Informace starostky - červen 2016

22.06. 2016

Vážení obyvatelé naší městské části,
dovolte krátké shrnutí toho, čím jsme se zabývali v měsících květen a červen:

UL. K CIHELNĚ
Kolaudace zrekonstruované komunikace proběhla 17. června. Obě autobusové zastávky jsou již v provozu, komunikace slouží pěším, cyklistům i motoristům. Ulice Pod Garážemi je opět obousměrná.

PŘEMOSTĚNÍ ČD
V termínu 11. 5. – 30. 6. 2016 probíhaly udržovací práce na mostku spočívající ve výměně dřevěné konstrukce a sanaci spodní části přemostění. Harmonogram prací byl dodržován.
Na práce na mostku naváže oprava povrchů v ulici Za Novákovou zahradou.

NOVÁ BUDOVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Do konce měsíce června budou dokončeny práce na vnitřní budově nové hudební školy. Do přijímacího řízení pro nový školní rok se přihlásilo na 400 zájemců ze Satalic a okolí, což nás velmi potěšilo!

ÚPRAVA SADU
Probíhají terénní úpravy, vznikly nové mlatové cesty v sadu, který bude po dokončení úprav volně přístupný veřejnosti. Na podzim zde umístíme lavičky, které dotvoří klidovou zónu.

UL. K RADONICŮM
Probíhá územní řízení, v rámci kterého jsou zapracovány připomínky dotčených orgánů.
Část budovy Sokola je umístěna na pozemku MČ a naopak část pozemku Sokola bude dotčena stavbou, proto proběhnou jednání se Sokolem o výměně pozemku, do kterého by se v rámci stavby zasahovalo. Tím by došlo k narovnání vztahů mezi subjekty.

STUDIE NA BUDOVU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V UL. PILAŘSKÁ
V areálu v ul. Pilařská, které je svěřen do správy městské části Praha-Satalice, by v budoucích letech mohlo vzniknout nové zázemí pro sbor dobrovolných hasičů. Studie prověřuje možnosti umístění budov. Hl. m. Praha v současné době podporuje investice do zázemí jednotek integrovaného záchranného systému a připravuje plán pro jejich zajištění. V případě, že studie proveditelnosti prokáže lokalitu jako vhodnou. OTV zaplatí dokumentaci pro územní řízení.

ŽÁDOST O DOTACI Z EVROPSKÝCH FONDŮ NA AKCI KOMUNITNÍ CENTRUM PRAHA-SATALICE
Projekt zaměřený na vytvoření komunitního společenského centra revitalizací objektu bývalé sýpky v ulici K Rybníčku č.p. 8 (parc. st. 115/3, k.ú. Satalice) je v souladu s podmínkami 17. výzvy OP PPR pro osoby z cílových skupin a občany Satalic a okolí. Cílem projektu je integrovat skupiny osob (handicapovaní, děti z neúplných rodin, senioři), pomoci při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního způsobu života. Nové centrum by nabídlo tyto chybějící služby: výstavní sál (výstavy, přednášky, besedy, autorská čtení, poradenská činnost, příměstské tábory), integrační centrum (tvořivé, pohybové, rukodělné a kulturní aktivity, hry, čítárna, rozvoj zájmů a dovedností, propojení s ostatními (i venkovními) prostory v areálu statku a také institucemi MČ), prostory pro spolkovou činnost (Klub důchodců, Junák, Brontosaurus, Spolek myslivců ad.). Žádost byla v termínu podána, vyhodnocení dotačního programu lze očekávat v lednu 2017.

ČOV KBELY
Za účasti investora (hl. m. Praha) a správce (PVK) proběhla schůzka na čistírně odpadních vod za účelem zjištění možností kvalitní dostavby a intenzifikace stávajícího zařízení. Další jednání budou pokračovat. Prioritou naší MČ je, aby v budoucnu rozšířený areál čistírny neměl za následek zhoršení životního prostředí a životní úrovně obyvatel žijících v jeho blízkosti.

SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY
V souvislosti s novými nařízeními EU se opět rozhořela jednání ohledně dostavby „Silničního okruhu kolem Prahy“, původně Městského okruhu Prahy. Dostavba části 511 vedoucí od D1 k Běchovicím byla vyřazena ze seznamu staveb, pro které žádala naše vláda výjimku, aby nebylo nutné znovu zpracovat studii o vlivu na životní prostředí EIA. Spořilov a okolní městské části tlačí na dostavbu této části okruhu, tak aby bylo zamezeno průjezdu tranzitu přes jejich území. Dostavbou 511 však dojde pouze k převedení problému do dalších městských částí, zejména Běchovic, Horních Počernic, Černého Mostu, neboť úsek 510 Běchovice – Satalice je z mnoha důvodů nevyhovující pro tranzitní dopravu (úzké přemostění, nedostatečné vzdálenosti křižovatek, propojení s MHD, překročení hlukových limitů atd.). Opticky tak „proti sobě“ stojí uskupení starostů, kteří však v podstatě žádají totéž – ať kamiony projíždějící celou Evropou nezatěžují obyvatele Prahy. Bohužel dostavbou okruhu za hranicemi hl. města se v posledních letech nezabývá ani ŘSD, ani ministerstvo dopravy. Naší snahou je přimět odpovědné osoby, aby vyřešili tranzit jinak než využitím pražského městského okruhu.

SPOLEČNOST IPODEC
V souvislosti s připravovanými stavebními úpravami v areálu spol. Ipodec, které jsou v záměru popsány jako zázemí pro zaměstnance, parkovací plochy, sklady nádob, odpadkové koše a dopravní značky, nás e-mailem ujistil ředitel společnosti Vančura, že záměry společnosti jsou veřejně dostupné na http://www.satalice-sd.cz/mohlo-by-vas-zajimat. K žádným změnám veřejně deklarovaných záměrů prezentovaných na výše uvedené adrese nedošlo, společnost nechce v Satalicích zřídit „žádnou skládku, žádnou kompostárnu, žádnou linku na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, žádnou překládací stanici směsných či stavebních odpadů“. Pan ředitel má zájem jednat s městskou částí, a byl proto pozván na příští jednání zastupitelstva.

METROPOLITNÍ PLÁN HL. M. PRAHY
Návrh nového územního plánu (tzv. Metropolitního plánu) zpracovaného Institutem plánování a rozvoje pod vedením Ing. arch. Romana Kouckého byl po konzultacích s městskými částmi předán pořizovateli, tedy hl. m. Praze, ke kontrole, a pokud bude v souladu s platnými právními předpisy, následně by mělo být zahájeno jeho veřejné projednání.

KOMPOSTUJETE?
Anketa ve zpravodaji měla velký ohlas, reagovalo na ni 73 občanů. Projednáme možnosti získání dotace a o výsledku budeme informovat. Děkujeme za váš zájem!

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI MŠ – DOTACE Z HL. M. PRAHY
Na základě naší žádosti byla schválena dotace na zabezpečení vstupů do MŠ – budou vyměněny vstupní dveře i vrata a instalován tzv. videovrátný pro kontrolu nad osobami vstupujícími do objektu školy.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostně jsme v sobotu 18. 6. přivítali 12 nových občánků z celkového počtu 22 narozených dětí v minulém roce. Rodiče dětí obdrželi pamětní list a poukázku k nákupu zboží dle vlastního výběru.

NOC KOSTELŮ
V rámci akce byla otevřena také kaple sv. Anny v Satalicích. Během Noci kostelů je možné každoročně v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupné sakrální prostory. Program Noci kostelů momentálně v České republice připravuje více než 1 000 kostelů a modliteben. Fotografie najdete v galerii na webových stránkách MČ.

BĚH SATALICKOU OBOROU
Sokol Satalice přichystal pro sportovní příznivce oblíbený Běh Satalickou oborou pro běžce všeho věku. Akce byla opět neméně úspěšná a všichni se budou těšit na další ročník. Fotografie ze všech akcí najdete v naší fotogalerii na webu městské části.

DĚTSKÝ DEN A SATALICE SPORTOVNÍ
Ve dnech 4.- 12.června se v satalickém sportovním areálu konala unikátní akce Satalice sportovní aneb Bruslí celé Česko. Týden plný sportu odstartoval dětským dnem, kterého se zúčastnilo více jak 300 dětí. Pro děti byly připraveny sportovní aktivity jako jsou: inline bruslení, hokejbal, fotbal, tenis, beachvolejbal, netradiční sporty (kanjam, hookbruč, ladder golf). Dále pak prezentace místních hasičů s jejich legendární pěnou, koutek přežití v divočině, skákací hrad a myslivecký koutek. Děti si odnesly nejen spoustu krásných zážitků, ale také odměny v podobě medailí, diplomů nebo sladké palačinky.
Od pondělí do pátku se každé dopoledne konaly sportovní dny pro děti z místní základní a mateřské školy. Na školní děti čekaly školičky inline bruslení a další zábavný program na kolečkových bruslích. Pro nejmenší byl připraven multisportovní den (bruslení, tenis, fotbal, hokejbal a netradiční sporty). Každé všední odpoledne byly pro děti připraveny otevřené školičky bruslení včetně bezplatné půjčovny bruslí. Satalice sportovní vyvrcholily 3. ročníkem tanečních závodů Street Dance Open Air. V areálu soutěžilo na 200 tanečníků ve věku od 4 let až po dospělé, resp. maminky vystupujících dětí. Po celý týden panovala ve sportovním areálu příjemná a přátelská atmosféra, což dokazuje i neuvěřitelný počet téměř tisíce sportujících dětí, které v areálu aktivně trávily svůj volný nebo školní čas.

MĚJTE SVÉ PEJSKY V OBOŘE NA VODÍTKU!
Na žádost sdružení myslivců žádáme majitele pejsků, aby na území obory měli své psíky na vodítku. Volné pobíhání psů ruší lesní zvěř.
Mimo oboru na veřejných prostranstvích uvítají totéž opatření zejména maminky malých dětí. Děkujeme za pochopení.

STEZKOU DO VINOŘE
Pro všechny turisty, kteří rádi hledají cesty mimo silnice, je nově přístupná stezka podél silnice Vinoř - Satalice a to od Satalic k mostku. Tráva zasetá na podzim se krásně uchytila, a můžete si tak dopřát vycházku do výborné vinořské cukrárny nebo za jinými cíli. Cesta prozatím není dokončená tak, jak bychom si přáli, je třeba vyřešit okolí potoka a navazující část. I tak věříme, že se Vám jako jedna z možností, jak pěšky dojít k sousedům, bude hodit.
Podrobnosti o realizaci a fotografie uveřejnil na stránkách MČ Praha-Vinoř místostarosta Vinoře, pan Michal Biskup. Děkujeme vedení Vinoře a společnostem Vinagro a Imramovský za spolupráci!

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Ve dnech 2. -3. 6. proběhlo blokové čištění ulic v Satalicích. Děkujeme těm, kteří respektovali výzvu a nechali prostor údržbě PSAS.
Pracovníci údržby se věnovali běžné údržbě a sekání trávy na území celých Satalic, zaměřili se na vysekání prostoru vedle SAS, kde proběhl úspěšný dětský den.
V areálu statku byly vysekány nálety, uklizeny staré ploty a další nashromážděný odpad ze sadu.