Úřad městské části Praha-Satalice


 
  Zaměstnanci Úřadu městské části Praha-Satalice
 

Boris Csillagi
tajemnik@satalice.cz

734 108 145
Tajemník úřadu městské části, statutární zástupce zaměstnavatele odpovídá za plnění úkolů zaměstnavatele, zajišťuje plnění úkolů uložených zastupitelstvem a starostou městské části, zajišťuje službu CZECH Point, zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin.

Monika Vlčková
vlckova@satalice.cz

286 851 326
Zajišťuje informační, organizační a koordinační činnosti, zajišťuje podatelnu úřadu městské části, obsluha webových stránek městské části, zajišťuje agendu přestupkových řízení, zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin, zajišťuje službu CZECH Point.

Jindřiška Merabetová 
merabetova@satalice.cz

273 130 481
Vede evidence obyvatel, zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin, vydává rybářské lístky, vede evidenci psů a výběr místního poplatku dle obecně závazné vyhlášky, vede evidenci závad veřejného osvětlení.

Ing. Zita Vagnerová
vagnerova@satalice.cz

273 130 480
Vede evidenci pronájmu pozemků, bytů a nebytových prostor, přípravu dodatků ke smlouvám dle úprav nájemného a vyúčtování záloh na služby, zajišťuje komplexní ekonomické činnosti městské části – evidenci a úhradu faktur, přípravu podkladů k zaúčtování.

Ing. Pavla Pečová
pecova@satalice.cz

273 130 482
Plní úkoly orgánu péče o ochranu přírody a krajiny – žádosti o povolení ke kácení dřevin, zvláštní užívání veřejného prostranství, projednává smlouvy o zřízení věcného břemene, jedná jako účastník řízení za městskou část při stavební činnosti.
 
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015