Místní poplatek za psy

1) Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a to obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která psa vlastní, ale i osoba jiná, která se o psa stará a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

2) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlášení se provádí osobně na níže uvedené adrese správce poplatku nebo formou zaslání přihlášky prostřednictvím datové schránky poplatníka. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá.

3) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce roku kalendářního jedna dvanáctina sazby poplatku Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

4) Sazba poplatku:

 • za prvního psa chovaného v rodinném domě je 300,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-Kč ročně
 • **za prvního psa chovaného v bytě je 1.500,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2.250,-Kč ročně
 • *je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, anebo osoba starší 65 let činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

  Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31.března každého roku. V případě že poplatek činí více jak 600,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku.  Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem na účet č. 10451542/0800, variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné domu (např. 134181 – pokud by byl pes držen v budově úřadu)

  5) Úlevy a osvobození:

  • od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné považované za závislou na pomoci podle zákona upravujícího sociální služby, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
  • osoba, která provozuje útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvl. právní předpis. např. zákon o myslivosti
  • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí
  • držitelé psů, chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
  • držitelé psů, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
  • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád

6) Bližší informace viz zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., ve znění OZV č. 15/2021, o místním poplatku ze psů.

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem na účet č. 10451542/0800, variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné domu (např. 134181 – pokud by byl pes držen v budově úřadu)

PřílohaVelikost
Soubor přihláška k poplatku za psa35.62 KB