Informace starostky – srpen 2017

14.09. 2017

Základní škola
Byly zahájeny práce na východní straně pláště budovy, připravena elektroinstalace pro osazení venkovních žaluzií a nyní probíhá zateplení obvodové zdi.

Statek v ul. K Rybníčku
Na budově sýpky pokračují stavební práce podle projektu komunitního centra.
Budova kravínu bude mít do konce září novou střešní krytinu, budou vyměněna okna a vrata, obnovena fasáda a opravena zeď podél komunikace.
Plynofikace areálu byla dokončena.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Pokračuje dle harmonogramu, plánované dokončení stavby – prosinec 2017. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků Sportareálu přispěje vybudování chodníků a úprava parkovací plochy při vjezdu z ul. Budovatelská.

Souvislá údržba komunikace v ul. K Radonicům
Společnost SKANSKA pokračuje v obnově povrchu na ul. K Radonicům, a to v extravilánu Satalic. Následovat bude obdobný proces v úseku Rážova – Filipovského.
Proč nezačali od kruhového objezdu? Protože v této části nejde o rekonstrukci, dochází „pouze“ k obnově poškozeného povrchu komunikace, která je ve správě spol. TSK Praha. Úsek od kruhového objezdu k oboře projde zevrubnou rekonstrukcí, kterou pro nás připravuje Odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy a na kterou bylo vydáno územní řízení. Nyní byla dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení. Po vydání stavebního povolení (a zadání výběrového řízení a vysoutěžení zhotovitele) bude možné začít s rekonstrukcí, jestliže na ni budou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu hl. m. Prahy. Rozpočet takové akce se pohybuje v částce cca 50 milionů.

Studie na přírodní park K Radonicům
Tým odborníků ze společnosti Neolokator připravil pro městskou část Praha-Satalice mezioborovou studii na revitalizaci území, potřebnou pro změnu územního plánu na ploše mezi biokoridorem a lesoparkem v ul. K Radonicům (viz příloha). Ve studii jsou pro dané území navrženy: přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, plochy zeleně, pobytové louky, veřejně přístupné herní plochy, drobné vodní plochy, zpevněné cesty pro pěší atd.
Představení podkladové studie pro změnu územního plánu proběhne v úterý 19. 9. od 17 hod. ve školní jídelně, studii představí členové týmu Ing. Martin Sucharda a MgA. et Bc. Jan Trejbal.

Po skončení diskuse využijeme prostor a techniku a pro zájemce bude představena krátká prezentace rekonstrukce areálu statku - upřesnění využití jednotlivých budov a časový harmonogram staveb. Předpokládaný začátek cca 18.00 hod.

Čistírna odpadních vod Kbely
Byla dokončena EIA na projekt intenzifikace ČOV Kbely – zveřejněna bude na úřední desce hl. m. Prahy a v informačním systému EIA, na portálu www.cenia.cz/eia.
Obytný soubor Za Školkou
Odbor výstavby – stavební úřad P19 přerušil územní řízení pro vydání územního rozhodnutí na žádost stavebníka, který tímto reaguje na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy. Ten na základě odvolání účastníků řízení zrušil územní rozhodnutí ze dne 10. 11. 2016 a vrátil věc k novému projednání.

Pražské cyklozvonění
17. září 2017, od 10 do 17 hod.
Zveme vás do Kaizlových sadů na Sportovní festival pro celou rodinu v pražském Karlíně. Akce bude doplněna o jízdu Prahou s průvodcem. Sataličtí účastníci startují v 10:00 od kapličky sv. Anny a připojí se do pelotonu jedoucího z Čakovic a Kbel.

SNÍDANĚ NA PERÓNĚ aneb „Lepší káva ve vlaku nežli štrúdl na silnici“
19. září od 6.30 do 8.30 nádraží Satalice, Kbely, Čakovice
V rámci Evropského týdne mobility jsme ve spolupráci s hl. m. Prahou a městskými částmi Čakovice a Kbely připravili pro cestující vlakem občerstvení s prezentací minulosti a současnosti železniční trati mezi Prahou a Neratovicemi. Můžete se těšit na výbornou kávu a poctivý štrúdl! Nesnídejte pro jednou doma a přijďte podpořit cestování vlakem.
http://www.cistoustopou.cz/cista-mobilita/projekt/evropsky-tyden-mobilit...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
20. října od 14 do 22 hod.
21. října od 8 do 14 hod.
v jídelně základní školy, K Cihelně 137