Informace starostky - duben 2016

04.05. 2016

Vážení obyvatelé naší městské části,
v měsíci dubnu jsme se zaměřili na dokončení či zajištění následujících akcí a projektů:

UL. K CIHELNĚ
Zhotovitel využil příznivých klimatických podmínek k urychlení prací a připravil rekonstruovanou komunikaci k předání 4. 5. 2016, od 5. 5. 2016 bude zahájen zkušební provoz. Autobusy se vrátí na původní trasu od 11. 5. 2016.
Nové dvě zastávky poblíž ulice Sovákova budou však z licenčních důvodů zprovozněny až od 1. června tohoto roku.

OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY U KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ V ULICI SOVÁKOVA
V souvislosti se zvýšeným průjezdem vozidel ulicí Sovákova došlo k propadům zámkové dlažby v okolí kanalizačních vpustí, s ukončením objízdných tras byla komunikace opravena a vyměněna poškozená zámková dlažba.

UZAVÍRKA PŘEMOSTĚNÍ ČD
V termínu 11. 5. – 30. 6. 2016 budou probíhat udržovací práce na mostku spočívající ve výměně dřevěné konstrukce a sanaci spodní části přemostění. Žádáme všechny, aby respektovali zákaz vjezdu i vstupu na staveniště, mostní konstrukce bude rozebrána a sanována.

VNITŘNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY C – NOVÁ BUDOVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
2. 6. 2016 od 16.00 hod. bude ve stávající budově ZUŠ v ul. Za Kapličkou probíhat výběrové řízení pro školní rok 2016/2017 do hudebního a výtvarného oboru, které budou nově otevřeny v rekonstruované budově statku.
Na vnitřní rekonstrukci se pilně pracuje a všichni se těšíme na nově otevřené třídy.

ÚPRAVA V SADU AREÁLU STATKU
Probíhají terénní úpravy, prořez stromů, vznikají mlatové cesty v sadu, který bude po dokončení úprav volně přístupný veřejnosti.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Sekání a údržba zeleně, stříhání růží v ulici K Radonicům, úprava zálivů v ulici Zahrádkářů, prořež stromů v sadu, doplnění kačírku v ul. Hálova, čištění komunikací v ulici Trabantská, K Cihelně, K Radonicům.


A nyní některé neinvestiční záležitosti:

VÝSLEDKY KONKURSU NA ŘEDITELKU ZŠ SATALICE
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích byl dne 12. 2. 2016 zveřejněn konkurs na vedoucí místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Praha-Satalice a následně jmenována konkursní komise.

Komise se na základě zhodnocení doručených materiálů a otázek položených při konkursu usnesla, že všichni zájemci jsou vhodní pro pozici ředitele/ky základní školy. V souladu s § 5 odst. 6 vyhlášky byl zřizovateli, městské části Praha-Satalice, na pozici ředitele školy doporučen vítěz konkursního řízení – Mgr. Iveta Horáčková. Všichni zájemci byli vyrozuměni o výsledcích konkursu, Mgr. Horáčková byla pozvána k osobnímu jednání.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V dubnu proběhl zápis do mateřské školy, byly přijaty všechny děti ze Satalic a díky volné kapacitě mohla paní ředitelka vyhovět i žadatelům z okolních městských částí a obcí.

VÝSLEDKY ROZHODČÍHO SOUDU O VADY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Do období roku 2007 a 2008 spadá spor proti společnosti Z&D stavební společnost spol. s r.o. o 3 mil. Kč, ve kterém se městská část Praha – Satalice svou žalobou ze dne 1. 10. 2014 v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky domáhala slevy z důvodů vad fotbalového hřiště. Tento rozhodčí spor však naše městská část v letošním roce prohrála a byla povinna uhradit náklady rozhodčího řízení v částce 103.000,- Kč, a to na základě rozhodčího nálezu, který byl příslušným rozhodčím soudem vydán v souladu s právním řádem a jeho verdikt je konečný a definitivní. Uzavřela se tak s konečnou platností otázka reklamace vad fotbalového hřiště, které bylo od společnosti Z&D stavební společnost spol. s r.o. převzato do užívání v květnu roku 2008 a reklamováno až v listopadu 2012. Jak vyplývá z odůvodnění rozhodčího nálezu, důvodem zamítnutí žaloby bylo prodlení městské části s podáním reklamace vad v roce 2012, a rozhodčí soud proto ani nezkoumal a neřešil kvalitu revitalizovaného fotbalového hřiště.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE ÚZEMNÍ STUDIE
20. 4. proběhla na odboru územního rozvoje MHMP schůzka hodnotící komise, posuzováno bylo celkem 10 nabídek, tři uchazeči o zpracování studie byli vyzváni k doplnění nabídky. Další jednání se uskuteční v květnu 2016.

AKTUALIZOVANÉ STANOVISKO PVS K VÝSTAVBĚ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-SATALICE
Z důvodu kapacitního vytížení ČOV Kbely Pražská vodohospodářská společnost pozastavuje vydávání souhlasných stanovisek k nové výstavbě v povodí pobočné ČOV Kbely, včetně přípojek jednotlivých domů individuální výstavby v místech s již vybudovanou kanalizací, a to do doby, než bude provedeno rozšíření ČOV Kbely a jeho uvedení do zkušebního provozu.

JEDNÁNÍ CYKLOKOORDINÁTORŮ
V souvislosti s připravovanou optimalizací železniční trati na úseku Mstětice – Praha-Vysočany proběhla schůzka zástupců všech dotčených orgánů, městských částí a cyklokoordinátorů k zajištění cyklotrasy EV4 a propustnosti území pro pěší a cyklisty mezi sousedními městskými částmi.

JEDNÁNÍ MČ SE ZÁSTUPCI SPOL. ROPID
S ohledem na připravované změny v dopravě k 1. září proběhlo společné jednání sousedních městských částí P14, P19 a Praha-Satalice za účelem optimalizace vedení autobusových linek a zajištění spojení obyvatel MČ s požadovanými lokalitami (pro naši MČ zejména Letňany, Prosek, Bulovka, Černý Most, Hloubětín).

KULTURA V SATALICÍCH
V dubnu proběhly dvě úspěšné akce pod vedením kulturní a volnočasové komise – Čtení pomáhá pro malé čtenáře a Čarodějnice pro malé i velké příznivce společenských akcí.