Bezpečnost, Praha

Na portále: https://bezpecnost.praha.eu/ naleznete spoustu informací týkajících se bezpečnosti v Praze, např.:

 • Dopravní uzavírky
 • Povodně
 • Úkryty a sirény
 • Chemie
 • Přehled bezpečnostních kamer

Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

V průběhu života můžeme být svědky událostí, který m říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!

 Obsah: 

 1. Důležitá telefonní čísla tísňového volání
 2. Obecné zásady
 3. Varovný signál
 4. Když zazní siréna
 5. Co dělat, když bude nařízena evakuace
 6. Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace
 7. Evakuační zavazadlo
 8. Ochrana před povodněmi
 9. Havárie a chemickém závodě s únikem nebezpečných látek
 10. Havárie v jaderném energetickém zařízení s únikem radioaktivních látek
 11. Biologické zbraně
 12. Chemické zbraně
 13. Prostředky improvizované ochrany osob v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí
 14. Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)
 15. Integrovaný záchranný systém
 16. Kde získat informace

1. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
- 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla
- 155 - Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
- 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
 

 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

  Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

  2. OBECNÉ ZÁSADY

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek. 

3. VAROVNÝ SIGNÁL

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Tón sirényDélka tónuNázev varovného signálu
Kolísavý140 vteřinVšeobecná výstraha

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“…po dobu jedné minuty. 

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků.

4. KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.
5. CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

 • Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.
 • Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

6. ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

 7. EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
   

8. OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Před povodní:

 • Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
 • Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
 • Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat. 

Při povodni:

 • Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou. 

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod). 

9. HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Nezbytná doporučení:

 • Urychleně opusťte ohrožené místo.
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
 • Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory.
 • Vypněte ventilaci.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Budovu opusťte jen na pokyn. 
   

10. HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

Nezbytná doporučení:

 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
 • Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
 • Budovu opusťte jen na pokyn. 

V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy.

 

11. BIOLOGICKÉ ZBRANĚ

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

 • Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
 • Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo převařením.
 • Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
 • Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
 • Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
 • Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc. 

Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.
 

12. CHEMICKÉ ZBRANĚ

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.
Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

 • Urychleně použijte prostředky improvizované ochrany osob.
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

13. PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVNĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ

Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí. 

 • K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
 • Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
 • Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
 • Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
 • Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi. 

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu. 
 

14. ANONYMNÍ OZNÁMENÍ (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně. 

 • V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
 • V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. 
   

15. OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY (dopisu, balíčku)

 • Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
 • Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
 • Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k  věření obsahu. 

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.
16. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
 • zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky.

Ostatní složky:

 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
 • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
 • ostatní záchranné sbory,
 • orgány ochrany veřejného zdraví,
 • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

 

Na základě zahraničích zkušeností můžeme říci, že BLACKOUT nastává většinou naprosto nečekaně. Abychom dopady takovéto události eliminovali, je nutné se co nejdůkladněji připravit. K přípravě je vhodné využít zahraniční i domácí zkušenosti, ať již přímo s Blackoutem nebo s řešením dalších událostí s obdobnými dopady na obyvatelstvo. Pokusili jsme se proto v přehledné formě sestavit doporučená opatření pro tyto události.

Příprava by měla probíhat obdobně, jako byste se chystali na několikadenní výlet do zcela neobydlené oblasti s proměnlivými klimatickými podmínkami. Nejdůležitější části příprav na BLACKOUT a jiné mimořádné události (např. povodně) je vytvoření si dostatečných zásob potravin a vody. Tyto zásoby by měly postačit minimálně na 3 dny pro všechny členy domácnosti, a to včetně všech Vašich domácích mazlíčků. K vytvoření si dostatečné zásoby pitné vody se nejlépe hodí balená voda, kterou je vhodné skladovat v chladných a temných prostorech (např. sklepech). Obecně lze doporučit trvanlivé potraviny, které jsou vhodné k rychlé přípravě a které běžně v domácnosti využijete i v případě, že BLACKOUT nenastane, jako např.: konzervy a zavařeniny (např. masové a zeleninové), paštiky, fermentované nebo sušené maso, trvanlivé mléko, sušenky, čokoláda, energetické tyčinky, sušené ovoce, oříšky, cukr, med, apod.

Pokud funguje dodávka pitné vody z vodovodního potrubí, šetřete vodou v maximální míře. Máte-li možnost, zásobte se pitnou vodou ze studen nebo pramenů v okolí s ověřenou kvalitou vody. Pokud zrovna prší, snažte se zachytit co nejvíce dešťové vody do nádob, může se Vám později hodit.

Pokud bydlíte v rodinném domě, máte celou řadu dalších možností, jak se na takovou událost připravit. Např. velkou výhodu mají ty domácnosti, které disponují funkční elektrocentrálou. Před pořízením EC se ujistěte, zda bude její typ a výkon odpovídat alespoň Vašim základním potřebám (některé spotřebiče jsou citlivější na kvalitu výstupu). Instalaci EC vždy svěřte kvalifikované osobě.

Vždy je velmi důležité odpojit všechna elektrická zařízení od sítě, aby při obnovení dodávek el. energie nedošlo k opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě. Popřípadě nechte zapnuto jedno svítidlo nebo radiopřijímač, pomocí kterého si můžete ověřit, zda již byla dodávka el. energie obnovena.

Mezi další důležité vybavení, které je vhodné mít připraveno patří: přenosné svítilny (nejlépe čelovky s LED diodami nebo „třepací“ svítilny) a zásobu baterií, popř. chemické světlo, příp. petrolejové lampy s reflektorem. K nouzovému osvětlení použijte přenosné svítilny, svíčky používejte jen v krajním případě a pouze pod neustálým dozorem. Jako nouzové osvětlení lze použít např. i blikačku z jízdního kola, displej tabletu apod. Jako vhodný zdroj světla můžeme doporučit ruční svítilny s LED žárovkami, které jsou mnohem úspornější než ty klasické, a proto déle vydrží provozuschopné.

Při blackoutu nebude možný ani běžný provoz plynového kotle. Při zvažování možnosti alternativního zdroje vytápění však dbejte na bezpečnostní hledisko! Plynová topidla (kamna) na propan-butan nejsou určena k použití do uzavřených prostor, i když mohou být vybavena čidlem na detekci CO (oxidu uhelnatého), který může způsobit otravu. Používejte teplé zimní oblečení, čepice, šály, rukavice, spací pytle, deky. Pijte hlavně teplé nápoje.

Mějte připraven funkční radiopřijímač s bateriemi (lze využít krátkodobě i rádio v automobilu nebo mobilním telefonu),

Je vhodné si předem vytvořit „Plán rodinné komunikace“, tzn. domluvit se svými blízkými kde se sejdeme, když BLACKOUT nastane, případně jakým způsobem si dáme vědět, že jsme v pořádku. V takových situacích je vždy vhodné informovat své okolí (sousedy, kolegy v práci) o tom, kde se budete nacházet, a to pro případ, že by Vás někdo z vašich blízkých hledal.

Udržujte si finanční hotovost alespoň na tři dny provozu domácnosti

Výpadek el. energie vyřadí z provozu naprostou většinu kuchyňských sporáků. V tomto směru mají výhodu osoby, které mohou využít k ohřevu vody a jídla kachlová kamna a jiná zařízení na tuhá paliva. Vhodnou alternativou může také být campingový vařič (plynový, benzínový nebo lihový). Důležité je mít v tomto případě zajištěnou dostatečnou zásobou paliva a zápalek (zapalovačů). K přípravě jídla lze využít i domácí gril (pouze ve venkovních prostorách).

Také je vhodné si vytvořit dostatečnou zásobu hygienických prostředků, mezi kterými by Vám určitě neměly chybět: jednorázové vlhčené ubrousky, dezinfekční gel na ruce, dezinfekční prostředek SAVO, pytle na odpadky, apod. Tablety a roztoky na dezinfekci vody je možné zakoupit v celé řadě lékáren, outdoorových obchodech.

Návštěva lékárny může být v dané situaci velmi problematická, proto si raději dopředu zajistěte dostatečnou zásobu léků a zdravotnického materiálu. Především si připravte: specifické léky, které obvykle užíváte, běžné léky (proti horečce, průjmu, bolesti, apod.), obvazy, dezinfekční prostředky, vitamínové tablety, apod.

Ve zkratce, co by mělo obsahovat EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr.

Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
 

Obsahuje zejména:

 • Základní trvanlivé potraviny, v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

 

Nevolejte zbytečně na linky tísňového volání (112, 150, 155, 158)!

Tyto linky neslouží jako informační služba veřejnosti, proto je používejte jen v případě stavu ohrožujícím život.