Informace starostky – říjen 2017

02.11. 2017

Základní škola
Byly zahájeny práce na západní a severní straně pláště budovy, je připravena elektroinstalace pro osazení venkovních žaluzií a proběhne zateplení obvodové zdi. Práce byly původně plánovány na letní měsíce příštího roku spolu s výměnou světlíku, kvůli přetrvávajícímu zatékání do tříd při větších deštích vinou špatného sklonu parapetů jsme přistoupili k realizaci ještě v letošním roce. Zakázku získala společnost Vexta. Střešní světlíky v chodbě druhého patra budovy budou vyměněny v době letních prázdnin.

Statek v ul. K Rybníčku
Na budově sýpky pokračují stavební práce podle projektu komunitního centra.
Budova kravínu má novou střešní krytinu, byla vyměněna okna a vrata, obnovena fasáda (poslední vrstva bude dokončena dle klimatických podmínek, pravděpodobně po zimě kvůli vlhkosti zdiva), byl vybudován chodník podél objektu.
Bylo vypsáno výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukce budov ve prospěch bytů pro seniory. Vyhrála společnost Wandel, práce budou zahájeny v tomto týdnu.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Pokračuje dle harmonogramu, komplikace s odhalenými kabely, ke kterým je nutné vyjádření ČD. Plánované dokončení stavby – prosinec 2017.

Souvislá údržba komunikace v ul. K Radonicům
Společnost SKANSKA obnovila povrch komunikace K Radonicům, byly vyčištěny příkopy a obnoveno odvodnění podél komunikace.

Studie proveditelnosti – zdvojkolejnění trati Praha – Liberec
Proběhla schůzka členů dopravní komise se zástupci Metroprojektu, kteří zpracovali studii proveditelnosti zkapacitnění trati z Prahy do Liberce. V Satalicích je k řešení křížení s ul. Budovatelská.

Výsadba aleje
Nečekaný zájem vyvolala nabídka zasadit si svůj stromek v aleji podél komunikace Vinořská. Moc děkujeme všem malým i velkým zájemcům, kteří přispěli na výsadbu a využili možnosti pojmenovat stromek podle své volby. Těm, na které nezbylo, slibujeme, že na ně nezapomeneme a oslovíme je příští rok.

Divadelní představení BEZ_SÝTKA
Velmi vtipné představení tentokrát přivezla divadelní společnost RYIO, o výbornou atmosféru se postarali s nabídkou občerstvení také naši dobrovolní hasiči. Děkujeme!