.htm