Často kladené dotazy

Poruchy veřejného osvětlení

Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP)

Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná) - připravte si číslo lampy, uvedené na sloupku
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení  (http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)

Havárie vody a kanalizace

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

info@pvk.cz
www.pvk.cz
Telefonní linka: 840 111 112 – hlášení poruch NON STOP

Zákaznické centrum:
Dykova 3
Praha 10 Vinohrady

Zákaznické služby:
Po - Čt: 8.00 - 18.00 hod.
Pá: 8.00 - 15.00 hod.

Technické záležitosti:
Po a St: 8.00 - 18.00 hod.

Poštovní adresa:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971
102 00   Praha 10

Poruchy dodávky elektřiny

PRE Distribuce, a.s.

telefon: 1236  (Volání je zpoplatněno dle ceníku Vašeho poskytovatele telefonních služeb)
v případě nouze, ohrožení života: 224 919 473
e-mail: poruchy@pre.cz

Poruchová linka distribuce je specializované pracoviště, které nepřetržitě přijímá hlášení poruch v dodávce elektrické energie na území Prahy a Roztok.  Odstraňuje pouze poruchy v síti PRE Distribuce; poruchy ve vnitřní elektroinstalaci odstraňuje vlastník objektu.

 • hlášení poruch v dodávce elektrické energie v zařízení PRE Distribuce
 • hlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení života či vzniku škod většího rozsahu
 • informace o průběhu obnovy dodávky elektřiny
 • informace o plánovaném vypínání
 • informace o spínání HDO
 • hlášení poruch HDO a elektroměrů
 • žádosti o připojení krátkodobého odběru
 • žádosti o vypínání odběratelských trafostanic
 • hlášení zahájení a ukončení práce revizních techniků v neměřené části domu

Poruchy dodávky plynu

Pražská plynárenská, a.s.

Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail: callcentrum@ppas.cz

Pohotovostní a poruchová služba = tel. číslo 1239 (nonstop)
Zákaznická linka (po-pá 7-19 hod.):   840 555 333
(Využití telefonního čísla, které je společné s Pražskou energetikou, a.s., Vám usnadní správu obou médií a při meziměstském volání zaplatíte vždy jen místní tarif).

Ústředna – spojovatelka: 267 171 111 (po–čt 7–16 hod., pá 7–13.30 hod.) - na tomto čísle nejsou poskytovány informace.

Poruchy komunikací (mimo místních ve správě MČ)

Hlášení poruch a závad na ulicích K Cihelně, Trabantská, Budovatelská, K Radonicům a Vinořská (díry, výtluky, dopravní signalizace, sesuvy apod.)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Telefon: +420 257 015 111
e-mail: tsk@tsk-praha.cz
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Webová služba: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/hlaseni-poruch

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (podnikatel), která je vlastníkem pozemku v Satalicích na ÚMČ Praha – Satalice, tel. 273 130 482, 734 447 557 – p. Pečová. Vzor žádosti ZDE (proklik do Formuláře a žádosti)

Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy!!!

Dle zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně plátce poplatku či správce nemovitosti kontaktujte zákaznické centrum AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha 10, Pražská 1321/38 nebo Praha 9, Sokolovská 14/324, tel. 296 339 917-9,
 obchod@ave.cz, Po,St: 8:00 - 18:00, Út,Čt: 8:00 - 17:00, Pá: 8:00 – 15:00

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady  na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro.

Kontaktní telefony správce poplatků za odpady

236 003 967, 236 003 982, 236 003 983, 236 003 987, 236 003 988, 236 003 981, 236 003 992, 236 003 995, 236 003 964, 236 003 998

Co s sebou

 • výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad osvědčující vlastníka nemovitosti
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • zplnomocnění v případě zastupování vlastníka nemovitosti

Více informací ohledně výše poplatku, čísla účtu, atd. najdete na: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/poplatek_za_komunalni_odpad.html

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha – Satalice je povinen: 

 • vyplnit a podepsat „přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas); za dítě do 15 let předkládá zákonný zástupce originál rodného listu (pokud je dítě držitelem občanského průkazu, předkládá i tento)
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu)
 • zaplatit správní poplatek Kč 50,- (od poplatku jsou osvobozeny děti do 15 let)

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti viz. zákon č. 133/2000 Sb.

Občanské průkazy a cestovní pasy

Na úřadě městské části Praha-Satalice NENÍ MOŽNÉ požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ani převzetí již vyrobeného nebo ohlášení jejich ztráty nebo krádeže. O vydání OP a CP je možné požádat na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností, tzn. lze využít např. úřady městských částí Praha 1, 2, 3, 4 až Prahy 22.  Místně příslušným úřadem je ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1.

V původním bydlišti se není třeba odhlašovat, provádí se odhlášení pouze místních poplatků např. za držení psa.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (trvalý pobyt na adrese úřadu)

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR s trvalým pobytem v Satalicích na návrh vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce) za splnění zákonných podmínek. (tzn. návrh/žádost podává současný vlastník nemovitosti případně nájemce bytu, nikoliv osoba, které má být trvalý pobyt zrušen). Návrh se podává za každou osobu samostatně (i za děti). Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k domu nebo bytu a současně  jeho neužívání. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Kč 100,-  za každý podaný návrh, tj. za každou osobu.

Více informací tel. 273 130 481               

Vzor žádosti ZDE (proklik do Formuláře a žádosti)

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství přístupného každému bez omezení. Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha - Satalice. Po projednání žádosti je nutné zaplatit stanovený poplatek. Sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí Kč 10,-.

Vzor žádosti najdete v sekci Formuláře a žádosti