Občan na úřadě

Na Úřadě MČ Praha - Satalice si vyřídíte:

(přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

V původním bydlišti se není třeba odhlašovat, provádí se odhlášení pouze místních poplatků např. za držení psa.

Dětem se při narození automaticky zapisuje místo trvalého pobytu podle matky případně otce, pokud je matka cizí státní občan, není třeba je ohlašovat. V případě následného přehlášení se děti přehlašují již samostatně, nemusí mít shodné místo trvalého pobytu s rodiči.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat „přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas); za dítě do 15 let předkládá zákonný zástupce originál rodného listu (pokud je dítě držitelem občanského průkazu, předkládá i tento)
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu)
 • zaplatit správní poplatek Kč 50,- (od poplatku jsou osvobozeny děti do 15 let)

Občanské průkazy a cestovní pasy (vyřídíte např. ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1)

Na úřadě městské části Praha-Satalice NENÍ MOŽNÉ požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ani převzetí již vyrobeného nebo ohlášení jejich ztráty nebo krádeže. Od 1.1.2016 je možné požádat o vydání OP a CP na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností, tzn. lze využít např. úřady městských částí Praha 1, 2, 3, 4 až Prahy 22.  Místně příslušným úřadem je ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (trvalý pobyt na adrese úřadu)

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR s trvalým pobytem v Satalicích na návrh vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce) za splnění zákonných podmínek. (tzn. návrh/žádost podává současný vlastník nemovitosti případně nájemce bytu, nikoliv osoba, které má být trvalý pobyt zrušen). Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k domu nebo bytu a současně  jeho neužívání. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Kč 100,-  za každý podaný návrh, tj. za každou osobu. Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.

Poplatek ze psů upravuje zákona čís. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č.  23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška k místnímu poplatku za držení psa se podává v přízemí ÚMČ Praha-Satalice u p. Merabetové, tel. 273 130 481, za psa staršího 3 měsíců do 15 dnů ode dne chování psa nebo přistěhování.

Každý pes musí být označen mikročipem nebo tetováním. Při přihlášení psa bude vydána chovateli evidenční známka. 

Státní veterinární správa má na svých internetových stránkách vytvořenou aplikaci "Databáze ztracených a nalezených psů" umožňující občanům, útulkům, městské policii na jednom místě sdílet informace  o nálezu nebo ztrátě psa. Tato aplikace je na adrese - https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/.

V případě odstěhování z MČ Praha-Satalice nebo změně držitele psa či úhynu psa má poplatník povinnost do 15 dnů tuto skutečnost oznámit, jinak nezaniká poplatková povinnost až do dne odhlášení!!

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a to obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá.

Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce roku kalendářního jedna dvanáctina sazby poplatku. Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Sazba poplatku:

 • za prvního psa chovaného v rodinném domě je 300,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-Kč ročně
 • za prvního psa chovaného v bytě je 1.500,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2.250,-Kč ročně
 • je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, anebo osoba starší 65 let činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31.března každého roku. V případě že poplatek činí více jak 600,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku. 

Úlevy a osvobození:

 • od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZPT/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 
 • osoba, která provozuje útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvl. právní předpis. např. zákon o myslivosti
 • převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu 2 let od převzetí (seznam útulků najdete v Příloze)
 • držitelé psů, chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitelé psů, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha-Satalice nebo bankovním převodem na účet č. 10451542/0800, variabilní symbol 1341 + číslo popisné Vašeho domu + rok narození (posl. 2 čísla) držitele psa (např. 13418178).

 

 

Úřední hodiny podatelny úřadu MČ 

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha-Satalice
Pondělí08.00-12.0013.00-18.00
Středa08.00-12.0013.00-18.00

Elektronická podatelna

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Na základě tohoto nařízení vlády byla zřízena elektronická podatelna úřadu MČ.

Elektronická adresa podatelny MČ je: podatelna@mcsatalice.cz

Na tuto adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti apod. bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:  (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).

Pro elektronická podání MČ Praha - Satalice slouží adresa:  podatelna@mcsatalice.cz

ID datové schránky: r3taksc

Elektronická podatelna úřadu MČ je určena pro příjem podání v elektronické podobě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Předepsané formáty elektronických podání

 • textový standard Microsoft Word 97 a vyšší s příponou *.doc
 • textový standard Microsoft Excel 97 a vyšší s příponou *.xls
 • textový standard Microsoft Word 2007 a vyšší s příponou *.docx
 • textový standard Microsoft Excel 2007 a vyšší s příponou *.xlsx
 • textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
 • prostý text (KP 852, 1250) s příponou *.txt
 • Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.tiff, *.bmp, *.gif nebo *.jpg . Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MČ a Úřadu MČ Praha-Satalice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. (d 1.1.2006 nový Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb) nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (od 1.1.2006 zákona č. 500/2004 Sb. ) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že obdržíme zavirované soubory, které způsobí napadení a jakékoliv poškození dat na našem počítači, budeme na odesílateli vymáhat náhradu případné škody !

Často kladené otázky

Z dotazů, které jste zaslali na adresu e-podatelny Ministerstva informatiky, jsme pro Vás vybrali: 

Evidují se doručené datové zprávy, pokud jsou zavirované?

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, v § 2 odst. 1 stanoví, že přijatá datová zpráva je považována za doručenou, pokud je dostupná elektronické podatelně. V následujícím odst. 2 se stanoví, že datové zprávy obsahující škodlivý kód (chybný formát, škodlivý počítačový program) nejsou dostupné elektronické podatelně. Tyto zprávy tedy nejsou považovány za doručené, a proto se na nakládání s nimi nevztahují povinnosti, které se váží k doručeným datovým zprávám – např. evidence. Prakticky taková datová zpráva nemusí do elektronické podatelny vůbec dojít, neboť ji může např. zachytit antivirový program, firewall apod.

Datové zprávy obsahující škodlivý kód se tedy neevidují.

Jak postupovat, pokud úřadu dojde datová zpráva, která má jiné technické parametry, než jaké tento úřad zveřejnil jako akceptovatelné?

Pokud je orgánu doručena datová zpráva jiných technických parametrů, než které orgán stanovil jako přípustné, je žádoucí odesilateli tuto skutečnost sdělit a informovat ho, že je nutné zprávu opětovně zaslat a zveřejněné parametry dodržet, neboť e-podatelna nemá odpovídající technické a programové vybavení.

Tato zpráva se však nepovažuje za podanou. Podání je tedy zásadně učiněno v okamžiku, kdy se o něm orgán veřejné správy dozví, tedy kdy je schopen jej přečíst, nikoli až v okamžiku, kdy dorazí na elektronickou podatelnu.

přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 482

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutný souhlas orgánu ochrany přírody, tedy odboru životního prostředí Úřadu příslušné městské části. Místní příslušnost úřadu se řídí umístěním pozemku, na kterém dřevina roste.
O povolení ke kácení může požádat vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Je-li vlastníků více, pak je nutný souhlas všech spoluvlastníků.

Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Bez povolení může dřevinu pokácet pouze osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se kácení ani neoznamuje.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - je vyžadováno v případě stromů o velikosti obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše nad 40 m2. Musí však jít o jeden z těchto důvodů:

 •  jde o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů (tj. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce) nebo je dřevina v prokazatelně špatném zdravotním stavu - v těchto situacích se zásah oznamuje 15 dnů předem. V případě kácení dřeviny, která svým stavem zjevně a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu, oznámení se provede do 15 dnů od zásahu, tedy zpětně,
 • to platí pouze v případě, že se na daný pozemek či danou dřevinu nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, památková zóna, zákonem chráněný druh, památný strom, významný krajinný prvek apod.).
 • ve všech ostatních případech je nutné podat Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin v zahradách – kdy je nutné povolení z úřadu?
S účinností od 1. 11. 2014 platí nová vyhláška – u dřevin s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí NENÍ TŘEBA POVOLENÍ POUZE PRO OVOCNÉ DŘEVINY rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH ZÁMĚR KÁCENÍ OPĚT PODLÉHÁ POVOLENÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ! Seznam dřevin, které je možno kácet bez povolení, najdete na webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.. Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

(přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Žadateli s trvalým pobytem v MČ Praha-Satalice se rybářský lístek vydává na počkání po předložení občanského průkazu, dříve vydaného rybářského lístku a vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku. V případě vydání prvního rybářského lístku musí žadatel předložit osvědčení o získání kvalifikace.

Ceny rybářských lístků jsou uvedeny v zákonu o správních poplatcích (634/2004 Sb), části I., položce 14.

doba vydánísprávní poplateksnížený*
   
desetiletý500 Kč250 Kč
na dobu neurčitou1.000 Kč 1.000 Kč
30 denní **200 Kč200 Kč

** 30 denní  - žadatel nemusí předložit osvědčení o získání kvalifikace

*  Údaje ve sloupci "snížený" platí pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol
ve studijních/učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží
správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Poplatek za užívání veřejného prostranství např. za umístění lešení, kontejneru, stavebního materiálu či výkopu, umístění restaurační zahrádky, vyhrazení trvalého parkovacího místa atd.

Veřejné prostranství je určené v příloze č. 2 vyhlášky:

ULICE A CHODNÍKY: BOŠÍNSKÁ, BUDOVATELSKÁ, DANY MEDŘICKÉ, DRAHELICKÁ, DŘEVAŘSKÁ, FILIPOVSKÉHO, HÁLOVA, HOLLOVA, HORNÍČKOVA, HRONĚTICKÁ, HRUŠINSKÉHO, K CIHELNĚ, K HLUBOKÉ CESTĚ, K LINDĚ, K NÁDRAŽÍ, K PYRAMIDCE, K RADONICŮM, K ROKLI, K RYBNÍČKU, KAUCKÉHO, KEMROVA, MARVANOVA, MENŠÍKOVA, NETŘEBICKÁ, NOUZOVÁ, NOVÉHO, OSTRÁ, PANELOVÁ, PILAŘSKÁ, POD GARÁŽEMI, POD POŠTOU, PŘED TRATÍ, RAŠOVICKÁ, RÁŽOVA, ROVNÁ, SOVÁKOVA, STRATOVSKÁ, ŠIMKOVA, TRABANTSKÁ, U ARBORKY, U ČISTIČKY, U OBORY, U ŘEMPA, U STARÉHO HŘIŠTĚ, VINOŘSKÁ, VLASTY BURIANA, VOSKOVA, ZA KAPLIČKOU, ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, ZA STODOLAMI, ZA ŠKOLKOU, ZAHRÁDKÁŘŮ

VEŘEJNÁ ZELEŇ: Zelené plochy přiléhající ke komunikacím a chodníkům: BOŠÍNSKÁ, BUDOVATELSKÁ, DANY MEDŘICKÉ, DRAHELICKÁ, DŘEVAŘSKÁ, FILIPOVSKÉHO, HÁLOVA, HORNÍČKOVA, HRONĚTICKÁ, HRUŠINSKÉHO, K CIHELNĚ, K HLUBOKÉ CESTĚ, K LINDĚ, K NÁDRAŽÍ, K PYRAMIDCE, K RADONICŮM, K ROKLI, K RYBNÍČKU, KEMROVA, MARVANOVA, MENŠÍKOVA, NETŘEBICKÁ, NOUZOVÁ, NOVÉHO, OSTRÁ, PANELOVÁ, PILAŘSKÁ, POD GARÁŽEMI, POD POŠTOU, PŘED TRATÍ, RAŠOVICKÁ, RÁŽOVA, ROVNÁ, SOVÁKOVA, STRATOVSKÁ, ŠIMKOVA, TRABANTSKÁ, U ARBORKY, U ČISTIČKY, U OBORY, U ŘEMPA, U STARÉHO HŘIŠTĚ, VLASTY BURIANA, VINOŘSKÁ, VOSKOVA, ZA KAPLIČKOU, ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, ZA STODOLAMI, ZA ŠKOLKOU, ZAHRÁDKÁŘŮ

VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ: ul. BUDOVATELSKÁ, č. parc. 557/18, 557/19 v k. ú. Satalice (u č. p. 155); ul. TRABANTSKÁ; ostatní: vjezd do areálu č. p. 129 v k. ú. Satalice; spojka mezi ul. U ARBORKY a ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, č. parc. 518/13, 564/3 v k. ú. Satalice

Místní poplatek z pobytu upravuje § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů a registrační (poplatková) povinnost podle § 14a zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:

Případné informace podá paní J. Merabetová na tel.: 273 130 481.

(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Městská část Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
telefon: 286 851 326, fax: 273 130 483, e-mail: urad@mcsatalice.cz, ID datové schránky: r3taksc

Žádost o informace- (místo a způsob, jak získat příslušné informace):

 • osobně na podatelně MČ Praha – Satalice,
 • písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
 • Další možností je zaslání žádosti na elektronickou podatelnu e-mailovou adresou: urad@mcsatalice.cz

Czech point Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

 


Poskytujeme tyto služby

Výpis z veřejných evidencí:

 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

 • Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
 • Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
 • (LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
 • Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů (RT)

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.

Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .

Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 50,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.

Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 100,-Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.

 • Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.

Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.

Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.

U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto: za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

Ceník

Výpis z Rejstříku trestů100,- Kč
Výpisy z Katastru nemovitostí100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z Obchodního rejstříku100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Bodové hodnocení řidiče100,- Kč
Insolvenční rejstřík100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč

KONVERZE DOKUMENTŮ: ​Pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.

(přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

legalizace a vidimace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Ověřování listin (legalizace) dokladů pro použití v cizině - bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny (za každou i započatou stránku formátu A4 a menší, má-li vidimovaná listina stránku větší než formát A4 vybírá se správní poplatek násobkem podle počtu A4 obsažených ve formátu vidimované listiny) činí Kč 30,-.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 50,-.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Osvobození od poplatku je uvedené u položky 4 a 5 v zákoně o správních poplatcích jednotlivě.

Tento nový poplatek nahrazuje místní poplatky za ubytovací kapacitu či lázeňský a rekreační pobyt.  Poplatek jsou povinni odvádět nejen ubytovny a zařízení určená k přechodnému ubytování, ale např. i majitelé bytů a domů (chatek či zahrad ke stanování) pronajímaných ke krátkodobému pobytu prostřednictvím portálů jako Airbnb, Booking.com či jiných platform.

Poplatníkem poplatku z pobytu bude fyzická osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku z pobytu bude úplatný krátkodobý pobyt po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Sazba poplatku činila od konce roku  2021  Kč 21,-  a od 1.1.2022   Kč 50,- za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce poplatku (ubytovatel) je povinen podat správci poplatku (úřadu městské části) ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu. Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny (viz § 3b novelizovaného zákona o místních poplatcích), celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést. Vybraný poplatek se hradí správci poplatku rovněž do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Plátce poplatku z pobytu je povinen vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě.

Sazba místního poplatku činí  Kč 50,- za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15. dne následujícího měsíce. Platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 10451542/0800, variabilní symbol 1342+č. p. místa úplatného pobytu.

Poplatku nepodléhá:

(1) Od poplatku je osvobozena osoba:

a) nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) starší 65 let,

d) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

e) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona

o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. 

Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481.


Na Úřadě MČ Praha 19 si vyřídíte:

Adresa: Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely
Web: Odbory úřadu zde

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a je centrálním registračním místem.

více informací zde

Vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, agenda státního občanství, rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, změna jmen či příjmení, určení otcovství, občanství, výpisy z Czechpointu (viz níže).

více informací zde

detašované pracoviště: Železnobrodská 764, Kbely

Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   -  sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte, spolupracují se školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, jako kurátorky pro děti a mládež poskytují poradenství rodičům s dětmi s problémovým chováním a mohou Vám pomoci s usměrňováním těchto problémů.

Na tyto pracovnice se můžete obrátit i v případě náhradní rodinné péče.

Mimoto se s pracovnicemi OSPOD  můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd.

Od 1.1.2015 je dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., OSPOD povinen se řídit standardy kvality sociálně právní ochrany.

Sociální pracovník - poskytuje  odborné poradenství seniorům, zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc při jejím řešení.

Pečovatelskou službu na území naší MČ poskytuje Farní Charita Neratovice.

Kurátor pro dospělé - poskytuje poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám žijícím rizikovým způsobem života, osobám, které  ztratili přístřeší, osobám propuštěným z výkonu trestu  atd.

UPOZORNĚNÍ: Nepojistné sociální dávky: dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřebné) dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) pro občany obvodu Městské části Praha 19 -

vyplácí Úřad práce hl. m. Prahy, Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek

Zprostředkování zaměstnání  - Úřad práce, kontaktní pracoviště Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely

vydávání loveckých lístků, evidence přepravy nebezpečných odpadů, evidence zařízení na využívání či odstraňování odpadů, evidence produkce odpadů, kontroly odpadového hospodářství u původců odpadu, povolování trvalého či dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), stanoviska ke stavebním a územním řízením z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska nakládání s odpady, evidence stanovišť včelstev, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut aj., vodoprávní úřad - stavební povolení a kolaudace vodních děl, povolení k nakládání s vodami, ochrana vod, DIR, vyjadřování k činnosti na komunikacích, péče o vzhled městské části včetně komunikací a dopravy

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Kbely

stavební povolení, změny stavby, změny užívání stavby, kolaudace staveb, státní stavební dohled, havárie staveb, povolení reklamních zařízení, porušení stavebního zákona, územní rozhodnutí, silniční stavby (informace o rozsahu výkonu činností předají stavební úřady)


Ostatní:

Evidence řidičů    (více informací na níže uvedeném odkazu)

pracoviště: Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon: 12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin; Pátek 7.00 - 11.00 hodin

Evidence vozidel   (více informací na níže uvedeném odkazu)

pracoviště
Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11;  Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 19
Praha 3 -Jarov, Osiková 2; Praha 10 - Bohdalec, Na Vršovskou horou 88

K návštěvě přepážky registru řidičů a vozidel se  můžete objednat přes internet na http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/index.html

a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí „Prohlášení plátce poplatku“, vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti, tj. pro oblast Prahy 9 – AVE CZ odpadové hospodářství, Pražská 1321/38, Praha 10, tel. 296 339 917-9, obchod@ave.czPo,St 8:00 - 18:00; Út,Čt 8:00 – 17:00; Pá 8:00 – 15:00.

V případě změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti kontaktujte zákaznické centrum AVE CZ odpadové hospodářství.

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady  na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro.

Kontaktní telefony:

 • 236 003 960
 • 236 003 967
 • 236 003 982
 • 236 003 983
 • 236 003 987
 • 236 003 988
 • 236 003 992
 • 236 003 995
 • 236 003 996
 • 236 003 998
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby
155
Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy158
Městská policie hl. m. Prahy156
Jednotné evropské číslo tísňového volání112
Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy222 022 200

http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area6056

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
http://www.hzspraha.cz/
http://www.mvcr.cz/hasici

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby
http://www.zzshmp.cz

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie

Městská policie hlavního města Prahy
http://www.mppraha.cz