Rybářské lístky

(přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Žadateli s trvalým pobytem v MČ Praha-Satalice se rybářský lístek vydává na počkání po předložení občanského průkazu, dříve vydaného rybářského lístku a vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku. V případě vydání prvního rybářského lístku musí žadatel předložit osvědčení o získání kvalifikace.

Ceny rybářských lístků jsou uvedeny v zákonu o správních poplatcích (634/2004 Sb), části I., položce 14.

doba vydánísprávní poplateksnížený*
roční100 Kč50 Kč
tříroční200 Kč100 Kč
desetiletý500 Kč250 Kč
na dobu neurčitou1.000 Kč500 Kč
30 denní **200 Kč200 Kč

** 30 denní  - žadatel nemusí předložit osvědčení o získání kvalifikace

*  Údaje ve sloupci "snížený" platí pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol
ve studijních/učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží
správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.