INFORMACE STAROSTKY – KVĚTEN 2018

20.05. 2018

GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Pro zajištění obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů jsme uzavřeli smlouvu se Svazem místních samospráv ČR na jeho implementaci a zajištění služeb pověřence, který ochranu osobních dat monitoruje. Nařízení bude mít vliv na zpracování a (ne)poskytování některých osobních údajů. Doufáme, že přísnější přístup k nakládání s osobními daty, který bude mít vliv na práci úřadů, nebude občany vnímán negativně.

Metropolitní plán
Všem zastupitelům byly zaslány a pro občany na úřední desce zveřejněny informace o přístupu k návrhu nového Metropolitního plánu. Připomínky musí být odeslány během července a předem projednány na červnovém zastupitelstvu, prosím tedy o zaslání připomínek zastupitelů do 15. 6. 2018.

Námitky a připomínky může podávat každý občan, nezávisle na projednání na zastupitelstvu městské části.

Dozorčí rada SAS
29. března projednala dozorčí rada Sportareálu Praha-Satalice zprávu jednatele společnosti, která obsahovala výčet provozních bodů uplynulých i připravovaných a přehled finančních toků. Hospodaření společnosti skončilo v roce 2017 v mírném zisku. Podrobné výsledky budou předloženy k projednání na příštím jednání 24. 5.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Satalice
K zápisu 4. 4. byli zváni rodiče s dětmi narozenými mezi 1. září 2011 a 31. srpnem 2012 a rodiče s dětmi po odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2017-2018. Na základě výsledků zápisu bylo rozhodnuto o otevření jedné třídy prvního ročníku, kam byly přijaty děti z našeho spádového obvodu (Satalice). Bude tím do původního režimu navráceno uspořádání tříd, které bylo nestandardně řešeno v roce 2016 při otevření tří tříd prvního ročníku.

Zápis do MŠ Satalice
Zápis do MŠ Satalice pro školní rok 2018/2019 se uskutečnil 3. 5. 2018 od 13 do 18 hod. v budově MŠ, ul. U Obory 385, Praha 9 - Satalice. K zápisu se dostavilo 55 dětí, 32 ze Satalic, volných míst je 35. Všechny satalické děti budou přijaty.

Výběrové řízení na vedoucího úřadu – tajemníka
Na místo vedoucího úřadu neboli tajemníka bylo vypsáno výběrové řízení, nový uchazeč o místo vedoucího úřadu musí být schválen Magistrátem hl. m. Prahy.

Most přes železniční trať
V řešení je oprava poškozené části konstrukce, návrh zhotovitele musí být schválen pojišťovnou.

Park Budovatelská
V parku byly dokončeny práce na obnově parku a zasázeny nové keře.
Na podzim budou dosázeny také stromy.

Satalická obora
V satalické oboře byly naštěpkovány větve z prořezaných stromů. Štěpka posloužila na zásyp cest.

Zálivka stromů
Jednotka dobrovolných hasičů i pracovní četa se starají o pravidelnou zálivku nově vysazených stromů a keřů v městské části i nově vysazené aleji.

Protihlukové stěny na Vysočanské radiále
TSK začala řešit možnost výstavby protihlukových stěn Vysočanské radiály, zadána a vysoutěžena je projektová dokumentace (od studie proveditelnosti až po dokumentaci pro stavební povolení). Do letních prázdnin proběhne měření hluku, které v loňském roce vyšlo ještě těsně pod limitem. V souvislosti s protihlukovými opatřeními nejen u radiály, ale i podél připravované navazující etapy Silničního okruhu kolem Prahy (technická studie etapy 520 Březiněves-Satalice) bylo ve spolupráci s Horními Počernicemi a Běchovicemi zadáno nezávislé sčítání dopravy na stávající části okruhu mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi.

Probíhající projekty
Pokračují práce na komunitním centru a výstavba podporovaných bytů, je připravena realizace nových střešních světlíků na budově ZŠ a následná výmalba, v létě proběhne rekonstrukce hřiště základní školy a realizace nové herní plochy u Sportareálu. Tam budou také opraveny štíty a ostění vikýřů. Před realizací je rekonstrukce vodní nádrže v ul. K Rybníčku, úpravy sadu statku v místě, kde dříve byla budova s prodejnou hub, a dokončení fitparku.

Prostor v ul. U Čističky
V březnovém zpravodaji jsme vyzvali občany, aby nám napsali svůj názor na využití prostoru v ul. U Čističky. Z došlých reakcí byl potvrzen náš záměr využít místo k příjemnému posezení s výhledem do krajiny. S jedním z místních občanů, kterému tímto děkujeme, připravujeme popis panaromatu, které bychom chtěli osadit v místě výhledu a díky kterému se kolemjdoucí lépe zorientují v pohledu na horizont, který se v místě při dobré viditelnosti otevírá.

Údržba městské části
Pracovníci údržby se zaměřují na sekání trávy a odplevelení záhonů, sázení keřů.

Úklid podél plotu a skládky za spol. Vela, prořez křoví.

Úklid u požární nádrže v ul. K Rybníčku.

Úklid štěrku a nečistot na komunikacích ve správě MČ.

Prořez a údržba keřů a květin podél ZUŠ.

Čištění odvodňovacích kanálků na komunikacích.

Ulice K Lindě – odvoz komunálního a zahradního odpadu. Úklid listí v okolí kaple, likvidace větví v ul. U Arborky, likvidace zahradního odpadu v ul. Za Školkou.

Příprava pozemku v zahradě u domu pro seniory pro zasazení tújí podél plotu.

Výměna poničených odpadních košů.

Osazení zákazové značky u vjezdu do lesoparku, oprava značky zákazu průjezdu U Starého hřiště.

KULTURA
K úspěšným akcím předchozích měsíců patřil koncert učitelů ZUŠ a čarodějnický večer.

V pondělí 7. května byl k pomníkům obětem 2. světové války položen věnec k připomenutí jejich památky.

V pátek 18. 5. jsou všichni srdečně zváni na divadelní představení Bylo nás pět.

V sobotu 19. 5. proběhne tradiční Běh oborou v organizaci TJ Sokol Satalice.

Ve středu 23. 5. od 16 hod. proběhne křest keramických tabulek umístěných v aleji v ul. Vinořská, následně bude děti čekat malé překvapení v ZUŠ a slavnostní koncert žáků pořádaného v rámci happeningu ZUŠ Open, Děti žijí uměním.

V sobotu 26. 5. v jídelně základní školy pořádá Spolek Satalická škola ve spolupráci se ZŠ Satalice nově bazar hraček pro děti.

V neděli 27. 5. proběhne první roční garážového výprodeje. Podmínky jsou uvedeny na stránkách městské části.

V neděli 3. 6. se bude konat oslava Dne dětí ve Sportareálu.

Ve středu 6. 6. se opět setkáme nad historickými fotografiemi Satalic při besedě s Liborem Vrabcem, tentokrát na téma Obchody a živnosti v průběhu minulého století.