Místní poplatek za ubytovací kapacitu

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení určeného k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl. Tento je povinen oznámit Registračním listem poplatníka  do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen podat Přiznání k poplatku u ubytovací kapacity ÚMČ Praha-Satalice celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití. 

Sazba místního poplatku činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 0502655998/6000, variabilní symbol 1345.

Poplatku nepodléhá:

  • Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků.
  • Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.
  • Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
  • Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.

Místní poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. 

Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481.