Info starostky – září/říjen 2015

04.11. 2015

Vážení spoluobčané,
pro ty, kteří nemají možnost se zúčastnit zasedání zastupitelstva, opět připojujeme informace o tom, čím jsme se zabývali během září a října.

Zahájení opravy komunikace K Cihelně
14. 9. 2015 zahájena 1. etapa Sovákova – Pod Garážemi – přeložka sítí. Sondami bylo zjištěno, že nebude nutná přeložka plynu. Dojde ke stavební úpravě přechodů na křižovatce Pod Garážemi x Šimkova x K Cihelně a na křižovatce Za Novákovou zahradou x K Cihelně x K Rybníčku. Stavba pokračuje 2. etapou podle harmonogramu prací.
Policie kontroluje dodržování objízdných tras a dopravního značení, zejména zákazů vjezdu a zákazů průjezdu. Do areálů a společností umístěných v ul. K Cihelně na konci Satalic (areál pošty, sběrný dvůr, Thermoquelle atd.) je nutné jezdit objízdnou trasou!

Příprava projektových dokumentací pro rekonstrukci komunikací
Odbor technické vybavenosti MHMP nechal zpracovat projektovou dokumentaci na ulici Za Novákovou zahradou a projektovou dokumentaci na mostek přes železniční trať. Předpoklad realizace – v nejbližších měsících.
Je připravena projektová dokumentace ulic Budovatelská, K Radonicům, probíhá vyjadřování dotčených orgánů. V ulici K Rybníčku, která navazuje na ulici K Radonicům, je problém u svodů dešťové vody. Projektanti řeší situaci v koordinaci s PVS.

Osvětlení v části ul. K Cihelně (Bezejmenná)
Po provedených revizích bylo odsvěřeno veřejné osvětlení společnosti Eltodo, která zajišťuje správu a servis veřejného osvětlení v hl. m. Praze. Osvětlení je již plně funkční.

Jednání s PVS a PVK
Na PVS proběhlo jednání s Ing. Petrem Žejdlíkem o problematice odvodnění komunikací a zároveň o kapacitě rekonstruovaných budov v areálu bývalého statku, s ohledem na omezenou kapacitu čistírny odpadních vod ve Kbelích.
S Ing. Říhou z PVS jsme jednali o odsvěření kanalizace a vodovodního řadu v ulicích Šimkova, Rovná, U Řempa, K Nádraží, Pod Poštou, Stratovská, U Obory, K Rokli, K Cihelně, Marvanova, Bošínská, Za Školkou, Hronětická, Drahelická, Vinořská, Panelová, ke kterému nedošlo v době jejich rekonstrukce.

Investiční požadavky městské části
Pro příští rok byly sumarizovány investiční požadavky na příští období pro Odbor technické vybavenosti a Odbor strategických investic (mimo jiné plánované rekonstrukce ulic, jihozápadní obchvat Satalic, protihluková opatření podél Vysočanské radiály ad.).

Společné setkání starostů městských částí
Starostové městských částí 1-57 se již dvakrát sešli za účelem společného postupu při řešení finančních vztahů. Rada hl. m. Prahy na svém jednání rozhodla o návrhu dotačních vztahů mezi hlavním městem a městskými částmi, se kterým starostové městských částí nesouhlasí. Radní Kislingerové byly zaslány připomínky s návrhy k úpravě vypořádání finančních vztahů.
Zároveň starostové jednali o návrhu změny jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy, tak aby měli vymezený prostor vyjádřit se nejen k projednávaným bodům, které se týkají daných městských částí, ale i obecně se svými náměty a připomínkami.

Starostové pro okruh
12 starostů a starostek městských částí hlavního města Prahy a Středočeského kraje založilo akční pracovní uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH. Cílem uskupení je uspíšení dostavby silničního okruhu kolem Prahy v racionální trase, která by do budoucna nezatížila hl. město dalším nárůstem tranzitní dopravy. STAROSTOVÉ PRO OKRUH chtějí odstartovat otevřenou a nepředpojatou diskuzi v první řadě o komplexním zhodnocení variant trasování okruhu včetně tzv. regionální varianty, která odklání tranzit mimo hustě obydlená území. Spoléhají přitom na to, že současná politická reprezentace není zatížena předešlými vazbami a bude k problému přistupovat odborně, odpovědně a nezaujatě.

Petice občanů
Občané z ul. Za Novákovou zahradou se na úřad obrátili s peticí k připravované zástavbě nové průmyslové a skladovací zóny v ul. Za Železnicí a podali návrh na úpravu řešení plochy. Na společném jednání členky petičního výboru, vedení MČ a zástupce investora byly předloženy požadavky petentů a navrhované možnosti řešení. Zástupce investora byl požádán o předání požadavků vlastníkům pozemků a jejich zohlednění při plánování výstavby.

Komise pro životní prostředí
O možnost setkání s komisí životního prostředí požádal Ing. František Šimánek, předseda představenstva IPODEC a obchodní náměstek divize střed společnosti Marius Pedersen. Dle jeho informací společnost upustila od původního projektu DSS a jejím záměrem je dokončení zázemí šaten pro zaměstnance, vytvoření prostoru pro stroje a vozy a dokončení úprav zpevněných ploch.
Zápis z jednání komise – viz přiložený dokument

Znalecké posudky
Byly zadány znalecké posudky na pozemky, o které někteří spoluobčané projevili zájem. Bude vypracován i manuál na určení pronajímané ceny pozemku. Následně budou upraveny od ledna 2016 ceny pronajímaných pozemků.

Nebytové prostory v ul. Trabantská, býv. Intertes
Prostory byly správcem konkursní podstaty předány zpět k užívání MČ (s majetkem nebylo možné více než rok nakládat). Nyní probíhá znalecký posudek na cenu za pronájem nebo prodej, následně bude rozhodnuto o dalším fungování tohoto areálu.

Výměna kotlů v budovách
V bytu správce ZŠ došlo k výměně plynového kotle, který byl přihlášen na dotaci od MHMP v rámci projektu Čisté energie 2015.
V domě seniorů došlo k výměně dvou velkokapacitních kotlů z dotace MHMP určené na sociální oblast.
V bývalé hájovně (nyní BESY, ZUŠ) došlo k výměně obou plynových kotlů, jeden sponzorovala firma Besy.

BESIP – přisvětlení přechodu v ul. K Cihelně
V rámci celopražského seznamu přisvětlování přechodů pro chodce z položky BESIP hl. m. Prahy bylo vyhověno naší žádosti o přisvětlení přechodu v ul. K Cihelně v těsné blízkosti kruhového objezdu. Aplikace tzv. rocbindy (bezpečnostní povrch se zvýšenou drsností a barevným odlišením), o kterou jsme rovněž vzhledem k časté nepřiměřené rychlosti projíždějících vozidel žádali, byla shledána jako nevhodná. Požádali jsme o přehodnocení stanoviska.

Zelené Satalice
Probíhá úprava keřových porostů v ulicích K Pyramidce, Hálova, Marvanova, Zahrádkářů.
Kruhový objezd byl osazen kvetoucími trvalkami a cibulovinami.
Probíhá výsadba stromů dle projektu.
Bude proveden prořez stromů v alejích v ulici Trabantská.

Zahrádky K Radonicům
V následujícím období budou sezváni pronajímatelé, abychom projednali možnosti zvelebení území a zlepšili podmínky pro pěstování plodin a stromů.

Obnova polních cest
Ve spolupráci s městskými částmi Vinoř a Kbely a spol. VINAGRO, která hospodaří na dotčených pozemcích, jednáme o možnosti obnovení polních cest pro pěší a cyklisty.

Statek a přilehlý sad
Sad u statku – dotace nebyla schválena, práce v sadu budou probíhat postupně dle projektu, a to z finančních prostředků projektu Zelené Satalice, dle domluvy se zahrádkáři bude přes zimu revitalizován starý sad a na jaře by došlo k výsadbě nových stromů a úpravě cest.

Rekonstrukce budovy C probíhá podle harmonogramu, do konce října došlo k těmto pracím:
- k vybourání základové desky a vytvoření nové,
- k demontáži krovu a vytvoření nového,
- k otlučení stávající fasády a nyní probíhá nástřik jádra, na který bude instalována tepelná izolace a následně omítka,
- statickému zabezpečení objektu jednak ve stropě ocelovými nosníky a zároveň po obvodu budovy jsou ocelové pásy.
- v prvním listopadovém týdnu budou instalována okna,
- v listopadu bude položena střešní krytina a dokončeny ostatní práce.

Je zpracována projektová dokumentace k bouracím pracím na budově A2, čekáme na vydání stavebního povolení a probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Veřejná debata k možnostem zastavění území pod nádražím (spol. Xannatos)
Ve čtvrtek 26. 11. od 18 hod. proběhne ve školní jídelně veřejná debata s architekty a urbanisty k možnostem zastavění území na pozemcích spol. Xannatos.

Údržba městské části v říjnu
Prořez křovin v ul. Hálova, K Pyramidce, Marvanova.
Sekání trávy, prořez křovin, shrabání listí, čištění chodníků Šimkova.
Sekání trávy K Rybníčku, K Rokli, K Radonicům, Hronětická, Netřebická.
Úklid dvora statku, odvoz odpadu.
Úklid dvora úřadu, vybílení skladu, oprava zámku, příprava prostor pro uložení materiálu.
Oprava zídky u kontejnerů, ul. Kemrova.
Zabezpečení odkryté šachty u nádraží.
Shrabání listí u pomníku, u kapličky.
Prořez a úprava zálivů v ul. Zahrádkářů.
Průběžný úklid ulic.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 19. 10. došlo k napadení úřední osoby (zástupkyně starostky) v souvislosti s výkonem její funkce.
Jde o kriminální čin, který v současné době vyšetřuje policie. Bude podán podnět na státní zastupitelství.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------