Potřebuji si zařídit

1) Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a to obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která psa vlastní, ale i osoba jiná, která se o psa stará a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

2) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlášení se provádí osobně na níže uvedené adrese správce poplatku nebo formou zaslání přihlášky prostřednictvím datové schránky poplatníka. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá.

3) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce roku kalendářního jedna dvanáctina sazby poplatku Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

4) Sazba poplatku:

 • za prvního psa chovaného v rodinném domě je 300,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-Kč ročně
 • **za prvního psa chovaného v bytě je 1.500,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2.250,-Kč ročně
 • *je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, anebo osoba starší 65 let činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

  Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31.března každého roku. V případě že poplatek činí více jak 600,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku.  Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem na účet č. 10451542/0800, variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné domu (např. 134181 – pokud by byl pes držen v budově úřadu)

  5) Úlevy a osvobození:

  • od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné považované za závislou na pomoci podle zákona upravujícího sociální služby, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
  • osoba, která provozuje útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvl. právní předpis. např. zákon o myslivosti
  • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí
  • držitelé psů, chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
  • držitelé psů, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
  • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád

6) Bližší informace viz zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., ve znění OZV č. 15/2021, o místním poplatku ze psů.

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem na účet č. 10451542/0800, variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné domu (např. 134181 – pokud by byl pes držen v budově úřadu)

PřílohaVelikost
Soubor přihláška k poplatku za psa35.62 KB

Poplatek za užívání veřejného prostranství např. za umístění lešení, kontejneru, stavebního materiálu či výkopu, umístění restaurační zahrádky, vyhrazení trvalého parkovacího místa atd.

Veřejné prostranství je určené v příloze č. 2 vyhlášky:

ULICE A CHODNÍKY: BOŠÍNSKÁ, BUDOVATELSKÁ, DANY MEDŘICKÉ, DRAHELICKÁ, DŘEVAŘSKÁ, FILIPOVSKÉHO, HÁLOVA, HOLLOVA, HORNÍČKOVA, HRONĚTICKÁ, HRUŠINSKÉHO, K CIHELNĚ, K HLUBOKÉ CESTĚ, K LINDĚ, K NÁDRAŽÍ, K PYRAMIDCE, K RADONICŮM, K ROKLI, K RYBNÍČKU, KAUCKÉHO, KEMROVA, MARVANOVA, MENŠÍKOVA, NETŘEBICKÁ, NOUZOVÁ, NOVÉHO, OSTRÁ, PANELOVÁ, PILAŘSKÁ, POD GARÁŽEMI, POD POŠTOU, PŘED TRATÍ, RAŠOVICKÁ, RÁŽOVA, ROVNÁ, SOVÁKOVA, STRATOVSKÁ, ŠIMKOVA, TRABANTSKÁ, U ARBORKY, U ČISTIČKY, U OBORY, U ŘEMPA, U STARÉHO HŘIŠTĚ, VINOŘSKÁ, VLASTY BURIANA, VOSKOVA, ZA KAPLIČKOU, ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, ZA STODOLAMI, ZA ŠKOLKOU, ZAHRÁDKÁŘŮ

VEŘEJNÁ ZELEŇ: Zelené plochy přiléhající ke komunikacím a chodníkům: BOŠÍNSKÁ, BUDOVATELSKÁ, DANY MEDŘICKÉ, DRAHELICKÁ, DŘEVAŘSKÁ, FILIPOVSKÉHO, HÁLOVA, HORNÍČKOVA, HRONĚTICKÁ, HRUŠINSKÉHO, K CIHELNĚ, K HLUBOKÉ CESTĚ, K LINDĚ, K NÁDRAŽÍ, K PYRAMIDCE, K RADONICŮM, K ROKLI, K RYBNÍČKU, KEMROVA, MARVANOVA, MENŠÍKOVA, NETŘEBICKÁ, NOUZOVÁ, NOVÉHO, OSTRÁ, PANELOVÁ, PILAŘSKÁ, POD GARÁŽEMI, POD POŠTOU, PŘED TRATÍ, RAŠOVICKÁ, RÁŽOVA, ROVNÁ, SOVÁKOVA, STRATOVSKÁ, ŠIMKOVA, TRABANTSKÁ, U ARBORKY, U ČISTIČKY, U OBORY, U ŘEMPA, U STARÉHO HŘIŠTĚ, VLASTY BURIANA, VINOŘSKÁ, VOSKOVA, ZA KAPLIČKOU, ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, ZA STODOLAMI, ZA ŠKOLKOU, ZAHRÁDKÁŘŮ

VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ: ul. BUDOVATELSKÁ, č. parc. 557/18, 557/19 v k. ú. Satalice (u č. p. 155); ul. TRABANTSKÁ; ostatní: vjezd do areálu č. p. 129 v k. ú. Satalice; spojka mezi ul. U ARBORKY a ZA NOVÁKOVOU ZAHRADOU, č. parc. 518/13, 564/3 v k. ú. Satalice

Místní poplatek z pobytu upravuje § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů a registrační (poplatková) povinnost podle § 14a zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:

Případné informace podá paní J. Merabetová na tel.: 273 130 481.

Tento nový poplatek nahrazuje místní poplatky za ubytovací kapacitu či lázeňský a rekreační pobyt.  Poplatek jsou povinni odvádět nejen ubytovny a zařízení určená k přechodnému ubytování, ale např. i majitelé bytů a domů (chatek či zahrad ke stanování) pronajímaných ke krátkodobému pobytu prostřednictvím portálů jako Airbnb, Booking.com či jiných platform.

Poplatníkem poplatku z pobytu bude fyzická osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku z pobytu bude úplatný krátkodobý pobyt po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Sazba poplatku činila od konce roku  2021  Kč 21,-  a od 1.1.2022   Kč 50,- za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce poplatku (ubytovatel) je povinen podat správci poplatku (úřadu městské části) ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu. Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny (viz § 3b novelizovaného zákona o místních poplatcích), celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést. Vybraný poplatek se hradí správci poplatku rovněž do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Plátce poplatku z pobytu je povinen vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě.

Sazba místního poplatku činí  Kč 50,- za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15. dne následujícího měsíce. Platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 10451542/0800, variabilní symbol 1342+č. p. místa úplatného pobytu.

Poplatku nepodléhá:

(1) Od poplatku je osvobozena osoba:

a) nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) starší 65 let,

d) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

e) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona

o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. 

Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481.