Informace starostky - červenec/srpen 2016

29.08. 2016

Vážení občané,
během července jsme na webových stránkách průběžně informovali o některých novinkách, další doplňujeme nyní:

MŮSTEK PŘES TRAŤ OTEVŘEN
V termínu 11. 5. – 30. 6. 2016 probíhaly udržovací práce na mostku spočívající ve výměně dřevěné konstrukce a následně v měsíci červenci probíhala sanace spodní části přemostění. Na tuto akci plynule navázala oprava povrchů v přilehlé ulici Za Novákovou zahradou po obou stranách mostku. Obě stavby jsou dokončeny a ulice Za Novákovou zahradou je od 9. 8. průjezdná. Na základě poptávky bude v příštích týdnech následovat ještě vyčištění pískovcových částí konstrukce mostku.

NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY
Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové, dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Dle jejich autorů přinášejí lepší výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic. Více informací najdete na http://www.iprpraha.cz/psp nebo na webových stránkách MČ Praha-Satalice v záložce Rozvoj městské části, stáhnout si je můžete na www.bit.ly/PSP stahnout nebo v tištěné verzi koupit za 235,- Kč v podatelně IPR.

SEVEROVÝCHODNÍ CYKLOMAGISTRÁLA
Městská část Praha-Satalice podporuje rozvoj pěší i cyklo turistiky, zapojila se i do studie cyklomagistrály v území od Vysočan přes Prosek, Kbely, Kyje, Černý Most po Horní Počernice. Proběhlo jednání se zástupci dotčených městských částí MHMP, IPR, TSK o možnosti její realizace. Satalic se týká především navržená etapa č. 9, která by měla vést od Černého mostu okolo areálu pošt, přes lesopark k Satalické oboře.

S magistrátem hl. m. jednáme o zalesnění části podél Vysočanské radiály a vzniku cest pro pěší i cyklisty v území nazvaném Za červeným křížem.

ROPID – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V PRAZE OD ŘÍJNA
Věříme, že se podaří obnovit propojení Černého Mostu, Proseka a Holešovic tak, jak jej zajišťovala dříve linka 186. Probíhají jednání se všemi městskými částmi, přes které by byla linka vedena.

ZMĚNA SPOLEČNOSTI SVÁŽEJÍCÍ ODPAD
Od 1. 8. 2016 zajišťuje na území MČ Praha-Satalice svoz směsného i tříděného odpadu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Ke změně došlo v souvislosti s uzavřením zakázky „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016-2025" zadané hl. m. Prahou. Vítězem veřejné zakázky se stalo konsorcium „Pražské odpady 2016-2025".) Stávající rozmístěné nádoby na směsný i tříděný odpad zůstanou na svých místech. Dojde pouze k aktualizaci informačních polepů. Kontaktní údaje pro komunikaci: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Zákaznické centrum – tel.: 296339917 až 919, e-mail: obchod@ave.cz

TŘÍDĚNÍ SKLENĚNÉHO ODPADU OD 8 DO 20 HODIN
Žádáme občany, aby respektovali klid sousedů a vyhazovali skleněný odpad ve výše stanovených hodinách. Děkujeme, že jste ohleduplní jak k životnímu prostředí, tak k lidem, kteří v něm žijí.

NUTNÉ KÁCENÍ UHNILÝCH STROMŮ
Kvůli opakovaným pádům stromů v Satalické bažantnici a na základě následného posouzení celkem 16 vytipovaných stromů stromovým tomografem vyplynulo, že 5 stromů je nutno ihned pokácet a jeden bude upraven na torzo (mapka viz webové stránky MČ). Práce by měly být provedeny do konce srpna 2016, prosíme Vás proto o opatrnost při návštěvě obory.

VYKLIZENÍ SADU U STATKU
Poslední část sadu u statku byla vyklizena, odvezen odpad a odbourána poslední zahradní bouda. Sad byl vyčištěn a posečen, bude následovat osazení lavičkami a odpadkovými koši.

PÍSKOVIŠTĚ NA HŘIŠTÍCH
Zkoušky písku byly prováděny na třech pískovištích (dvě v MŠ a jedno u domova seniorů). Vzorky byly podrobeny ve Státním zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Hradec Králové, mikrobiologickému vyšetření, zkoumajícímu termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky. Vzorky byly v pořádku, u žádného nebylo zjištěno překročení závazných limitních hodnot.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Osazení dopravního značení v ul. Zahrádkářů, Rašovická, Za Stodolami, Stratovská.

Doplnění písku v ul. Kemrova.

Prostříhání keřů a stromů zasahujících do komunikací.

Sekání trávy probíhá postupně na území celé MČ, v červenci to byly ulice K Cihelně, Pilařská, Za Novákovou zahradou, Za Školkou, Trabantská, K Nádraží, Drahelická, Bošínská, Hronětická, K Hluboké cestě, K Rybníčku, K Radonicům, Pod Garážemi, parků D. Medřické, Menšíkova, ploch podél obory a v okolí kaple, odplevelení v ul. Hálova, Marvanova, K Pyramidce, Trabantská ad.