Rozvoj MČ

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 zpracovaná Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové a dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Co přinášejí? Výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic.
Doufejme...

PřílohaVelikost
PDF icon psp_2016_s_oduvodnenim.pdf18.36 MB

Řadové rodinné domy Satalice - dohoda s investorem

14.10. 2021

ZPĚT

Na příštím zasedání zastupitelstva 19. 10. bude předmětem jednání smlouva se společností MS Satalická s.r.o., která připravuje projekt Řadové rodinné domy Satalice na pozemcích vedle zdravotního střediska (podél ul. Trabantská).

Stručný popis:

Projekt řeší budoucí podobu lokality, kde plocha investora je 18 613 m2. Navrženo je 61 řadových rodinných domů na ploše 4 869 m2 s HPP 10 042 m2 a odpovídající technická infrastruktura.

Hlavní příjezd k nově navrženým objektům Projektu bude z ulice Trabantská na jižní straně pozemků, novým sjezdem umístěným podle vedení VVN. Nová komunikace bude dále tvořit novou obslužnou komunikaci procházející územím ve směru sever-jih. Zástavba byla navržena v souladu s platným územním plánem. Ve funkční ploše SV-D je navrženo 61 řadových rodinných domů a jeden komerční prostor v přízemí jednoho z domů, komunikace a parkoviště s plochou pro kontejnery na tříděný odpad. Součástí Projektu je rekultivace okolí, výsadba zeleně, vybudování přístupových komunikací.

Celková investice investora v území Projektu do veřejné infrastruktury městské části, která bude sloužit všem obyvatelům a návštěvníkem území městské části, dosahuje částky 2.700.000,-  Kč. Investor se zavazuje vybudovat 8 nových veřejných parkovacích stání v ul. Za Śkolkou, stanoviště pro kontejnery na tříděný odpadveřejnou komunikaci na pozemku p. č. 641/106 a p. č. 641/108v k.ú. Satalice (LV č. 500), která bude navazovat na Projekt, provést vlastní investice do infrastruktury tak, aby byla na pozemku investora p. č. 641/104 v k.ú. Satalice, ve spojení s pozemky p. č. 989/1, 989/3, 989/13, 641/2, 641/55, 641/56 a p. č. 962/1 v k.ú. Satalice, zajištěna dostatečná územní rezerva nutná pro vybudování okružní křižovatky Budovatelská – Trabantská tak, jak je specifikováno v příloze č. 2 smlouvy; investor se zavazuje na vlastní náklady oddělit předmětnou část pozemku p. č. 641/104 v k.ú. Satalice, zajistit v součinnosti s městskou částí ocenění oddělené části pozemku za účelem jeho prodeje městské části a oddělenou část pozemku prodat městské části za obvyklých podmínek. Tento pozemek bude využit k vybudování okružní křižovatky, která byla vybrána jako prioritní projekt BESIP a bude realizována TSK.

Investice do veřejné infrastruktury budou investorem realizovány vždy současně s realizací Projektu, resp. jeho stavební části, se kterou má investice do veřejné infrastruktury věcnou souvislost, a budou investorem prodány budoucím vlastníkům (městské části, hlavnímu městu Praze, případně příslušným správcům sítí a komunikací) za cenu Kč nejpozději do dnů po jejich kolaudaci, za předpokladu, že bude investorovi řádně poskytnuta potřebná součinnost ze strany těchto budoucích vlastníků.

Investor se zavazuje poskytnout městské části investorský příspěvek ve výši 4.300.000,- Kč (slovy čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) jako peněžité plnění investora, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet městské části č.ú. 0502655998/6000 nejpozději do 30 dnů ode dne, ke kterému nabylo právní moci stavební povolení. Investorský příspěvek se stane součástí rozpočtu městské části, který bude městskou částí využit k zajištění nového nebo rozšíření stávajícího občanského vybavení nebo veřejných služeb.

...............................

Návrh dohody byl projednán s investorem, zastupiteli a členy komisí, kteří ji hodnotí jako vyváženou. Smlouva je připravena k podpisu.

PřílohaVelikost
PDF icon text204.64 KB
PDF icon Vývoj projektu878.59 KB

Připomínky obcí a městských částí na části 520 Březniněves-Satalice, únor 2020.

PřílohaVelikost
PDF icon obrazove_pripominky_obci_sokp_520.pdf8.59 MB