Informace starostky – březen 2017

08.04. 2017

Rezerva z rozpočtu hl. M. Prahy a dofinancování evropských dotací
Hl. m. Praha rozdělilo rezervu z rozpočtu pro městské části, které posílaly žádosti na 3 akce. Pro městskou část Praha-Satalice dostala prioritu žádost na rekonstrukci a plynofikaci areálu č. 8 – budov A, B, E, G v celkové výši 20 mil. Kč se spoluúčastí 1 mil. z rozpočtu MČ. Při posuzování žádostí se hodnotil význam akce z celopražského hlediska, připravenost akce, rozestavěnost akce, dále výše požadavku, finanční nároky akce na rozpočet HMP v dalších letech, výše spoluúčasti městské části, meziroční vývoj finančního vztahu k městské části z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v r. 2016 a r. 2017 a objem finančních prostředků na bankovních účtech MČ. V rámci finančního vypořádání za rok 2017 bude možné požádat o ponechání nevyčerpané části dotace k čerpání na stejný účel v roce 2018.
Zároveň zastupitelé hl. m. Prahy schválili Městské části Praha-Satalice účelovou dotaci z rezervy na spolufinancování projektů EU/HMP ve výši 4 802 400 Kč, které budou sloužit k dofinancování projektu na přestavbu staré sýpky na komunitní dům. Na tento projekt získala MČ Praha-Satalice dotaci z Pólu růstu ve výši 8 mil. Kč, spoluúčast MČ je v max. výši 4 802 400 Kč.

Zakoupen pozemek pro novou hasičskou zbrojnici SDH
Koupi pozemku v dostatečné velikosti 3.300 m2 v sousedství Sportareálu Praha-Satalice schválilo zastupitelstvo MČ a v měsíci březnu byla podepsána kupní smlouva s majiteli pozemku, firmou Hindertein s.r.o. Nyní probíhají další úkony související s koupí pozemku na Katastrálním úřadu.

Výstavbu hasičských zbrojnic podporuje hl. m. Praha, konkrétně radní pro bezpečnost Libor Hadrava, s nímž jsme o situaci v Satalicích jednali. Odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy v návaznosti na naši studii vypsal výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, které vyhrála firma KANIA, a.s. Ta nyní připraví dokumentaci pro stavební povolení. Doufáme, že v příštím roce uvolní hl. m. Praha finanční prostředky a stavba hasičské zbrojnice bude moct být zahájena.

Územní studie Satalic
Odbor územního rozvoje magistrátu hl. m. Prahy nabídl městské části možnost zpracování územní studie pro území Satalic. Po konzultaci s pořizovateli studie bylo navrženo zpracování územní studie pro rozvojovou oblast území Rádiovka, Za Novákovou zahradou a oblasti bývalých dřevařských závodů. Územní studie slouží jako podklad pro rozhodování v území, prověřuje možnosti a podmínky změn v území, navrhuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, rozvoj infrastruktury, umístění veřejných prostranství, místních komunikací, uspořádání zastavitelných ploch, upřesňuje zásady prostorové regulace, výšku zástavby, intenzitu využití území atd. Pro její pořízení dalo zastupitelstvo podnět pro zpracování studie odboru územního rozvoje magistrátu hl. m. Prahy, výhercem výběrového řízení pro zpracování studie se stala společnost SUPRMO a.s., která se s územím seznámila a na základě připomínek pořizovatele a zástupců městské části studii zpracovala.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE PROBĚHNE 19. 4. OD 10 HOD. v zasedací místnosti č. 201 ve Škodově paláci, Jungmannova ul., Praha 1. Pro satalické občany proběhne představení studie zpracovatelem přímo v Satalicích, v jídelně ZŠ, a to ve stejný den – 19. 4. OD 16 HOD.

Hlavní výkresy studie jsou zveřejněny na webu MČ a v kompletní tištěné podobě je k nahlédnutí na úřadu MČ Praha-Satalice, a to po dohodě na tel. 286 85 13 26. Připomínky a stanoviska pak každý může zaslat písemně do 28. 4. 2017 včetně na adresu Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Rekonstrukce ul. U Arborky
V dubnu zahájí hl. m. Praha rekonstrukci komunikace U Arborky. Bude vybudován chodník do Sportareálu, který zlepší zejména dětským návštěvníkům bezpečný přístup na sportoviště. Komunikace bude odfrézována, upraveno podloží, vytvořen nový povrch. V přední části bude upravena parkovací plocha tak, aby bylo zamezeno parkování nákladních vozů a naopak se vytvořila místa pro parkování osobních aut při větším počtu návštěvníků při akcích ve Sportareálu.

ČOV Kbely – zjišťovací řízení
Odbor technické vybavenosti HMP vybral zpracovatele dokumentace EIA pro stavbu ČOV Kbely, a to ve dvou variantách – pro klasickou technologii a pro membránové čištění. Termín zpracování je 6 měsíců, koncem srpna tedy můžeme očekávat výsledná zjištění.

Společné setkání s jubilanty
V novém sále zrekonstruované budovy ZUŠ proběhlo letos 29. března od 15.30 první společné setkání se seniory-jubilanty, kteří slaví výročí v prvních třech měsících roku. Osobní pozvání přijalo pět jubilantů s doprovodem, krásného hudebního vystoupení dětí ZUŠ se zúčastnili také členové klubu seniorů v Satalicích, kteří se k nám připojili. Děkujeme všem za vytvoření příjemné atmosféry.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Úklid štěrku, zametení a čištění komunikací.
Prořez křovin a náletových dřevin, odvoz listí.
Stavba plotu podél zahrádek K Radonicům.
Vyklizení přístěnku připraveného k demolici, v areálu statku.
Malování a úklid bytu čp. 51.
Oprava zádveří České pošty.
Demontáže a opravy dopravních značek a vývěsky.
Úklid a odvoz rozbité zídky u vstupu do dvora ZŠ.
Instalace řetězu na začátku mlatové cesty v ul. Za Kapličkou.
Úklid prostranství/cyklodráhy vedle Sportareálu.
Úklid košů, zastávek, přemístění koše Trabantská.
Příprava strojů na letní sezonu.