Agendy úřadu

Úřad městské části Praha-Satalice

 • Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl .m. Praze, v platném znění a Statut hl. m. Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
 • Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, zastupitelstvo MČ) upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze a Statut hl.m.Prahy.
 • Úřad MČ tvoří starostka, místostarostka (zástupce starostky), tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze a Statutem hl.m.Prahy.
 • Pracovně právní vztahy pracovníků úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.
 • Vnitřní směrnice a opatření vydává tajemník úřadu MČ.

Úřad městské části Praha-Satalice v oblasti samostatné působnosti

 • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo městské části
 • pomáhá komisím rady MČ a výborům zastupitelstva MČ v jejich činnosti

Úřad městské části Praha-Satalice v oblasti přenesené působnosti

 • vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu

Tajemník Úřadu městské části Praha – Satalice

 • je nadřízen všem zaměstnancům úřadu městské části Praha-Satalice
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • zabezpečuje plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Satalice
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu městské části Praha-Satalice
 • stanoví platy zaměstnancům úřadu městské části Praha-Satalice podle zvláštních předpisů
 • za plnění uložených úkolů je odpovědný starostovi MČ

Pracovníci Úřadu městské části Praha – Satalice

 • Vykonávají činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti.
 • Komunitní centrum a Místní knihovna jsou samostatné zvláštní organizační jednotky.

Agendy úřadu MČ Praha - Satalice

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Provádí vidimaci a legalizaci - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Provádí služby Czech Pointu
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda a zajišťuje agendu voleb
 • Provádí přihlášení k trvalému pobytu a správní řízení na zrušení místa trvalého pobytu
 • Vydává rybářské lístky
 • Vyřizuje žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Vyřizuje žádosti o zábor veřejného prostranství
 • Vykonává správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Vykonává správu místního poplatku ze psů
 • Vykonává správu místního poplatku z ubytovací kapacity

Agendy, které pro MČ Praha - Satalice vykonává ÚMČ Praha 19 - Kbely:

Správní obvod Praha 19-Kbely

 • Stavební úřad
 • Matrika, občanské průkazy, cestovní doklady
 • Živnostenský úřad
 • Sociální odbor - sociální poradenství, sociálně právní ochrana dětí, kurátor, parkovací průkaz pro osoby ZTP
 • Odbor životního prostředí a dopravy - např. lovecké lístky, evidence nebezpečných odpadu, vynětí ze ZPF, vyjadřování k činnosti na komunikacích aj.

Ostatní správní úřady
Kompletní přehled správních úřadů s působností pro městskou část Praha - Satalice je zde.