Symboly městské části Praha-Satalice

Popis znaku:

v děleném štítě vpravo v červeném poli zlatá hradební zeď se stříbrným cimbuřím o viditelných čtyřech stínkách, která je kvádrovaná. Prolomená je polovinou brány se stříbrnou klenbou, jejíž prostřední klenák je zlatý. Veřeje brány jsou přirozené barvy ze dřeva se zlatými panty. V bráně na černém pozadí půl povytažené zlaté mříže a pod ní z poltící čáry vyrůstá ruka držící stříbrný meč se zlatým jílcem a záštitou. Na hradební zdi vidí se dvě zlaté kvádrované věže s cimbuřím, střechou a makovicemi téže barvy. Levá je vyšší a širší a je zobrazena jen z poloviny, polcena je též její valbová střecha, cimbuří o dvou viditelných stínkách a trojdílné okno. Pravá věž je užší a nižší, je zobrazena celá a kromě dvojdílného okna a stanové střechy, jakož i cimbuří o třech stínkách je stejna jako věž levá. Okna obou věží jsou černá se stříbrným orámováním. V levém modrém poli tři stříbrná břevna a přes ně tři zlaté zkřížené obilné klasy.

Popis praporu:

list praporu je rozdělen šikmým pruhem na dvě stejné části tvaru rovnoramenného trojúhelníka, část u žerdě je žlutá, protější část modrá; pruh je opětně šikmo rozdělen na dvě stejné části, červenou a bílou.

      

Vysvětlení symboliky znaku a praporu:

Požadavkem městské části na tvůrce bylo zachytit v heraldické symbolice fakt držby Satalic prvním historicky doloženým vlastníkem, jímž byla kapitula u sv. Apolináře a dále rodem Černínů z Chudenic, který držel Satalice jako součást svého vinořsko-kbelského panství několk století a současně její současnou příslušnost k hlavnímu městu a historický vztah k Starému a Novému Městu pražskému.
Do původního znaku Černínů (polcený štít, vpravo červené pole, vlevo tzv. polotrojříčí, tj. v modrém poli tři stříbrná břevna) vložena proto do pravého pole poloviny štítové figury ze znaku hlavního města Prahy, do pravého pak jeden ze dvou atributů sv. Apolináře, tedy ječmenné klasy.

Uděleno:

27. října 1997 rozhodnutím č. 42 předsedy Poslanecké sněmovny a předáno dne 18. listopadu 1997 předsedou Poslanecké sněmovny Ing. Milošem Zemanem, dekret převzal Ing. Bohumil Pechr, starosta MČ Praha-Satalice