Informace starostky – červen 2017

21.06. 2017

Lokální obnova povrchů komunikací
Obnova komunikace Marvanova, Hálova, K Pyramidce, Drahelická, Zahrádkářů – probíhá úprava komunikace na místech, kde se zámková dlažba propadá nebo je znečištěna nebo poničena. Předpoklad dokončení během července.
Byla dokončena obnova povrchu chodníku v ul. Za Školkou a přístupové cesty k ordinacím lékařů.

Statek – budova G
Rekonstrukce budovy byla dokončena a prostory předány nájemci, panu Kuchtovi, který je bude využívat jako skladové prostory na pomůcky pro handicapované. Fotografie z rekonstrukce najdete na webových stránkách městské části.

Statek – budova D (bývalá sýpka)
Na vybudování komunitního domu z bývalé sýpky v areálu statku byla městské části přidělena dotace z evropských fondů. Výběrové řízení na rekonstrukci budovy podle projektové dokumentace vyhrála společnost Konsit, která má dostatek zkušeností s rekonstrukcí historických objektů. Práce budou zahájeny v červnu, termín dokončení vnější i vnitřní rekonstrukce budovy je srpen 2018.

Statek – budova B (bývalý kravín)
Bude zahájena rekonstrukce budovy, v níž v současné době působí tři nájemci (drobní živnostníci).
Dojde k výměně střešní krytiny, sanace zdiva, odvlhčení objektu, nové okapy, nová fasáda, výměna oken a vrat. Při rekonstrukci bude upraveno okolí objektu, zídka podél ulice K Rybníčku, budou vydlážděny přístupové komunikace a úprava zeleně.

Základní škola – schválena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
Na základě naší žádosti schválil magistrát dotaci ve prospěch městské části, a to na tyto úpravy:
Výměna ostění oken západního traktu budovy (zamezení protékání vody do tříd při dešti).
Zateplení jižního a západního traktu budovy, výměna světlíků (zlepšení teplotních podmínek zejména v druhém patře budovy, snížení energetické náročnosti budovy).
Školní družina – úprava prostor školní družiny, zvětšení pobytových ploch pro vyžití dětí, úprava zádveří pro komfort rodičů.
Školní hřiště – obnova plochy školního hřiště, doplnění dráhy pro běh a doskočiště.

Sportareál Satalice – schválena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
V červenu byla rovněž schválena žádost o dotaci na vnitřní rekonstrukci zázemí Sportareálu podle požadavků jednatele společnosti, a to zejména na rekonstrukci šaten sportovců (sprch, wc, hydroizolací, krytin), obnovu sádrokartonových stropních konstrukcí v pokojích včetně výmalby.

Nové cedule
U vjezdů na území městské části byly instalovány nové informační cedule MČ Praha-Satalice.

Komunikace U Arborky
Dočasně došlo k zastavení stavby v ulici U Arborky, kde chyběla podepsaná smlouva se SŽDC o přeložce kabelů. Celá situace je již dořešena a bude se pokračovat dle platného stavebního
povolení během prázdnin.

Zahrádky v ul. Radonicům
V letošním roce byl obnoven plot na zahrádkách v ulici K Radonicům, aby bylo zabráněno vstupu osob i okusu rostlin zvěří. Připravujeme pro příští rok projekt na zavedení elektrického proudu a vrt pro studnu.
Nově bude od července pronajatý pozemek č. 47, který dříve využíval ke své činnosti spolek myslivců, máme také vytipovanou ještě jednu lokalitu v Satalicích vhodnou pro zahrádkářskou činnost.

Přijaté děti do mateřské a základní školy v Satalicích
Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato do naší mateřské školy 56 dětí, z toho 22 ze Satalic, 17 z Vinoře a 17 z okolních obcí a MČ.
Základní škola přijala do prvního ročníku 46 žáků ze Satalic, 5 z Radonic a 4 z dalších obcí, jejichž sourozenci již navštěvují naši základní školu.
Všechny děti ze Satalic tedy byly přijaty jak v mateřské, tak v základní škole.

Základní umělecké školy slavily tisícem akcí ve 280 městech celého Česka
Dne 30. května proběhl jedinečný happening ZUŠ Open, ke kterému se připojila i naše umělecká
škola. Zástupkyně ředitelky ZUŠ Pravomila Vyklická připravila výstavu kreseb, grafik a ukázky technik, jako je například linoryt. Nad celostátní akcí ZUŠ Open převzala patronát např. mezzosopranistka
Magdalena Kožená, která loni založila fond na podporu ZUŠ. Dalším z patronů byl i Zdeněk Svěrák. Cílem projektu je přiblížit vyučované obory dětem a následně je naučit lásce k hudbě, výtvarnému nebo tanečnímu umění. Upřednostnit tvořivost a rozvoj jejich schopností před počítači,
tablety, mobily nebo televizí.
Od nového školního roku 2017/2018 bude v Satalicích otevřen nově taneční obor.
Přijímací řízení bude během září 2017. ZUŠ se těší na další talentované děti ze Satalic a okolí!

Podpisy pro kandidáty na prezidenta
V příštím roce budeme volit prezidenta České republiky. Každý nezávislý kandidát pro přímou volbu prezidenta musí nasbírat 50 000 podpisů, aby se jí mohl zúčastnit. V přízemí úřadu MČ Praha-Satalice je možné připojit svůj podpis na podpisový arch pro kandidáty na úřad prezidenta, jejichž podpisové archy máme k dispozici. Prozatím je možné podepsat petiční archy na podporu kandidatury pana Mgr. Michala Horáčka, Ph.D., pana prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., a pana MUDr. Marka Hilšera, Ph.D. Podpisové archy dalších kandidátů budeme připojovat, jakmile budou k dispozici.
Podpořit lze i více kandidátů. Podpisem petičního archu nikoho NEVOLÍTE, jen dáváte kandidátům šanci ucházet se o úřad prezidenta. Koho budete při prezidentské volbě volit, je jenom na vás.

Úspěšné kulturní akce v Satalicích – děkujeme všem, kteří se na jejich přípravě podílejí!
Běh oborou.
Dětský den.
Vítání občánků.
Setkání s jubilanty.
Olympijský běh.
Společenský večer ZŠ.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Stavba plotu podél zahrádek K Radonicům dokončena.
Sekání trávnatých ploch.
Údržba dětských hřišť.
Úklid košů, zastávek.
Údržba strojů.

VELKÝ DÍK PATŘÍ PANU JANDOVI, KTERÝ TÉMĚŘ PO VÍCE NEŽ 20 LETECH PRÁCE PRO NAŠI MĚSTSKOU ČÁST ODCHÁZÍ DO DŮCHODU.