INFORMACE STAROSTKY – ČERVEN 2018

04.07. 2018

Revitalizace požární nádrže v ul. K Rybníčku
Byly zahájeny práce na revitalizaci požární nádrže v ulici K Rybníčku. Revitalizace zahrnuje rekonstrukci dna a břehů, nátokového a výtokového objektu a novou mlatovou cestu po obvodu.

Dokončení realizace Fitparku
Od pondělí 25. 6. je sportovcům k dispozici nově dokončený fitpark – hřiště s workoutovými posilovacími stroji v sadu statku v ul. K Rybníčku. Fitpark byl realizován díky dotaci hl. m. Prahy na základě usnesení rady a zastupitelstva hl. m. Prahy. Obdobné fitparky vznikají po celém území hl. m. Prahy v 55 městských částech na podpor sportovního vyžití Pražanů.

Obnova školního hřiště a vznik nové herní plochy u Sportareálu
Během letních měsíců bude rekonstruováno školní softbalové hřiště se zázemím (běžeckou dráhou, doskočištěm) a zároveň vznikne vedle stávajících beachových kurtů nová travnatá herní plocha pro využití veřejnosti a následně pro výcvik dobrovolných hasičů.

Projekt nové hasičská zbrojnice
Při jednání s investorem (odbor TV hl. m. Prahy), projektanty (spol. Kania), zástupci SDH a MČ byly upřesněny další kroky a podmínky pro výstavbu nové hasičské zbrojnice v ul. U Arborky. Po vydání územního rozhodnutí bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.

Rekonstrukce ul. K Radonicům
V těchto dnech bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby (investorem je odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy). Věříme, že rekonstrukce komunikace bude moci být zahájena na konci léta. Budeme občany včas informovat.

Metropolitní plán
Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se bude konat dne 27. 6. od 9 do 18 hodin ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7. Více info na praha.eu.
Všem zastupitelům byly zaslány a pro občany na úřední desce zveřejněny informace o přístupu k návrhu nového Metropolitního plánu. Připomínky musí být odeslány v termínu od 27. 6. do 26. 7. pořizovateli, tedy odboru územního rozvoje hl. m. Prahy.
Námitky a připomínky může podávat každý občan, nezávisle na projednání na zastupitelstvu městské části.

Sněm starostů
Ve středu 13. 6. se konal na radnici Prahy 9 další Sněm starostů. Hlavní diskutovanou otázkou byly – s ohledem na přípravu rozpočtu pro příští rok – finanční vztahy k městským částem a výše příspěvků na žáky a státní správu. Díky společnému postupu starostů v minulých letech byl zvýšen příspěvek na obyvatele z 2 400 Kč v r. 2014 na 3 000 Kč v r. 2018 (což je cca 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní HMP, přibližně 4,5 mld. z 50miliardového rozpočtu hl. města), návrh pro příští rok je 3 300 Kč na obyvatele MČ.

Vedoucí úřadu městské části Praha-Satalice
Na základě výběrového řízení byla do funkce vedoucího úřadu (tajemníka) jmenována paní Bc. Bibiána Krejčová. Souhlas s jejím jmenováním ze strany ředitelky magistrátu hl. m. Prahy byl doručen 31. května. Nová vedoucí úřadu se funkce ujme od 1. srpna.

Bezpečnostní rada P19
Na společném jednání bezpečnostní rady a bezpečnostní komise Prahy 19 bylo hlavním bodem jednání působení společnosti Flaga s.r.o. Členové komise byli seznámeni s provedenými kontrolami i s dalšími očekávanými kroky k napravení stávajících nedostatků.
Praha 19 podá negativní vyjádření o nevhodném umístění Flagy v připomínkách do Metropolitního plánu.

Silniční okruh kolem Prahy
Členové pracovního uskupení Starostové pro okruh H. Moravcová, P. Hejl a S. Němec jednali s premiérem o dostavbě silničního okruhu a možnostech jeho vedení. Premiér si vyžádal materiály z ŘSD a MD ČR a následně odeslal dopis, ve kterém konstatuje, že se s argumenty pro realizaci regionální trasy nemůže ztotožnit, byl by to – dle jeho názoru – nekoncepční přesun problému na jiné obyvatele a majitele pozemků. Resort dopravy bude tedy nadále jednoznačně připravovat stavbu pražského okruhu v dlouhodobě vymezeném koridoru.

Nová vývěska v ul. Trabantská
U zastávky autobusů v ul. Trabantská byla nově instalována vývěska úřadu městské části, aby cestující mohli čekání na svůj spoj využít k načerpání nových informací o dění v městské části.

Údržba městské části
Sekání trávy na plochách patřící MČ dle určeného rozpisu, průběžná zálivka nově vysazených keřů a rostlin, osazení sloupků na pytlíky pro psy, vyhrabání parku Pragis po prořezu stromů, výsadba 12 ks nových keřů, stříhání živých plotů, vyčištění kanálů – šroubovací, podélné u chodníků, zahradnická úprava stromů, keřů, růží, příprava na sázení tújí v č.p. 51, instalace čidla u garáží č.p. 51
Ulice K Lindě, U Arborky, Za školkou – odvoz komunálního a zahradního odpadu

KULTURA
9. 6. Sousedská snídaně – nová příležitost, jak se potkat se sousedy, strávit příjemné dopoledne a zabavit děti výrobou občerstvení.
15. 6. Setkání s jubilanty – setkání s oslavenci v sále ZUŠ.
16. 6. Vítání občánků – přivítání dětí nově narozených v posledním roce.
20. 6. T-Mobile olympijský běh – tentokrát 174 registrovaných sportovců, výborná účast i nálada a velký dík dobrovolníkům za organizaci celé akce, včetně dětí ze ZŠ.
27. 6. Společenský večer v Základní škole Satalice
27. – 29. 7. Anenská pouť a oslava 120 let založení SDH ve Sportareálu
27. 9. Slavnostní otevření Komunitního centra Jiřího Hubače