Informace starostky - prosinec 2016

10.01. 2017

Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu a prosinci nadále probíhaly nebo byly dokončeny následující akce a projekty, které se týkají života v Satalicích:

Územní studie Satalic
Zpracovatelé územní studie části Satalic spol. SURPMO předala zpracovanou územní studii k připomínkám pořizovateli – odboru územního rozvoje hl. m. Prahy (za účasti zástupců naší městské části). Ten nyní vypracuje případné připomínky k dalšímu zapracování, poté bude studie představena veřejnosti. O datu prezentace vás budeme informovat (předpokládaný termín - začátek února).

Revitalizace průmyslového areálu Satalice – zpětvzetí EIA
Na žádost oznamovatele (spol. Xannatos) ukončil odbor ochrany prostředí MHMP proces posuzování vlivů na životní prostředí u záměru na revitalizaci průmyslového areálu na území bývalých dřevařských závodů v ul. U Arborky na jižním území (za železnicí). Záměrem bylo vybudovat skladový areál s dopravní obslužností až 420 osobních vozů a 136 nákladních vozů denně. Negativní stanovisko zaslala nejen městská část, ale i zástupci dotčených odborů hl. m. Prahy, díky patří i občanům, kteří nesouhlas vyjádřili osobně.
Další záměry společnosti neznáme, v jedné z hal bývalého areálu prozatím působí společnost Zásilkovna.cz.

Zlepšení stavu komunikací v Satalicích
Byla provedena obnova asfaltového povrchu na silnici a chodníku v ulici K Rybníčku od křižovatky s ulicí K Cihelně ke křižovatce s ulicí Zahrádkářů a dále propojovací komunikací přes areál nově vznikajícího komunitního centra v původní žulové dlažbě. V rámci této akce bylo vybudováno 7 parkovacích míst zahrnutých v projektu na budovu D, která má vydané stavební povolení. Práce byly dokončeny začátkem prosince.

Zeleň v areálu komunitního centra
Na základě žádosti městské části poskytl MHMP dotaci na rozvoj městské zeleně došlo k prořezu stávajících stromů, odstranění náletových dřevin, úpravy terénu sadu, osázení travním semenem, výsadbě nových stromů, budou osazeny lavičky a koše. V okolí budov C, B byla provedena parková úprava, osázení trvalkami a dřevinami.

Úprava dopravního značení v Satalicích
MČ objednala projekt dopravního řešení za účelem sjednocení značení v ulicích Trabantská, K Cihelně, včetně úpravy rychlosti. Projekt aktualizuje dopravní značení dle nynějších norem, zlepšuje bezpečnost chodců a řidičů. Na křižovatce ulic Vinořská x Stratovská bylo osazeno zrcadlo, které zlepšuje bezpečnost řidičů při výjezdu z ulice K Hluboké cestě.
Projekt byl konzultován s dopravním oddělením Prahy 19 a po domluvě s TSK realizován na jejich náklady. Proběhla realizace jednak svislého značení omezení rychlosti u základní školy a u zdravotního střediska (umístění některých značek ještě řešíme). Vodorovné značení pro zákaz předjíždění na hlavních komunikacích a optická brzda u vjezdu na kruhový objezd z ulice K Cihelně by mělo zajistit bezpečnost a zklidnění provozu v této lokalitě.

Internetové připojení pro návštěvníky úřadu MČ
Ve spolupráci se společností JR – NET, která provozuje vysílač na budově ZŠ, byla na úřadu MČ instalována wi-fi, která umožní návštěvníkům úřadu bezplatné připojení k internetu.

Nový kronikář Satalic
Na svou žádost končí ve funkci kronikáře pan Miloš Koděra, nadále bude působit jako vedoucí knihovny. Od 1. ledna 2017 bude kronikářem městské části Praha-Satalice pan Libor Vrabec.

Kultura v Satalicích
Podzimní i adventní doba přinesla do Satalic spoustu kulturních zážitků (divadlo, hasičská zábava, lampionový průvod na sv. Martin, koncert Marika Singers, adventní odpoledne). O jejich průběhu se můžete dočíst v Satalickém zpravodaji.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Hrabání listí v ul. Vinořská, Netřebická, Hronětická, parky, K Rybníčku, Trabantská, K Cihelně, U Řempa, K Radonicům, U Obory, K Cihelně, K Nádraží, Hálova, Marvanova, Za Kapličkou, Rážova, Budovatelská, U Čističky, Za Novákovou zahradou, Pilařská, Ostrá, K Pyramidce, K Rokli, Dřevařská, K Nádraží, Vinořská, dvůr statek, cyklostezka, krajnice.
Prořez stromů park Rážova, u cesty K Radonicům, zahrádky.
Usazení dlažby K Cihelně, čištění a demontáž cedulí.
Čištění kanalizačních vpustí.
Úklid košů, zastávek, přemístění koše Trabantská.
Dovoz písku a štěrku.
Oprava pneu Multicar, úprava strojů na zimu.