Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“) hradí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu.
Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen prostřednictvím formuláře nahlásit ÚMČ Praha-Satalice počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne každého následujícího měsíce. Poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne každého následujícího měsíce na účet č. 0502655998/6000, VS bude přidělen při registraci. Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek lze navýšit až na trojnásobek. Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Poplatku nepodléhají
  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci;
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a číslo OP nebo CD fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zahájení činnosti oznamuje ubytovatel ÚMČ Praha-Satalice do 30 dnů prostřednictvím registračního listu. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481