Zásady pro poskytnutí individuální dotace

04.02. 2020

 

Zásady pro poskytnutí individuální dotace

z rozpočtu Městské části Praha-Satalice

 Městská část Praha-Satalice vydává v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.) tyto Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha-Satalice (dále jen „zásady“), podle nichž bude MČ Praha-Satalice ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu

 a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasových aktivit, a to v návaznosti na zdrojové možnosti rozpočtu MČ Praha-Satalice, schváleného Zastupitelstvem městské části Praha-Satalice na příslušný kalendářní rok. Jedná se

o veřejnou finanční podporu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

I. Administrativa a podmínky pro poskytnutí dotace

Individuální dotaci (dále jen „dotace“) lze poskytnout pouze na základě řádně podané písemné žádosti na předepsaném formuláři a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace (žadatel) a poskytovatelem dotace (MČ Praha-Satalice) na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí individuální dotace, a to v souladu s § 10a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. a s těmito zásadami.

II. Formulář žádosti

Žádost o dotaci

 1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti, na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách www.satalice.cz

  nebo k vyzvednutí na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81.

 2. Žadatel svým podpisem stvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti

  a jejích přílohách. 

 3. Žádosti o dotaci, která nebude splňovat podmínky stanovené zákonem a těmito zásadami, bude z dalšího projednávání ze strany poskytovatele vyřazena. Podaná žádost o dotaci včetně příloh se žadateli po skončení řízení nevrací.
 4. K žádosti přiloží každý žadatel:

  *platný doklad právní subjektivity žadatele

  * platný doklad o zřízení bankovního účtu žadatele nebo výpis z bankovního účtu žadatele (běžná fotokopie)

  * platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele

 5. Žadatel je povinen v případě, že žádá i jinde o dotaci se stejným účelem, uvést tuto skutečnost v žádosti o dotaci MČ Praha-Satalice.
 6. MČ Praha-Satalice si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení, dojde-li ke změnám souvisejících předpisů.

  III. Posuzování a hodnocení žádostí

 1. Každá žádost o individuální dotaci bude předložena k posouzení a projednání starostce MČ Praha-Satalice, která v souladu se zákonem 131/2000 Sb. rozhoduje o poskytnutí dotace do max. výše 50 000 Kč. Při žádosti nad 50 000 Kč o dotaci dle platných právních předpisů rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice, posouzení bude samostatným bodem zasedání a bude schváleno příslušným usnesením.
 2. Dotace se úspěšným žadatelům poskytuje na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice, a to v souladu s § 10a odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., a lze ji použít pouze na náklady či výdaje přímo související s akcí či činností, které jsou stanovené ve smlouvě.
 3. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši. Příjemce ji použije pouze k účelu uvedenému v žádosti a uzavřené smlouvě. Příjemce odpovídá za její hospodárné použití v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta.
 4. Finanční prostředky budou příjemci poskytnuty na bankovní účet příjemce do 14 dnů po podepsání smlouvy.
 5. Příjemce je povinen akci či činnost, pro kterou byla poskytnuta dotace, realizovat svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost, tzn. že nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
 6. Příjemce může písemně požádat o změnu účelu dotace či typu nákladu event. konkrétní nákladové položky, na které chce dotaci využít. O změnu účelu lze požádat v termínu do 30. 11. kalendářního roku, ve kterém dotaci obdržel.
 7. Příjemce může písemně požádat prodloužení doby čerpání dotace či typu nákladu event. konkrétní nákladové položky, na které chce dotaci využít. O prodloužení doby čerpání dotace lze požádat v termínu do 30. 11. kalendářního roku, s prodloužením max. do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém dotaci obdržel.
 8. V případě změny účelu dotace nebo prodloužení doby čerpání bude žádost předložena k projednání orgánu, který o přidělení dotace rozhodl.
 9. K uzavřené veřejnoprávní smlouvě, kdy dojde ke změně účelu či prodloužení doby čerpání, bude následně uzavřen dodatek smlouvy, týkající se schválené změny účelu či prodloužení doby čerpání.
 10. Dotace není nárokovou položkou, na poskytnutí dotace není právní nárok.

  IV. Vyúčtování

 1. Příjemce individuální dotace je povinen tuto dotaci řádně vyúčtovat v termínu, který je stanoven v uzavřené veřejnoprávní smlouvě.
 2. Vyúčtování dotace předkládá příjemce na doporučeném formuláři, vč. závěrečné zprávy s vyhodnocením akce či činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta.
 3. Příjemce dotace je povinen k vyúčtování doložit, že se akce či činnost uskutečnila (fotodokumentace, seznam účastníků, výtisk publikace atd.).
 4. Příjemce je povinen dále předložit MČ Praha-Satalice v rámci vyúčtování doklady potvrzující způsob využití dotace (soupis a kopie účetních dokladů včetně dokladů o jejich úhradě, s vyznačením položek, které byly z dotace hrazeny v plné či částečné výši).
 5. Příjemce je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit MČ Praha-Satalice, a to do 30 kalendářních dnů po odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace.

  V. Kontrola

 1. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
 2. Příslušné orgány MČ Praha-Satalice jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole provádět veřejnou finanční kontrolu dodržování podmínek, za kterých byly finanční prostředky poskytnuty.
 3. Příjemce je povinen k výkonu kontrolní činnosti předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech dokladů, týkajících se činnosti, na které byly finanční prostředky poskytnuty, a to kdykoliv v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta a čerpána a dále po dobu následujících 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní doklady a záznamy.
 4. Za splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování, odpovídá příjemce dotace, event. osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost zároveň písemně potvrdí.
 5. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků na straně příjemce je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

   

   

  VI. Závěrečná ustanovení

  Nedílnou součástí těchto zásad jsou:

 • Žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ Praha-Satalice – právnická osoba
 • Žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ Praha-Satalice – fyzická osoba
 • VZOR − Závěrečná zpráva a vyúčtování individuální dotace
 • VZOR − Žádosti o změnu účelu čerpání poskytnuté dotace/změnu v přesunu prostředků
 • VZOR − Žádosti o prodloužení doby čerpání poskytnuté dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice

  Formuláře jsou k dispozici na internetové stránce www.satalice.cz. nebo na úřadě MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha-Satalice.

  Adresa pro doručení písemných žádostí a vyúčtování dotace je MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha-Satalice.

   

  Elektronická adresa pro doručení pouze elektronické žádosti na předepsaném formuláři, tj.

  bez dalších příloh: podatelna@satalice.cz.

   

  Tyto Zásady pro poskytování individuální dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice byly schváleny

  Zastupitelstvem MČ Praha-Satalice dne 18. 6. 2019, usnesením č.  13/6/2019

  a nabývají účinnosti dnem 19. 6. 2019

                                    

   

   

   

   

   

                                                                                                Mgr. Milada Voborská

                                                                                                Starostka MČ Praha-Satalice

PřílohaVelikost
Soubor žádost24.8 KB
Soubor žádost25.14 KB
Soubor žádost21.12 KB
Soubor žádost21.37 KB
Soubor závěrečná zpráva21.98 KB