Jednací řád zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice dle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statutu hl. m. Prahy se usneslo na tomto svém jednacím řádu:

§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva MČ upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zasedání Zastupitelstva MČ.
 2. O dalších zde nespecifikovaných otázkách rozhoduje Zastupitelstvo MČ v mezích zákona o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy.

§ 2 Svolávání jednání Zastupitelstva MČ

 1. Jednání zastupitelstva se schází dle zákona o hl. m. Praze podle pololetního plánu zasedání nejméně 1x za 3 měsíce. Plán zasedání vydává starosta.
 2. Na základě písemné žádosti alespoň 1/3 všech členů zastupitelstva starosta svolá zasedání tak, aby se mimořádné zasedání konalo do 15 dnů ode dne, kdy byla na úřad Městské části Praha-Satalice doručena písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání.
 3. Návrh programu zasedání je zveřejněn na úřední desce a skládá se z těchto bodů:

  Zahájení

  1. Schválení pořadu jednání zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice
  2. Kontrola úkolů s případnými návrhy nových usnesení
  3. Nové úkoly s případnými návrhy nových usnesení
  4. Slovo hostům, příspěvky zastupitelů
  5. Diskuse
  6. Závěr

§ 3 Příprava jednání Zastupitelstva MČ

 1. Přípravu jednání organizuje starosta, který vypracovává program.
 2. Návrhy členů zastupitelstva se podávají nejméně 1 týden před zasedáním starostovi nebo ústně na zasedání. V druhém případě se o jejich zařazení do programu hlasuje.

§ 4 Průběh jednání Zastupitelstva MČ

 1. Schůzi Zastupitelstva MČ řídí starosta nebo jím určený zastupitel MČ.
 2. Předsedající zahajuje a řídí jednání zastupitelstva, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání a dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a důstojný průběh.
 3. Předsedající zahajuje jednání ve stanovenou hodinu. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva není zastupitelstvo usnášeníschopné, starosta zasedání ukončí a svolá náhradní zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.
 4. Při zahájení jednání zastupitelstva předsedající prohlásí, že bylo řádně svoláno, a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny jeho členů.
 5. a) Slovo uděluje starosta (předsedající) v pořadí přihlášení. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva a ostatní účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Předsedající uděluje slovo členům zastupitelstva, ostatním účastníkům.
  5b) O návrhu usnesení vzneseném z auditoria se může hlasovat pouze tehdy, jestliže si tento návrh osvojí některý člen zastupitelstva.
 6. Slova se smí ujmout jen ten, komu jej předsedající udělí. Předsedající uděluje slovo řečníkům v tom pořadí, v jakém se přihlásili do diskuse. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přítomen v jednací síni, ztrácí své pořadí, a pokud chce vystoupit v rozpravě, musí se znovu přihlásit.
 7. Délka diskusního vystoupení nesmí být delší než 5 minut. Diskutující může vystoupit k jednomu bodu jednání nejvýše dvakrát.
 8. Mimo pořadí v rozpravě udělí předsedající slovo členům zastupitelstva, kteří se hlásí s faktickou poznámkou nebo namítají porušení pravidel jednání či právního předpisu. Faktická poznámka nebo námitka upozorňující porušení pravidel jednání či porušení právního předpisu nesmí trvat déle než jednu minutu.
 9. Kterýkoliv člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O ukončení rozpravy se hlasuje.
 10. Občan městské části Praha-Satalice, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjádřit se způsobem dle vlastního uvážení ke všem záležitostem projednávaným na zasedání zastupitelstva městské části před hlasováním o nich. Toto oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v městské části, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Toto oprávnění se rovněž vztahuje na fyzickou osobu, která dosáhla 18 let a vlastní na území MČ nemovitost. Právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva má i čestný občan MČ.
 11. Nikdo nesmí rušit průběh jednání, předsedající může rušitele vykázat, pokud nejde o člena Zastupitelstva MČ.

§ 5 Hlasování

 1. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Hlasuje se nejprve o pozměňujících návrzích (protinávrzích), potom o ostatních částech návrhu.
 3. Hlasuje se veřejným způsobem, o případném tajném způsobu hlasování se rozhodne veřejným hlasováním.
 4. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva MČ (tj. nejméně 6 členů).
 5. Výsledek veřejného hlasování se jmenovitě zaznamenává do zápisu.

§ 6 Odvolání a volba starosty a zástupce starosty

 1. Návrh na odvolání starosty nebo zástupce starosty městské části Praha-Satalice podává člen zastupitelstva a musí uvést důvody odvolání.
 2. Návrh na odvolání starosty nebo zástupce starosty se projednává na zasedání zastupitelstva městské části, na kterém byl přednesen, pokud zastupitelstvo odsouhlasí zařazení tohoto návrhu              do programu tohoto zasedání.
 3. Způsob volby a odvolání starosty a zástupce starosty MČ Praha-Satalice se řídí Volebním řádem.

§ 7 Rozhodnutí o využití práva k uzavření nájemní smlouvy k pronájmu bytu si ponechává zastupitelstvo.

 1. Rozhodnutí o pronájmech movitého a nemovitého majetku si ponechává zastupitelstvo.
 2. Výjimku tvoří krátkodobé výpůjčky a pronájmy nemovitého majetku, kdy doba pronájmu a výpůjčky nepřesáhne 30 dní. V tomto případě je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu, nebo smlouvu o výpůjčce, starostka městské části.

§ 8 Zápis z jednání zastupitelstva

 1. O  průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který obsahuje:
  1. Počet přítomných členů zastupitelstva, příp. omluvených a nepřítomných
  2. Schválený pořad jednání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice
  3. Průběh a výsledek hlasování o navržených usneseních
 2. Přijatá usnesení
 3. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy Zastupitelstva a občany městské části k nahlédnutí na ÚMČ nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání.
 4. Zápis podepisuje starosta a spolupodepisují dva ověřovatelé zápisu.
 5. Z průběhu zasedání zastupitelstva MČ se pořizuje audiozáznam.

§ 9

 1. Jednací řád schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice dne 18. 12. 2018 pod jednacím bodem 3/2/2018.
 2. Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 19. 12. 2018 a současně se ruší platnost jednacího řádu ze dne 2. 6. 2015.

 

SLIB ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE ze dne 18. 10. 2022

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky“