Přírodní památka Bažantnice v Satalicích

Rozsáhlý lesní komplex mezi obcemi Satalice a Vinoř: K.ú. Satalice, Vinoř. V: 15,18 ha, n.v.: kolem 270 m. Z: Výnos MŠVU č. 91.629/51 z 23.4.1951.

Zachování listnatého lesa, zejména starých stromů, jako biotopu vzácných druhů hmyzu, krajinářsky cenné území v návaznosti na Vinořský park, s nímž bylo propojeno alejemi.

Sprašový pokryv s hlubokými sprašovými půdami typu hnědozemí a zhnědlých černozemí překrývá horniny svrchní křídy, zvláště cenomanské pískovce.

Listnatý porost se starými duby, javory, lípami a jasany byl založen v polovině 18.století jako bažantnice patřící vinořskému panství současně s parkem ve Vinoři. Tomu odpovídá složení jak stromového patra - dub letní, javor mléč, javor klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý, tak i keřového - bez černý, zimolez obecný, meruzalka červená. Jinak bylinné patro pokrývají nitrofilní druhy jako netýkavka malokvětá či vlaštovičník větší. Stromové patro odpovídá rekonstruované dubohabřině, ale chybí zde bylinné lesní druhy. Jediný zajímavější druh je čarovník obecný.

Výskyt brouků pralesního charakteru, vázaných na staré stromy, vzácný střevlíček Laemostenus terricola. Celý areál je bohatý na hajní druhy ptáků, jako např. žluva hajní, datel černý, strakapoud velký. Pravidelně hnízdí káně lesní a krahujec obecný. Z drobných pěvců dlask obecný, lejsek bělokrký, hojná je pěnkava obecná, slavík obecný. Z hmyzožravců se zde pravidelně vyskytuje ježek západní a rejsek obecný.

Současný charakter lesního porostu je dán jeho založením a způsobem hospodaření v posledních letech, které bylo omezeno pouze na výběr odumírajících stromů, které se vyskytují na celé ploše, na odstraňování polomů, vývratů a souší, pokud by neobsahovaly dutiny vhodné k hnízdění ptactva. Žádoucí je dosadba dubu letního na uvolněných plochách. Hojně zmlazuje javor klen.

zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/CHU03.htm

Přírodní památka Bažantnice v Satalicích
Adresa: 
19015 Praha 9 - Satalice
Česká republika
50° 7' 43.1796" N, 14° 34' 34.464" E
CZ