INFORMACE STAROSTKY – BŘEZEN 2018

28.03. 2018

Most přes železniční trať neprůjezdný kvůli havárii
V pondělí 12. 3. v ranních hodinách najel na železniční most tahač s návěsem a způsobil havárii, kvůli které musela být dočasně zastavena i doprava na trati. Kamion po přejetí mostku zapříčinil pád zídky, poškození svodidel a naklonění sloupu s vedením kabelů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Most prohlédl statik, proběhla podrobná měření, která potvrdila možnost jeho dalšího používání.

Sněm starostů
7. března se na Žofíně konal sněm starostů, který svým usnesením vyjádřil požadavek starostů na: a) rozdělení finanční rezervy pro městské části pro rok 2018 a 2019 v minimální výši, jako byla v roce 2017; b) minimální výši finančního vztahu v rámci finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2019 vztaženou na 1 obyvatele (3.300 Kč); c) příspěvek na žáka v MŠ a ZŠ (2.400 Kč), d) o dokrytí nákladů na státní správu a další.

Výběrová řízení na vedoucího úřadu – tajemníka
Ke 14. březnu ukončil svoje působení v naší městské části pan tajemník Ing. Boris Csillagi. Na místo vedoucího úřadu neboli tajemníka je vypsáno výběrové řízení.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Satalice proběhne ve středu 4. dubna 2018 ve 13 – 18h
K zápisu jsou zváni rodiče s dětmi narozenými mezi 1. září 2011 a 31. srpnem 2012 a rodiče s dětmi po odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2017-2018.

Den otevřených dveří a zápis do MŠ Satalice
25. 4. 2018 se od 10 hodin uskuteční den otevřených dveří v MŠ Satalice, U obory 385.
Prohlídka školky bude společná s výkladem o provozu. Konec prohlídky je plánován na 11.30 hod. Zápis do MŠ Satalice pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 3. 5. 2018 od 13 do 18 hod. v budově MŠ, ul. U Obory 385, Praha 9 - Satalice.

Prořez stromů v parku Budovatelská
Na základě dendrologického posudku, aktualizovaného v prosinci 2017, byl začátkem března proveden prořez stromů v parku Budovatelská. Na realizaci získal grant hl. m. Prahy Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí.

Pekařství Moravec v Satalicích
Od dubna bude nově otevřena v pronajímaných prostorách prodejna Pekařství Moravec s nabídkou čerstvého pečiva a lahůdek. S ohledem na množství nutných oprav byla rekonstrukce rozsáhlejší, proto žádáme občany o trpělivost s pozdějším otevřením prodejny.

Kontejnery na kovové odpady
Na stanoviště tříděného odpadu v ul. Za Novákovou zahradou, K Pyramidce a K Radonicům (u Obory) byly umístěny kontejnery na kovové obaly. Do šedých kontejnerů můžete nyní vyhazovat hlavně prázdné nápojové plechovky, patří sem i prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka.

ČOV Kbely – veřejné projednání
V pondělí 12. 3. proběhlo na magistrátu hl. m. Prahy veřejné projednání vlivů záměru „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)“ na životní prostředí ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatel dokumentace informoval o možných dopadech záměru na životní prostředí i o opatřeních, která jsou při realizaci nutná pro to, aby negativní vlivy jak na okolí záměru, tak na život obyvatel v blízkosti byly eliminovány. Investor se zavázal k provedení maximálních opatření na odstranění negativních dopadů, zejména zápachu, na obyvatele žijící v okolí ČOV.

SOKP
V pondělí 19. 3. proběhla na ŘSD koordinační schůzka investora a starostů obcí a městských částí přímo sousedících s etapou 520 Satalice-Březiněves silničního okruhu kolem Prahy, pro kterou je nyní zpracovávána technická studie. Projektanti prezentovali variantu, kde byla na většině úseků snížena niveleta a komunikace snížena do zářezů v terénu. Nebyla prozatím vyslyšena žádost starostů o zpracování varianty, aby byla komunikace uložena do tubusu nebo tunelu. Co se týče těsné blízkosti Satalic, etapa 520 navazuje na stávající křížení D10, D0 a Vysočanské radiály a tato křižovatka je zatím rozpracována, jsou uvažovány různé možnosti napojení. Investor garantuje maximální možné odhlučnění jak stěnami, tak zemními valy.

Letecký den a muzejní noc na letišti Praha-Kbely
Neobvyklá příležitost prohlédnout si kbelské letiště se naskytne obyvatelům Prahy dne 9. 6. v rámci připravovaného leteckého dne. Akce bude součástí muzejní noci, s očekáváním velké návštěvnosti projednává vedení letiště všechny možnosti dopravních opatření pro zajištění plynulé dopravy návštěvníků. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Údržba městské části
Údržba probíhá v závislosti na klimatických podmínkách.
V parku u památníku a v ul. U Čističky byly doplněny (vyměněny) lavičky.

KULTURA
Čtení pro děti a literární soutěž
Na akci Knihy nás baví v pátek 2. 3. byla vyhlášena literární soutěž pro děti na téma „U nás v Satalicích“. Děti mohou psát povídky, básničky, komiksy či jiné literární útvary. Texty, které splňují pravidla soutěže, budou knižně vydány. Kniha bude předána k vypůjčení do knihovny v Satalicích. Autoři všech děl budou odměněni, nejlepší z nich získají speciální cenu. Vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn proběhne 30. 4. 2018 na skautském hřišti vedle MŠ v rámci akce Čarodějnice 2018.

Beseda Libora Vrabce Zmizelé Satalice
7. 3. v zaplněné školní jídelně ukázal kronikář Libor Vrabec zájemcům snímky Satalic na fotografiích. Některé obrázky byly jasně rozeznatelné, jindy šlo o pátrání takřka detektivní. Přednáška zaujala mladé i starší a na žádost milovníků starých časů připravuje Libor další setkání.

Divadlo Poslední šance
V pátek 16. 3. opět v sokolovně a s občerstvením našich dobrovolných hasičů předvedl spolek Ucho z Uhříněvsi další povedený dramatický kus.

Setkání jubilantů
V pátek 23. 3. se opět konalo milé setkání se seniory – jubilanty v sále ZUŠ. O hudební vystoupení se postaraly malé flétnistky pod vedením paní učitelky Krčkové.