Info starostky – červenec/srpen 2015

27.08. 2015

Vážení občané,
letní měsíce se nesly v duchu dovolených, v Satalicích však nepřetržitě probíhaly či probíhají stavební akce a projekty započaté v jarních měsících. A protože jsme o nich dlouho neinformovali, zde je v souhrnu výčet těch důležitějších:

Základní škola – oprava štítů
Díky dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy jsme získali prostředky na opravu štítů staré budovy základní školy, práce právě probíhají.

Dům pro seniory – oprava rozvodů vody
Opět díky dotaci z MHMP probíhají opravy rozvodů vody v domě pro seniory. Děkujeme obyvatelům domu za trpělivost,
to nejhorší už snad máme za sebou.

Výmalba prostor knihovny
Na přelomu srpna proběhla výmalba stěn všech prostor knihovny, díky rychlé práci dodavatele a pomoci zaměstnanců bylo pro čtenáře zavřeno jen jeden prázdninový čtvrtek.

Rekonstrukce budovy v areálu statku (bývalé správy statku)
Byly zahájeny stavební práce v budově bývalé správy ve statku. Městská část zažádala o dotaci v rámci operačního programu životní prostředí a žádost byla akceptována. Následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a 10. 8. předána stavba. V jejím rámci dojde k podřezání a zateplení objektu, výměně oken a dveří, výměně střešních trámů a krytiny. Ačkoli se jedná o nejzachovalejší z budov areálu, rekonstrukce to bude zevrubná a náročná.

Objemová studie zpracovaná architekty
Architektonická kancelář Aukett zpracovala na základně našich požadavků objemovou studii využití areálu statku. Studie respektuje záměr vytvořit v areálu jakési komunitní centrum, které by sloužilo vzdělávání, seniorskému bydlení, podpoře chráněných dílen či ekologických projektů. Toto zaměření je důležité pro možnost čerpání finančních prostředků
z evropských fondů, zároveň ale nevylučuje jiné možnosti financování.

Oprava komunikace K Cihelně – předpokládané zahájení 14. září
Na společném jednání se zástupci TSK, INPROS, Ropidu a dopravního oddělení Prahy 19 byl konzultován časový harmonogram rekonstrukce ulice K Cihelně včetně nutných dopravních opatření. Datum zahájení byl stanoven na 14. září, čekáme na potvrzení termínu a přesný postup prací (v 1. fázi by mělo jít o přeložky sítí v křížení Pod Garážemi, K Cihelně). Ulice bude v době rekonstrukce neprůjezdná, přístup k domům obyvatel by měl zůstat zachován.

Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací K Radonicům, Budovatelská
Odbor technické vybavenosti MHMP uvolnil prostředky na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby komunikací v ulicích K Radonicům a Budovatelská. Zároveň na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na opravu mostní konstrukce v ulici Za Novákovou zahradou. Po vydání stavebního povolení budeme žádat o uvolnění finančních prostředků na realizaci výstavby výše zmíněných komunikací a mostku.

Zastávky – hlasování
V rámci přípravy projektové dokumentace rekonstrukce ul. K Radonicům jsme oslovili občany, aby se vyjádřili k možnosti přesunutí zastávky Satalická obora východním směrem. Převaha hlasů pro zachování současného stavu rozhodla
o zachování zastávky ve stávajícím místě. Doufáme, že realizace rekonstrukce proběhne v příštím roce, rozhodnutí
o uvolnění finančních prostředků na zahájení realizace záleží na Magistrátu hl. m. Prahy.
Výsledek ankety:
Varianta A, zachovat stávající stav, 199 hlasů
Varianta B, přemístit zastávky, 75 hlasů

Projekt Zelené Satalice
Děkujeme dalším příznivcům projektu za příspěvky na zlepšení vzhledu naší městské části. K dárcům se přidaly společnosti Landia (12.000,- Kč), Yam (5.000,- Kč), Safemed (10.000,- Kč). V rámci projektu byl opraven chodník v parku, spol. Pragis děkujeme.

Intertes
Ve středu 26. 8. 2015 by mělo dojít k předání nebytových prostor městské části, které byly předmětem insolvenčního řízení. Následně bude vyhlášen záměr na jejich pronájem.

Rámcové dohody se spol. Xannatos a investory Rosen a Rovenský
Na základě žádosti a připomínek zastupitelů byly v průběhu července a srpna připraveny rámcové dohody s investory,
kteří připravují výstavbu obytných souborů v ul. Pilařská a Za Školkou. Budou projednány na zastupitelstvu MČ.

Záměry na pronájmy pozemků a nebytových prostor
V letních měsících bylo vyhlášeno 16 záměrů na pronájem pozemků, zahrádek a nebytových prostor. Téměř do všech se přihlásili zájemci, záměry budou projednány na zasedání zastupitelstva.

Připomínkování vyhlášek hl. m. Prahy
Nemálo času zabere připomínkování různých vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy. Mimo jiné to byla vyhláška k regulaci hazardu, volnému pohybu psů, stanovení emisní zóny a zejména pražské stavební předpisy. Připomínky jsme psali na základě podnětů zastupitelů, členů komisí a zejména odborných posudků právníků a architektů/urbanistů, jejichž vyjádření zajistil Svaz městských částí hl. m. Prahy (Satalice patří mezi 27 členů – pražských městských částí). Tyto posudky byly významnou pomocí zejména u posledně jmenovaného nařízení, jímž se stanovují obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze. Věříme, že Praha své stavební předpisy obhájí ve prospěch města a jeho obyvatel.

Posílení vlakových spojů
Rada HMP dne 21. 7. schválila navýšení finančních prostředků pro přidání vagonu na linku S34 (souhrnný interval 30 min
ve všední den zůstává) a zkrácení víkendového intervalu na lince S3 ze 120 na 60 minut. V úseku Praha-Měšice na této trati došlo k nárůstu počtu cestujících z 1900 v roce 1992 na 4427 v roce 2014. Mezi nejvytíženější spoje v celé PID patří vlak č. 9505 v 7.53 do centra (111% kapacity). Dotace hlavního města pro tuto trať má být navýšena díky společnému úsilí samospráv městských částí v dlouhodobé spolupráci s organizací ROPID.

Noční spoje – zkrácený interval
Nejvýraznější změnou v dopravě je od 30. 8. plošné posílení víkendových nočních linek tramvají a autobusů, které měly doposud interval 30 minut. Vzhledem k trvale rostoucí poptávce po cestování bude zkrácen jejich noční interval z pátku
na sobotu a ze soboty na neděli na 20 minut.

Lední hokej ve Sportareálu
Ve dnech 22. a 23. srpna 8 do 18 hodin proběhl na umělém ledě bezkontaktní hokej týmů, který zahrnoval hru 3 na 3
bez gólmanů pro hokejové nadšence, doprovodný program pro diváky, večerní bruslení pro veřejnost. Účastníci byli nadšeni, v příštím roce však bude vybrán příznivější termín zkraje prázdnin či v průběhu školního roku.

Bezpečnostní prořez stromů v oboře
Vzhledem k opětovnému pádu stromů i samotných větví bude správce bažantnice, Lesy hl. m. Prahy, provádět na jejím území bezpečnostní řez, případně kácení napadených stromů, v okolí cest. Některé zdánlivě zdravé stromy mají vyhnilé kmeny a hrozí jejich pád i v době sucha. Žádáme vás proto o zvýšenou opatrnost při návštěvě obory v každém počasí.

Údržba městské části Praha-Satalice
Pracovní četa se průběžně věnovala údržbě městské části, mimo jiné to byly tyto oblasti:
Prořez křovin: park v ul. D. Medřické, okolí pomníku a kapličky, ul. Za Novákovou zahradou, zahrada MŠ, ul. U Řempa.
Sekání trávy: okolí pomníku a kapličky, plocha u zdrav. střediska, Trabantská, park D. Medřické, v okolí obory, zahrada mateřské školy, ul. K Cihelně, Hronětická a další.
Oprava reklamních cedulí Trabantská, osazení cedule v místě černé skládky.
Prořez stromu v ul. K Radonicům.
Oprava hracích prvků, odstranění poškozených prvků v ul. D. Medřické.
Oprava vrátek dětského hřiště v ul. Kemrova, příprava na výměnu pletiva.
Osazení odpadkového koše v lesoparku.
Montáž dopravních zrcadel v ul. Za Novákovou zahradou.
Výmalba nájemního bytu v ul. K Nádraží.
Postřik chodníků, úprava záhonů v ul. K Radonicům.
Úprava kruhového objezdu, úprava plochy v okolí nádraží.
Vyřezání křovin a likvidace odpadu v areálu statku – příprava stavby.