Informace starostky - říjen 2016

10.11. 2016

Vážení občané,

v měsíci říjnu probíhaly následující akce:
 
 MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZABEZPEČENÍ
 Reagovali jsme na žádost vedení mateřské školy ke zvýšení bezpečnosti vstupu do objektu. MHMP nám poskytl dotaci ve výši 472 tisíc. V rámci této akce dojde k výměně 4 vstupních dveří, instalaci videotelefonů na 8 stanovišť, vybudování nové vstupní branky a výměně vstupních vrat na dálkové ovládání. Cílem je zamezení vstupu nežádoucích osob zejména v pozdních odpoledních hodinách.
 
 MATEŘSKÁ ŠKOLA – OBNOVA CHODNÍKŮ
 Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchů (nerovnost terénu způsobovala zranění dětí)
 v areálu mateřské školy jsme žádali MHMP o přidělení finančních prostředků na jejich rekonstrukci. Díky rozhodnutí rady a zastupitelů hl. m. Prahy ze září o převodu finančních prostředků pro připravené projekty městských částí byly během října obnoveny všechny chodníky a nevyhovující asfaltové plochy.
 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ DRUŽINY
 Ředitelka školy požádala o navýšení kapacity školní družiny a bylo jí vyhověno již pro letošní rok. Od 1. 12. 2016 bude otevřeno 6. oddělení školní družiny, které provozně umožní, aby rodiče mohli děti ze školní družiny v nutných případech vyzvedávat i v době od 13.15 do 15.00 hodin, tj. v době jinak určené k řízené činnosti (vycházky, dílničky atp.). Celková kapacita družiny je 180 dětí.
 
 Ul. K RYBNÍČKU
 Koncem září 2016 rovněž schválilo zastupitelstvo HMP převod finančních prostředků na městské části, proto dochází k obnově povrchu komunikace K Rybníčku od křižovatky s ulicí K Cihelně ke křižovatce s ulicí Zahrádkářů a dále na propojovací komunikací přes areál nově vznikajícího komunitního centra. Práce by měly být dokončeny v závislosti na počasí, předpokládáme do konce roku 2016.
 
 ROPID – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V PRAZE OD ŘÍJNA
 Od 15. října je obnovena trasa z Černého Mostu přes Prosek a Bulovku do Holešovic. Tato linka se k nám vrací pod číslem 201 a bude na své trase zajíždět i na zastávku Satalická obora. Spojení s Hloubětínem zajistí nově linka 396 (původní 386) z Přezletic a Vinoře. Linka 269 jezdí ve své původní trase, bez vložených spojů.
 
 FLAGA
 Společnost Flaga informovala MČ o svých záměrech ke zvýšení bezpečnosti v areálu. Pro větší informovanost občanů zorganizovala na sobotu 12. listopadu Den otevřených dveří, při kterém si budou moci návštěvníci prohlédnout areál a prodiskutovat otázky k provozu Flagy s vedením společnosti. Věnovala MČ Praha-Satalice 20 tisíc Kč, které budou použity na výsadbu stromů v areálu komunitního centra.
 
 ZELEŇ V AREÁLU KOMUNITNÍHO CENTRA
 Na základě žádosti městské části poskytl MHMP dotaci na rozvoj městské zeleně, kterou využijeme na práce realizované v roce 2016 na obnovu a revitalizaci zeleně v areálu komunitního centra a přilehlého parku. Došlo k prořezu stávajících stromů, odstranění náletových dřevin, úpravy terénu sadu, osázení travním semenem, výsadbě nových stromů, budou osazeny lavičky a koše. V okolí budov C, B byla provedena parková úprava, osázení trvalkami a dřevinami.
 
 OCHRANA PROTI HLUKU
 Městská část zaslala dne 14. 10. 2016 žádost na MHMP o protihlukové zábrany k Vysočanské radiále. Požádala o zařazení do koncepčního plánu protihlukových opatření hl. m. Prahy.
 
 PROJEKT ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
 Za účelem úpravy rychlosti (zejména snížení rychlosti před školou a zdravotním střediskem) a zjednodušení nesystémového dopravního značení na území MČ byl objednán projekt na sjednocení značení v ulicích Trabantská, K Cihelně, Vinořská. Projekt aktualizuje dopravní značení dle nynějších norem, zlepšuje bezpečnost chodců a řidičů. Projekt je již schválen a předán na TSK, která bude financovat realizaci.
 
 IPODEC
 Ředitel spol. IPODEC K. Vančura a předseda představenstva spol. Marius Pedersen F. Šimánek se zúčastnili schůzky zastupitelů, aby sdělili záměry společnosti. Odkázali přitom na vyjádření ředitele společnosti, které bylo zasláno starostce městské části a předáno ostatním zastupitelům, dne 14. 9. 2016. Jeho znění si můžete přečíst v samostatném dokumentu. Zástupci společnosti byli pozváni na veřejné zasedání zastupitelstva.
 
 OBYTNÝ SOUBOR ZA ŠKOLKOU
 Stavební úřad MČ Praha 19 vydal rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Za Školkou, platné 5 let od nabytí právní moci. Dle vyjádření úřadu byla zajištěna úplnost podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby, jejich soulad s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu a dalšími předpisy a v souladu s koordinačním vyjádřením TSK časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území.
 
 ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
 Sekání trávy v ul. K Rybníčku, U Obory, cyklodráha, Pod Poštou, Stratovská, Trabantská, K Nádraží, K Radonicům, parky, K Cihelně, Nová Vinoř, Stratovská, Vinořská.
 Prořez křovin K Pyramidce, Marvanova, K Radonicům, Hálova, Za Školkou, K Hluboké cestě, štěrková cesta v lesoparku, U Čističky.
 Shrabání listí K Nádraží, Hronětická, Netřebická, U Čističky, K Cihelně, U Obory, u kapličky, U Řempa, K Nádraží, Stratovská, Rážova, Medřické, parky, Za Školkou, U Čističky, Vinořská, odvoz listí.
 Čištění krajnic vozovky K Radonicům.
 Dovoz zeminy a sázení keřů – statek.
 Úklid košů, zastávek. Usazení vývěsky.
 Oprava Multicar, oprava traktor – montáž a zkouška radlice a řetězů.