PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE, ul. K Rybníčku 8, budova D

Článek 1
Úvodní ustanovení 

Tento provozní řád upravuje zásady fungování komunitního centra (dále jen „komunitní centrum“), které je zřízeno jako organizační složka Městské části Praha-Satalice, se sídlem: ul. K Rybníčku 8, 190 15 Praha-Satalice, budova D

Článek 2 
Základní pravidla soužití v komunitním centru

2.1. Partneři, návštěvníci komunitního centra i jeho pracovníci se mezi sebou navzájem respektují, dodržují pravidla slušného chování. 

2.2. Partneři, návštěvníci komunitního centra i jeho pracovníci se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného. 

2.3. Prostory komunitního centra jsou zřízeny jako neziskové a nekomerční zařízení za účelem provozování sociálně aktivizačních aktivit směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin (v souladu se smlouvou o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR), zejména pravidelného setkávání: seniorů, dětí a mládeže, rodičů-samoživitelů, tělesně i mentálně hendikepovaných spoluobčanů, uspokojování jejich kulturních a informačních potřeb, aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Využití jednotlivých prostor určuje aktuální provozní doba, jež stanovuje přesný čas pro jednotlivé aktivity. 

2.4. Ve všech prostorách, které jsou součástí komunitního centra je zakázáno kouření, pití alkoholu a užívání jiných omamných látek. 

2.5. Návštěvníkům komunitního centra se nedoporučuje brát si s sebou cenné věci nebo větší obnos peněz. Provozovatel komunitního centra nezodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Vzniklá škoda nebude poškozeným uživatelům nahrazena.

 

 

2.6. Partneři, komunitního centra i jeho pracovníci komunitního centra jsou povinni udržovat pořádek v prostorech komunitního centra i jeho okolí. Z komunitního centra není dovoleno vynášet vybavení ani jiné zařízení bez souhlasu zřizovatele komunitního centra. Partneři mají povinnost jednat tak, aby svým chováním nepoškozovali majetek. Pokud dojde k poškození majetku z důvodu nedbalosti či záměrného poškození, odpovídají partneři za způsobenou škodu a jsou povinni ji uhradit. 

2.7. Veškeré vybavení komunitního centra je možno používat pouze k účelu, ke kterému je určeno, a pouze se souhlasem vedoucího komunitního centra, organizačního pracovníka nebo vedoucího aktivity. 

2.8. Organizační pracovník nebo vedoucí aktivity seznámí návštěvníka s chodem komunitního centra, provozním řádem a nabídkou jednotlivých aktivit.

Článek 3
Řízení aktivit

3.1. Výpůjčka: Poplatek za výpůjčku místnosti je stanoven paušální částkou 500,-Kč za energie a služby. Partneři zajistí na vlastní náklady úklid zapůjčené místnosti. Zájemce o vypůjčení prostor zaplatí kauci na vybavení místnosti ve výši 2.000,- Kč, která je vratná po zpětném předání místnosti a příslušenství bez závad.
Poplatek za výpůjčku místnosti pro organizátory dlouhodobých pravidelných aktivit schválených zřizovatelem je stanoven paušální částkou 150,- Kč za lekci za energie a služby.

3.2.Sdílení prostor: Partneři projektu mají při předání stanovenou zálohu za energie a služby. Při ročním vyúčtování jim bude vyúčtována skutečná potřeba a stanovena nová záloha pro příští zúčtovací období. V případě sdílení jim bude tato částka krácena jednorázovou výpůjčkou.

3.3. Aktivity jsou realizovány bez občerstvení..

Článek 4 
Provozní doba

4.1. Provozní doba komunitního centra je dobou, kdy mohou návštěvníci komunitního centrum využívat. Aktuální provozní doba je zpřístupněna na webových stránkách.

4.2. Provozní doba komunitního centra je vyplněna pravidelnými klubovými aktivitami a mimořádnými, jednorázovými akcemi.

4.3. Možnost využití komunitního centra mimo pracovní dobu je možné dohodnout pouze s vedoucím komunitního centra, který zastupuje zřizovatele komunitního centra.

 

4.4. Klíče od komunitního centra mají k dispozici pouze určené osoby a jsou uloženy:

  • u vedoucího komunitního centra, u vedoucích jednotlivých aktivit
  • na úřadu MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha Satalice                                           

4.5. Při odchodu z prostoru komunitního centra je pracovník povinen překontrolovat uzavření oken a vchodů, uzavření vodovodních kohoutků a vypnutí všech elektrospotřebičů. Poté pracovník, vedoucí aktivity komunitní centrum řádně uzamkne.

Článek 5 
Vyřizování podnětů a stížností

5.1. Každý návštěvník má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost k provozu komunitního centra, a to u vedoucího komunitního centra nebo přímo na úřad MČ Praha-Satalice. Připomínku nebo stížnost může podat písemně, e-mailem nebo sdělit osobně či telefonicky. 

5.2. Běžné provozní záležitosti návštěvníci řeší přímo s vedoucím komunitního centra nebo vedoucím aktivit za provozu. 

5.3. Kontaktní informace:
MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, 90 15 Praha Satalice
tel: 286 851 326, mobil: 734 610 330
email: kc@satalice.cz                                                                                                                                     
odpovědná osoba: Jitka Vrbová

Článek 6 
Mimořádné události  

6.1. V komunitním centru mohou nastat mimořádné události, které mohou ohrozit zdraví či život osob nebo poškodit majetek. Jsou to zejména – požár, únik plynu, únik vody, zloděj v komunitním centru, napadení návštěvníka, aj. 

6.2. Návštěvníci se za žádných okolností nesnaží tyto mimořádné události řešit. Jejich povinností je neprodleně po zpozorování této události informovat vedoucího komunitního centra nebo vedoucího aktivity, příp. složky integrovaného záchranného systému, odejít mimo komunitní centrum do bezpečí a dále dbát pokynů složek IZS nebo pracovníků Centra. 

6.3. Důležitá telefonní čísla: 

  • integrovaný záchranný systém 112 
  • rychlá záchranná služba 155 
  • hasiči 150 
  • policie 158 

6.4. O mimořádných událostech se sepíše zápis, který je odevzdán zřizovateli komunitního centra.

Článek 7 
Porušování provozního řádu

7.1. Partneři, návštěvníci komunitního centra i jeho pracovníci, kteří porušují tento provozní řád, mohou být v daný den z komunitního centra vykázáni, případně jim může být zamezen vstup do komunitního centra. 

7.2. V případě, že partner, návštěvník nebo pracovník komunitního centra poruší pravidla stanovená v tomto řádu, bude vyzván k opuštění prostor. 

7.3. Pokud neuposlechne výzvy, bude podáno oznámení Městské policii, která návštěvníka vykáže. 

7.4. O celé situaci musí být vždy informován zřizovatel a odpovědná osoba /vedoucí komunitního centra/

Článek 8 
Závěrečná ustanovení

8.1. Všichni návštěvníci jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit. 

8.2. Neznalost provozního řádu neomlouvá návštěvníkovo chování a jednání.

8.3. S aktualizací tohoto provozního řádu je každý návštěvník seznámen při jednotlivých aktivitách, kterých se účastní. Aktuální provozní řád je k dispozici na webových stránkách a na viditelném místě v přízemí komunitního centra. 

8.4. Provozní řád vstupuje v platnost 1. 9. 2021. 

8.5. Zřizovatel si vyhrazuje právo tento provozní řád kdykoliv změnit, případně upravit podmínky provozního řádu dle potřeb komunitního centra.

V Praze dne 1. 9. 2021

Za zřizovatele
Mgr. Milada Voborská
Starostka MČ Praha-Satalice