Evidence obyvatel

(přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

V původním bydlišti se není třeba odhlašovat, provádí se odhlášení pouze místních poplatků např. za držení psa.

Dětem se při narození automaticky zapisuje místo trvalého pobytu podle matky případně otce, pokud je matka cizí státní občan, není třeba je ohlašovat. V případě následného přehlášení se děti přehlašují již samostatně, nemusí mít shodné místo trvalého pobytu s rodiči.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat „přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas); za dítě do 15 let předkládá zákonný zástupce originál rodného listu (pokud je dítě držitelem občanského průkazu, předkládá i tento)
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu)
  • zaplatit správní poplatek Kč 50,- (od poplatku jsou osvobozeny děti do 15 let)

Občanské průkazy a cestovní pasy (vyřídíte např. ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1)

Na úřadě městské části Praha-Satalice NENÍ MOŽNÉ požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ani převzetí již vyrobeného nebo ohlášení jejich ztráty nebo krádeže. Od 1.1.2016 je možné požádat o vydání OP a CP na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností, tzn. lze využít např. úřady městských částí Praha 1, 2, 3, 4 až Prahy 22.  Místně příslušným úřadem je ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (trvalý pobyt na adrese úřadu)

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR s trvalým pobytem v Satalicích na návrh vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce) za splnění zákonných podmínek. (tzn. návrh/žádost podává současný vlastník nemovitosti případně nájemce bytu, nikoliv osoba, které má být trvalý pobyt zrušen). Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k domu nebo bytu a současně  jeho neužívání. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Kč 100,-  za každý podaný návrh, tj. za každou osobu. Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.