Informace starostky - Leden 2019

14.02. 2019

Rekonstrukce ul. K Radonicům
Rekonstrukce probíhá podle harmonogramu. V současné době je sanována dešťová kanalizace v části komunikace, dále překládáno vedení telekomunikační sítě a silový kabel PRE. Práce pokračují v závislosti na klimatických podmínkách. V souvislosti se změnou celého uličního profilu bude upraveno i okolí památníků světových válek a byly poptány kamenické firmy pro jejich očištění a opravu.

Dopravní omezení na mostě v ul. Bystrá
Most je v havarijním stavu a je připravována jeho demolice. Do té doby budou provedena dopravní opatření kvůli zmenšení zatížení, bude omezen provoz pro vozidla nad 3,5 t s výjimkou městské hromadné dopravy. Městská část Praha-Satalice trvá na zachování vedení autobusové linky 209 ve stávající trase až do konkrétního termínu demolice mostu. Při jednání na TSK bylo dohodnuto, že do doby demolice mostu bude maximálně zachováno trasování linky č. 209.

Jednání s radním pro bezpečnost Ing. Hlubučkem
Ve čtvrtek 31. ledna proběhlo na magistrátu jednání s radním pro bezpečnost za účelem informování o plnírně Flaga. Jednání se zúčastnili také zástupci odboru krizového řízení, ředitel odboru bezpečnosti HMP i zástupci společnosti Flaga. Vedení městské části zdůraznilo nutnost zajištění bezpečnosti provozu a kooperace jak s MČ, tak se složkami IZS. Zástupci Flagy opětovně deklarovali, že i přes drobné nedostatky zjištěné při kontrolách za bezpečnost provozu ručí. Co se týče modernizace areálu, stojí společnost před rozhodnutím, zda investovat do stávajícího areálu, který je pro současné potřeby společnosti naddimenzovaný, nebo provoz přesunout do jiné lokality.

Bezpečnostní rada P19
Na společném jednání bezpečnostní rady a bezpečnostní komise Prahy 19 byly projednány podklady Policie ČR, Městské policie i Hasičského záchranného sboru. Pozitivní zprávou pro Satalice je pouze 6% podíl na trestné činnosti na celém území P19 + Čakovic (vč. Miškovic a Třeboradic). Zároveň bezpečnostní rada vyzývá spol. Flaga k uskutečnění cvičení jednotek HZS včetně zhášecích systémů s přizváním zástupců městských částí zasažených případnou havárií. Zápis z bezpečnostní rady byl zástupcům spol. Flaga předán, byla přislíbena součinnost při jeho realizaci.

Výbor pro územní rozvoj
Na výboru byl projednán podnět městské části na změnu územního plánu v oblasti Arborka z plochy všeobecně smíšené a nerušící výroby (SC, NV) ve prospěch ploch oddechu a rekreace (SO).

Výbor pro bydlení
Ředitelé odborů majetku a investičního prezentovali možnosti výstavby bytů v hl. m. Praze, připraveny jsou projekty výstavby v Dolních Počernicích a na Černém Mostě, uvažuje se o výstavbě na Praze 13, v Hrdlořezích, Kamýku a Krči. Praha dále vytipovává plochy možné k zastavění a snížení deficitu bytů potřebných zejména pro zájmové profese a mladé lidi. Podmínky pro žádost o byt v hlavním městě jsou uvedeny na webových stánkách města.

Setkání s radním pro oblast správy majetku
Na setkání s radním a řediteli odborů majetku byla mj. představena nová metodika na odsvěření veřejného osvětlení. Koncem minulého roku se MČ podařilo po dlouholeté snaze převést veřejné osvětlení vybudované v areálu komunitního centra J. Hubače, signalizační zařízení před školou a vodohospodářský majetek z většiny satalických ulic na hl. m. Prahu, respektive jejich správce. V souladu s postupy Magistrátu hl. m. Prahy bude připravena aktualizace pronájmů bytů, nebytových prostor a pozemků v městské části Satalice na ceny v místě obvyklé. V únoru se za tímto účelem sejde komise obecního majetku.

Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní město Praha pokračuje v přípravě úseku 511 Silničního okruhu kolem Prahy. Další úseky, zejména 518, 519, 520 na severu Prahy, by měly být předmětem jednání s vedením města. Starostové pro okruh, sdružení starostů severních městských částí a obcí, neustále poukazují na nedostatečné posouzení regionální varianty, která byla podrobena pouze rizikové analýze, a na fakt, že prosazovaná severní varianta byla vyhodnocena jako nejméně vhodná z pohledu životního prostředí. Zdůrazňují nutnost řešení tranzitní dopravy přes republiku i jiným dálničním propojením, než je SOKP, který přivádí tranzit ze všech dálnic do hlavního města.

Projekt nové hasičská zbrojnice
Proběhlo stavební řízení pro výstavbu nové hasičské zbrojnice v ul. U Arborky. Nově má stavbu hasičské zbrojnice v kompetenci odbor investiční, zástupci MČ byli ujištěni, že s výstavbou zbrojnice hlavní město počítá.

Jednání se SŽDC o úpravách čekárny a nádraží
Probíhají jednání s kompetentními pracovníky SŽDC, aby mohlo být zkultivováno okolí nádraží, sanována čekárna a instalována knihobudka pro cestující čtenáře. Věříme, že se nám podaří dohodnout další postup i přes personální změny ve vedení společnosti.

Vedoucí komunitního centra městské části Praha-Satalice
S ohledem na rodinné důvody stávající vedoucí komunitního centra nemůže pokračovat ve své funkci, proto bylo znovu vyhlášeno výběrového řízení na tuto pozici.

Setkání členů komisí
17. ledna proběhlo společné setkání členů komisí starostky městské části: komise stavební, dopravní, pro životní prostředí, obecního majetku a kulturní.
V lednu už proběhlo společné jednání komise stavební a životního prostředí za účelem vytvoření stanoviska k záměru kontejnerové ČOV, členové dopravní komise projednali studii Za Železnicí, záměr na výstavbu STK pro nákladní vozy, situaci v Budovatelské a další.
Moc děkujeme všem za pomoc. Komise a jejich obsazení bude uvedeno na nových webových stránkách, které jsou právě ve výstavbě.

Údržba městské části
Pracovníci údržby se věnují úklidu městské části podle klimatických podmínek.
Děkujeme občanům, kteří odklízejí sníh na chodnících před svými domy.