Informace starostky - srpen/září 2016

23.09. 2016

Vážení občané,

v měsících srpen a září se podařilo zrealizovat několik pozitivních projektů, zároveň se však objevily i některé nečekané události, které tak pozitivní nejsou:

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ U SKAUTŮ
Reagovali jsme na žádosti obyvatel Satalic o hřiště pro větší děti a během srpna byla zrealizována dvě hřiště – jedno, tzv. workoutové, v lesoparku, které je volně přístupné a kde mohou cvičit větší děti i dospělí, a druhé, multifunkční, na pozemku skautů, které bude v dopoledních hodinách sloužit školským zařízením a odpoledne veřejnosti s výjimkou doby určené pravidelným schůzkám a akcím Amazonek (spolek Junák). Provozní řád bude uveden na oplocení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. září byl zahájen školní rok novou ředitelkou školy Mgr. Ivetou Horáčkovou. Pedagogický sbor je úplný, všechny třídy byly umístěny do školy bez nutných stavebních úprav. Vzhledem ke stávající kapacitě školní družiny (150 žáků), která je vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění dětí nedostatečná, zažádala ředitelka školy o její navýšení pro školní rok 2017/2018 (je nutné žádat vždy rok dopředu) a zároveň požádala o výjimečné navýšení družiny v co nejbližším termínu.
Obec Jenštejn buduje spolu s obcemi Přezletice a Podolanka tzv. svazkovou školu, její otevření v optimistické variantě směřuje k září příštího roku. Obec Radonice se v reakci na nastupující silné ročníky rozhodly oživit myšlenku vzniku nové školy a jednají s vedením Středočeského kraje a MŠMT o zřízení vlastní školy. Městská část Praha-Satalice tyto kroky podporuje.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V SATALICÍCH
Symbolické slavnostní otevření školy v nové, zrekonstruované budově v areálu bývalého statku, ul. K Rybníčku 8, proběhlo v pátek 2. září. Dopoledne byli pozváni všichni, kteří pomohli k obnově budovy – zastupitelé, starostové okolních městských částí, architekti, zástupci stavebních firem a další, díky nimž mohla být rekonstrukce realizována. Účast přijaly i radní magistrátu hl. m. Prahy paní Jana Plamínková a Irena Ropková, jejichž podpora byla pro náš záměr důležitá a kterým jsme chtěly ukázat, že finance z rozpočtu města nebyly vynaloženy zbytečně.
Odpoledne byly dveře otevřeny veřejnosti. Zahájení proběhlo za účasti skvělého virtuosa Jaroslava Svěceného, který ukázal trochu ze svého mistrovství a popřál dětem mnoho štěstí a úspěchů v hudebním světě. Na houslového mistra navázal flétnový soubor. Výborný catering po celý den zajistila Střední odborná škola a učiliště Čakovice.
5. září byl zahájen školní rok v oborech hudebním a výtvarném.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z důvodu lepšího zabezpečení vstupních prostor a pohybu nežádoucích osob v areálu MŠ jsme požádali MHMP o dotaci na systém zvyšující bezpečnost dětí a učitelek v MŠ. Bude realizována výměna 3 vstupních dveří do budovy s videotelefony a 1 vstupních dveří z boční strany na zahradu. V každé třídě bude možné na displeji sledovat pohyb osob u vstupních dveří do budovy. Dále bude provedena výměna vstupních vrat za nové s elektrickým pohonem a osazena nová branka. Propojení vstupních prostor s jídelnou pro zásobování bude zajištěno elektronickým zařízením. Realizace proběhne v říjnu, dojde ke stavebním úpravám, terénním úpravám, rozvodům elektro a demontáži stávajících nevyhovujících prvků.

ROPID – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V PRAZE OD ŘÍJNA
Na 15. října se mohou těšit všichni, kterým chyběla osvědčená trasa z Černého Mostu přes Prosek a Bulovku do Holešovic. Tato linka se k nám vrací pod číslem 201 a bude na své trase zajíždět i na zastávku Satalická obora. Spojení s Hloubětínem zajistí nově linka 396 (původní 386) z Přezletic a Vinoře. Linka 269 bude jezdit ve své původní trase, bez vložených spojů.

FLAGA
Při jednání s jednatelem společnosti Flaga panem Pavlem Polákem, kterého se zúčastnila také zástupkyně odboru bezpečnosti hl. m. Prahy paní Cyrusová, nám byly představeny záměry společnosti na nejbližší období:
  a) Flaga bude v podzimních měsících likvidovat některé nádrže na plyn, které budou následně odvezeny do šrotu.
      Flaga zvolila takové technologické postupy, aby nezatěžovala občany Satalic úniky plynu při manipulaci.
  b) Den otevřených dveří se bude konat 12. 11. 2016. V rámci této akce si mohou zájemci prohlédnout areál Flagy.
      Mohou vidět plnění lahví a za příznivého počasí i polévání stanoviště manipulujícího s LPG, plnění autocisteren.
     Společnost Flaga chce názorně předvést dodržování všech nezbytných předpisů pro bezpečný provoz nakládání
     s plynem.
  c) Společnost Flaga připravuje projekt na kompletní rekonstrukci rozvodů vodovodního potrubí v celém areálu.
  d) Byl prověřen podnět našich občanů, zda nájemci Flagy nenakládají v areálu s otevřeným ohněm. Vedením Flagy
     potvrdilo, že nedochází v současné době v areálu ke sváření ani jiné manipulací s otevřeným ohněm. Tato činnost je
     povolena s písemným souhlasem a zvláštním povolením.
  e) Flaga připravuje projekt na zvýšení bezpečnosti instalací čidel na monitorování úniků plynu napojených přímo na
     integrační zásahový systém a využitím dalších moderních technologií.

REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU SATALICE
9. 9. byla MČ Praha-Satalice doručena informace o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Revitalizace průmyslového areálu Satalice“, zadavatel spol. Xannatos, a.s. Na základě vyjádření komisí stavební, dopravní a ŽP bylo formulováno negativní stanovisko městské části k tomuto záměru zejména z důvodu zhoršení životního prostředí, nekoncepčního řešení a neúměrné dopravní zátěže v oblasti Budovatelská x U Arborky v těsné blízkosti sportovního areálu.
Vyjádření lze zaslat do: 26. 9. 2016.

HLUKOVÉ MAPOVÁNÍ A OCHRANA PROTI HLUKU
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novou vyhlášku o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Tato vyhláška je vydávána k provedení ustanovení § 81a zákona č. 258/2000 S., o ochraně veřejného zdraví. MMR rozeslalo do mezirezortního připomínkování návrh nové vyhlášky o vymezení aglomerací, kde se má provádět hlukové mapování a následně realizovat opatření na snižování hluku. Tato nová vyhláška má nahradit starou z roku 562/2006 (viz příloha). V původní pražské aglomeraci byly všechny pražské městské části (katastrální území) a prstenec obcí a měst okolo Prahy (např. Říčany, Klecany, Hostivice, Rudná, Roztoky, Modletice, Černošice a další obce). Současný návrh vyhlášky vypouští katastrální území na okraji Prahy (vč. Satalic) a i okolní mimopražské obce a města, aglomeraci zmenšuje jen na "vnitřní území hl.m. Prahy". Ve vypuštěných územích by se pak neprovádělo hlukové mapování a nebylo by možné provádět následná opatření ke snížení hluku v území, přestože v tomto území již hluk je a plánují se další stavby, které by jej tam ještě zvýšily (např. okruh kolem Prahy, logistické sklady atp.). Přestože městské části samostatně nebyly účastníky připomínkování, nesouhlas byl poslán jak na MMR, tak na Svaz měst a obcí s žádostí o podporu a úpravu navrženého řešení tak, aby okrajové části Prahy nebyly z aglomerace vypuštěny.

OPĚTOVNÉ PÁDY UHNILÝCH STROMŮ
Vlivem stáří a hniloby kmenů některých stromů opět došlo k pádu stromu v oboře. Shodou šťastných okolností se spadlý kmen opřel o jiný, silnější strom, a nedošlo tak k poškození budovy hájovny. Řešení situace nebylo v možnostech přivolané jednotky hasičů, proto byli k odstranění stromu přizváni odborníci – specialisté na zásahy na dřevinách. Odklízecí práce probíhaly v následujících dnech.
Ačkoli současné zásahy v lese vyvolávají u některých obyvatel silnou nevoli, jejich pozastavení není možné. Stav obory je po desetiletích minimálních zásahů v neutěšeném stavu, který správce lesního porostu, Lesy hl. m. Prahy, musí postupně řešit. Kácení stromů nikoho netěší, v zájmu ochrany návštěvníků je však nutné upřednostňovat především jejich bezpečí. Dovolujeme si požádat všechny návštěvníky obory o obezřetnost při návštěvě lesa, protože zejména při změnách počasí jsou pády větví či stromů stále častější.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Prořez křovin MŠ, u kapličky, statek, K Radonicům, K Rybníčku, K Nádraží, Před Tratí, Zahrádkářů, Pod Garážemi, Za Novákovou zahradou, U Arborky, D. Medřické.
Sekání trávy ul. K Cihelně, K Hluboké cestě, D. Medřické, Rážova, K Radonicům, U Čističky, u lesoparku, hřiště Kemrova, Za Kapličkou, Netřebická, Zahrádkářů, Trabantská, Drahelická, Bošínská, K Nádraží, Budovatelská, u domu pro seniory, U Arborky, Pilařská, Ostrá, K Rybníčku.
Čištění chodníků ul. K Cihelně, vypletí krajnic vozovky, kruhového objezdu.
Osazení dopravní značky Stratovská, demontáž značky a úprava chodníku Hálova.
Oprava dveří – zdrav. středisko, natírání vrat statek, úprava ploch a postřik proti plevelu statek.