Informace starostky - květen 2024

13.09. 2023

Silniční okruh kolem Prahy, část 520 – setkání s ministrem dopravy a zástupci ŘSD

Sataličtí občané jsou srdečně zváni na setkání s ministrem dopravy Kupkou a zástupci Ředitelství silnic a dálnic ve středu 20. 3. od 18 hod. k sousedům do Vinoře (multifunkční sál pod Normou) i do čakovického zámku o týden později, ve středu 27. 3. od 18 hod.

Budete mít možnost slyšet nejnovější informace, vidět poslední verze možných variant, výkresů, vizualizací a samozřejmě panu ministrovi i dalším položit otázky a dostat kvalifikované odpovědi. Vstup zdarma, lístky nejsou vydávány.

SKANSKA – zapojení veřejnosti do územního plánování

Přípravná skupina spolupracující na přípravě projektu obytného souboru investora SKANSKA obdržela v led­nu 2024 tři návrhy tří architektonic­kých ateliérů. Všechny ateliery návrhy upravily podle připomínek druhého setkání s veřejností, které proběhlo v listopadu 2023. Přípravná skupina podrobně zhodnotila návrhy a změ­ny provedené na základě připomí­nek obyvatel a svá pozitiva i negativa jednotlivých návrhů, témata k dopra­cování. V diskuzi členů skupiny byl vytvořen seznam témat k dořešení společných pro všechny návrhy a také pro každý návrh zvlášť. Investor po následném dopracování studií vybere vítězný návrh a představí jej pracov­ní skupině i veřejnosti během jarních měsíců.

Podrobnosti o vývoji projektu jsou průběžně doplňovány na web residential.skanska.cz/livo-satalice

 

BESIP – žádost o realizaci doprav­ních opatření

 

Na BESIP byla odeslána žádost o rea­lizaci chodníku v ul. Trabantská (pří­stup k zastávce Dřevařská) a úpravu nároží ul. K Lindě a také vyřešení místa k přecházení z ul. Rovná přes ul. Budovatelská. Obě tyto komunikace jsou ve správě Technické správy komunikací.

 

Parkování v Satalicích  – analýza a koncepce

 

Vzhledem k narůstajícím problémům s parkováním vozidel na různých místech v Satalicích jsme se rozhodli oslovit odborníky a během jarních měsíců nechat zpracovat analýzu stávajících míst a ploch využívaných k parkování s navržením řešení konkrétních úprav (stavebních i organizačních). Koncepce bude následně projednána se Silničním správním úřadem a Policií ČR.

 

 

Rekonstrukce zázemí pro školku a dětskou skupinu v č. p. 90

 

Pokračujeme v rekonstrukci domu v ul. Pod Poštou, bylo vypsáno vý­běrové řízení na rekonstrukci zázemí dětské skupiny nacházející se v pří­zemí budovy a působí v ní školka a dětská skupina Mraveneček. Rekon­strukce bude probíhat během letních prázdnin a bude zahrnovat dispozič­ní úpravy zázemí, výměnu povrchů, rozvodů vody a kanalizace, elektřiny a topení, včetně nového kotle, osazení nových dveří, nové kuchyně vč. spo­třebičů, výměna zařizovacích před­mětů a výmalby prostor.

 

Vzpomínkový park se hřbitovem

Na území vybraném pro realizaci Vzpomínkového parku se hřbitovem probíhají přípravné práce. Byly vyse­kány nálety a proklestěny stromy, vy­tyčeny hranice pozemku a označeny stromy, které budou nadále součástí prostoru. Do léta bude hotova projek­tová dokumentace pro následný po­stup a stavební práce.

 

Oprava cest v lesoparku

 

Odbor ochrany prostředí hl. m. Prahy zareagoval na naši žádost a opravuje v lesoparku cestu, na které se tvořily velké kaluže a v deštivém počasí byl povrch velmi podmáčený. Prosíme, aby lidé respektovali stavbu a nevstupovali na povrch po dobu oprav.

 

Prořez akátů v ul. K Nádraží

V týdnu od 18. 3. 2024 proběhne plánovaný prořez akátů v celé ulici K Nádraží. Prořez akátů je nutný pro zachování jejich zdraví. Děkujeme za spolupráci s odstavením aut.

Deratizace na území Satalic

Jako každoročně v průběhu dubna proběhne v Satalicích speciální ochranná deratizace.

Ukliďme Satalice v úterý 9. dubna od 15 hodin

 

Ukliďme společně naše okolí, ať je mís­to, kde žijeme a které máme rádi, čistší! Jako v loňském roce je možné si vyzved­nout v komunitním centru rukavice a pytle pro sběr odpadků, drobná od­měna účastníky nemine.

 

Cyklostezka A266 – cesta pro pěší a cyklisty

Probíhá výběr firmy na projekční činnost Cyklo A266 - stezka pro pěší a cyklisty, která v budoucnu bude navazovat na cyklostezku A50 s propojením Satalic s Horními Počernicemi. Pro satalické občany zlepší přístup do areálů Sběrného dvora a Termoquellu.

Energetické štítky

Po 10 letech obnovujeme energetické štítky všech budov městské části.

FVE - fotovoltaika

SFŽP potvrdilo podání žádosti na FVE, zpracovány jsou budovy Hasičské zbrojnice, Základní školy, budovy B v areálu KC a budova Úřadu městské části. Dotace ze strany SFŽP je nyní ve výši až 30 %.

V letošním roce bude žádost posouzena. Výzva předpokládá realizaci v dalších pěti letech.

 

 

Zápis do Základní školy Satalice 10. dubna od 13 do 18 hod.

Podmínky zápisu viz www.skolasatalice.cz

 

Den otevřených dveří a zápis do Mateřské školy Satalice

Den otevřených dveří se uskuteční 24. dubna od 10 do 11.30 hod.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pak proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 13 do 18 hodin.

Více info na https://ms-satalice.cz/

 

Poplatek za pejsky – úhrada do 31. 3.

Místní poplatek za držení psa se platí do konce března 2024 převodem na účet 10451542/0800, případně v hotovosti na pokladně MČ Praha-Satalice v úředních hodinách. Činí-li poplatek více jak 600,- Kč, je možné jej uhradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku. Informace o konkrétní výši poplatku nebo variabilním symbolu poskytneme na tel. 273 130 481 nebo e-mailem - merabetova@satalice.cz

 

13. 4. Den otevřených dveří v Čistírně odpadních vod Kbely

V sobotu 13. dubna zvou Pražské vodovody a kanalizace na komentovanou prohlídku čistírny odpadních vod Kbely. 

„Vstup je zdarma, ale nutná je REGISTRACE na webových stránkách www.pvk.cz.

Prohlídky budou probíhat od 9., 10., 11., a 13 hodin. Maximální počet účastníků na jednu prohlídku je 25 osob. Minimální věk účastníků je 6 let, děti mohou dorazit pouze v doprovodu dospělé osoby. Ideální je dorazit městskou hromadnou dopravou, autobusy číslo 375, 378 a 302 do zastávky Mladějovská a dále pak pěšky po cyklostezce podél silnice směrem na Vinoř. Čistírna je zhruba polovině cesty mezi Kbely a Vinoří. Bohužel NENÍ MOŽNÉ PARKOVÁNÍ v areálu čistírny ani na příjezdové komunikaci, po které i o víkendu jezdí velké nákladní vozy!

 

PřílohaVelikost
Soubor info_kveten_2024.docx22.03 KB