Informace starostky - květen 2024

13.05. 2024

Rekonstrukce zázemí pro školku a dětskou skupinu v č. p. 90

Pokračujeme v 2. etapě rekonstrukce domu v ul. Pod Poštou, výběrové řízení vyhrála společnost MC Invest Czech, s.r.o., s finální částkou 1 486 631,40 Kč bez DPH, která zajistí rekonstrukci zázemí dětské skupiny nacházející se v pří­zemí budovy, kde působí školka a dětská skupina Mraveneček. Akce bude probíhat během letních prázdnin a bude zahrnovat dispozič­ní úpravy zázemí, výměnu povrchů, rozvodů vody a kanalizace, elektřiny a topení, včetně nového kotle, osazení nových dveří, nové kuchyně vč. spo­třebičů, výměna zařizovacích před­mětů a výmalby prostor.

Rekonstrukce havarijního stavu střechy MŠ Praha-Satalice

Zveřejněno je výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce střechy MŠ, do 21. 5. je možné podávat nabídky. Předmětem díla je rekonstrukce zahrnujícího položení nového hydroizolačního souvrství, dále budou v rámci rekonstrukce provedeny nové klempířské prvky a obložení fasády v místě osazených vazníků cementovláknitými deskami. Akce by měla být realizována během letních prázdnin, tak aby pracemi nebyl narušen další školní rok.

Cyklostezka A266 – cesta pro pěší a cyklisty

Výběrové řízení na projekční činnost „Cyklo A266 - stezka pro pěší a cyklisty“ vyhrála spol. IPOKa, s.r.o. v hodnotě 240 000 Kč bez DPH. Projekt bude v budoucnu navazovat na cyklostezku A50 a propojením Satalic s Horními Počernicemi. Pokud dojde k následné realizaci, pro satalické občany se kromě rozšíření cyklotras zlepší i pěší přístup do sběrného dvora.

Energetické štítky

Po 10 letech obnovujeme energetické štítky všech budov městské části. Následovat bude energetický audit, který posoudí energetickou náročnost budov a možná opatření ke zlepšení.

FVE (fotovoltaika)

SFŽP potvrdilo podání žádosti na FVE, zpracovány jsou budovy Hasičské zbrojnice, Základní školy, budovy B v areálu KC a budova Úřadu městské části. Dotace ze strany SFŽP je nyní ve výši až 30%.

V letošním roce bude žádost posouzena. Výzva předpokládá realizaci v dalších pěti letech.

Zápis do Základní školy Satalice 10. dubna od 13 do 18 hod.

Zápis proběhl 10. dubna, všechny přihlášené děti ze Satalic budou přijaty, zbylá kapacita bude nabídnuta dětem s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

Den otevřených dveří a zápis do Mateřské školy Satalice

Den otevřených dveří se uskutečnil 24. dubna, zápis k předškolnímu vzdělávání pak 2. 5. 2024. Přijaty byly všechny děti ze Satalic.

SKANSKA – zapojení veřejnosti do územního plánování

Přípravná skupina spolupracující na přípravě projektu obytného souboru investora SKANSKA obdržela v květnu 2024 vítězný návrh architektonického ateliéru, který bude ještě během jarních měsíců dopracován a poté představen veřejnosti – pravděpodobně koncem června. Budeme informovat.

Podrobnosti o vývoji projektu jsou průběžně doplňovány na web residential.skanska.cz/livo-satalice

BESIP – žádost o realizaci doprav­ních opatření

Na BESIP byla odeslána žádost o rea­lizaci chodníku v ul. Trabantská (pří­stup k zastávce Dřevařská) a vyřešení místa k přecházení z ul. Rovná přes ul. Budovatelská. Obě komunikace jsou ve správě Technické správy komunikací. Vyhodnocení programu ještě neznáme.

Nové dopravní značení v ul. Za školkou, U Čističky a Trabantská

Během března a dubna bylo na základě žádostí občanů a po projednání s odborem dopravy a Policií ČR osazeno nové dopravní značení v ulicích:

1/ Zákaz průjezdu v ul. K Pyramidce a Marvanova

2/ U Čističky - zákaz vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhu

3/ Za Školkou - zákaz stání nákladních automobilů

4/ Trabantská - úprava režimu parkování

Dále byla poptána analýza stávajících parkovacích stání s návrhem na zvýšení jejich kapacit s minimálními stavebními úpravami. Pokud máte podnět k řešení dopravy v klidu na území Satalic, napište na urad@satalice.cz.

Věříme, že dopravní značení pomůže zklidnění dopravního provozu. Děkujeme za jeho respektování.

Flaga – areál vlastníka Accolade

Firma Flaga podle posledních informací pokračuje v nájmu a bude v nejbližší době podávat aktualizaci bezpečnostní zprávy na Odboru bezpečnosti, oddělení krizového řízení.

V současné době nedochází k plnění velkých kulových zásobníků, které byly pro Satalice a okolí největší hrozbou. K plnění docházelo z vlakových cisteren a vlečka je v současnosti zarostlá. Přesto je třeba hlídat i horizontální zásobníky a vedení plynového potrubí v celém areálu.

Bezpečnostní zpráva bude předložena Městské části, která tak jako v minulých letech osloví odborníky a nechá posoudit, zda je vše v souladu s normami a předpisy, zejména s maximálním možným ohledem na bezpečnost a zdraví občanů Satalic i okolí.

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v dnech 7.  června 2024 od 14.00h do 22.00h a 8. června 2024 od 8.00h do 14.00h.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 47001 pro voliče bydlící v městské části Praha-Satalice je volební místnost v budově Základní školy, K Cihelně 137, Praha 9. Volební lístky budou doručovány do poštovních schránek trvalého bydliště

PřílohaVelikost
Soubor info_kveten_2024.docx22.03 KB