Souhrnná informace o realizovaném projektu

Souhrnná informace o realizovaném projektu
(předkládá se u závěrečné Zprávy o realizaci projektu)

 

Název projektu: Komunitní centrum v městské části Praha - Satalice

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133

Předmět projektu:

Projektem bylo vytvořeno komunitní společenské centrum revitalizací objektu bývalé sýpky
v ulici K Rybníčku č.p. 8 v souladu s podmínkami 17. výzvy Operačního programu Praha pól růstu ČR pro osoby z cílových skupin a občany Satalic a okolí. Cílem projektu je integrovat znevýhodněné skupiny osob, aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen.  Projekt má řadu významných partnerů, kteří se budou podílet na zajištění programové náplně komunitního centra.

Realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2017 a dokončena v srpnu 2018.

Žádost o dotaci byla předložena v rámci 17. výzvy Operačního programu Praha pól růstu ČR dne 15. 6. 2016.

Veřejná zakázka na hlavního dodavatele stavby byla vypsána 18. 4. 2017 a ukončena dne 12. 6. 2017 podpisem smlouvy o dílo.

Vítězem veřejné zakázky se stala společnost KONSIT,a.s., IČ: 18630197, se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6.

Dne 3. 7. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli a začala rekonstrukce bývalé sýpky na prostory pro komunitní centrum dle stavebního povolení a schválené projektové dokumentace.

Dne 31. 7. 2018 bylo předáno hotové dílo a byly odstraněny vady a nedodělky.

Rekonstrukce objektu sýpky a vybudování nových prostor pro komunitní centrum proběhlo bez zásadních problémů dle podepsané smlouvy o dílo a navazující dodatků ke smlouvě a dílo bylo řádně dokončeno.

Smlouva o financování projektu (smlouva o získání dotace) byla podepsána 6. 6. 2017.

Publicita projektu
Dle pravidel publicity Operačního programu Praha pól růstu ČR byl realizován plakát formátu A3, billboard, kterými byla označena stavba komunitního centra. Plakáty byly umístěné na veřejných prostranstvích v městské části. Dále bude realizována pamětní deska, která bude umístěna na areálu komunitního centra.

Nově vzniklý prostor pro komunitní centrum byl předán investorovi, bylo realizováno vybavení vnitřních prostor centra a komunitní centrum bylo uvedeno do provozu v září 2018 (zkušební provoz).   

V současné době probíhá vyúčtování projektu a bude schvalována závěrečná zpráva o realizaci projektu a závěrečná žádost o platbu.

V Praze dne 4. 9. 2018

Mgr. Milada Voborská, starostka městské části Praha - Satalice