Informace starostky – květen 2017

24.05. 2017

Projekční dokumentace pro novou hasičskou zbrojnici SDH
Společnost KANIA, a.s. ve spolupráci s SDH připravuje dokumentaci pro stavební povolení.

Územní studie Satalic
Veřejné projednání územní studie proběhlo 19. 4. od 10 hod. v zasedací místnosti č. 201 ve Škodově paláci, Jungmannova ul., Praha 1. Pro satalické občany proběhlo představení studie zpracovatelem přímo v Satalicích, v jídelně ZŠ, a to ve stejný den – 19. 4. od 16 hod. za účasti cca 45 občanů. Připomínky ke studii, které vyplynuly z projednání, poslala městská část v řádném termínu.

Rekonstrukce ul. U Arborky
Byly zahájeny přípravné práce pro vybudování chodníku do Sportareálu, zahájení stavby bylo odloženo kvůli nutnému doplnění stanovisek dotčených orgánů. Stavbu zajišťuje odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy.

Lokální obnova povrchů
1.etapa - Obnova povrchů chodníku v ul. Za Školkou, včetně zdravotního střediska
Práce probíhají dle dokumentace, na podnět občana proběhlo místní šetření, na základě kterého bude doplněn písemný souhlas spol. Trade Centre Praha a.s., Cetin s obnovou povrchu chodníku. Stavba nezasahuje do VO ani jiných sítí.
2. etapa – Obnova komunikace Marvanova – probíhá
Další ulice dle seznamu budou následovat.

Silniční okruh kolem Prahy, výstavba 511, zkapacitnění 510, D10
Protihluková opatření – zabránění hluku od rychlostních silnic

V souvislosti s dostavbou silničního okruhu kolem Prahy probíhají jednání na různých úrovních. Úsek 510 (Satalice – Běchovice) by měl být zkapacitněn na 6 jízdních pruhů, na Praze 14 došlo k jednání o budoucích protihlukových opatřeních. V návaznosti na tyto informace jsme problém Satalic řešili s ředitelem Odboru strategických investic Ing. Prajerem, ze kterého vyplynula nutnost konzultací s TSK, která zajišťuje provoz na Vysočanské radiále (proběhlo v úterý), a s ŘSD, které má v péči D10 a křížení 510, D10 a radiály (proběhne příští týden).

V současné době probíhá zjišťovacímu řízení EIA pro stavbu Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1, připomínky mohou dát občané do 22. 5. 2017.

Severovýchodní cyklomagistrála
Probíhají jednání s cílem vybudování Severovýchodní cyklomagistrály, která by měla propojit Balabenku, Hloubětín, Kbely a Horní Počernice podél železniční trati. Projekt prošel schvalovacím procesem v rámci komise pro cyklistickou dopravu, ze strany MČ Praha 14 a 20 bude velmi brzy zahájeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci na úseky vedoucí jejich katastry. Satalic se dotýká etapa č. 9, která je komplikovanější v tom, že střídavě prochází katastry Praha 20 a 14 a poté do katastru Satalice. Vzhledem k tomu, že se předpokládá rekonstrukce úseku Vysočany – Horní Počernice včetně výstavby nového propustku u Makra v roce 2019, tak v tomto roce by ideálně měla být realizována právě etapa 9.

Statek – budova G
Změny budovy jsou rozfázovány na dvě části.
1. etapa byly bourací práce, ubourání bylo nutnou součástí pro připravovanou rekonstrukci budovy F na dům pro seniory. Práce prováděla společnost Vakr.
2. etapa je rekonstrukce budovy, kdy dojde k úpravě podlah z dlaždic, výměně sádrokartonů stropní konstrukce, vytvoření kanceláře a zázemí ze sádrokartonů, výměna oken a vstupních dveří, ucelení fasády s ostatními budovami a nová střecha. Před zahájením rekonstrukce byl proveden průzkum na střešní vazníky, které se zdály v pořádku. Při odstranění celého stropu ze sádrokartonů během stavby se ukázalo, že 5 ks vazníků je třeba vyměnit. Řešeno dodatkem.

Statek – budova D (sýpka)
Na vybudování komunitního domu z bývalé sýpky v areálu statku byla městské části přidělena dotace z evropských fondů. Bylo zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele stavby, po podepsání smlouvy bude zahájena stavba dle projektové dokumentace.

Pietní akce
Položení věnce k výročí náletu na Satalice a následně k výročí ukončení 2. světové války.

Kulturní akce
Čarodějnice v areálu u skautů.
Divadelní představení v sokolovně.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Stavba plotu podél zahrádek K Radonicům pokračuje.
Nátěr pletiva, vyřezání křovin u zahrádek.
Úprava okolí pomníku a jeho vyčištění, vyplení kruhového objezdu.
Sekání trávnatých ploch.
Vyklizení přístěnku připraveného k demolici, v areálu statku.
Čištění kanalizačních vpustí.
Údržba dětských hřišť.
Úklid košů, zastávek.
Údržba strojů.