Evidence psů

Poplatek ze psů upravuje zákona čís. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č.  23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška k místnímu poplatku za držení psa se podává v přízemí ÚMČ Praha-Satalice u p. Merabetové, tel. 273 130 481, za psa staršího 3 měsíců do 15 dnů ode dne chování psa nebo přistěhování.

Každý pes musí být označen mikročipem nebo tetováním. Při přihlášení psa bude vydána chovateli evidenční známka. 

Státní veterinární správa má na svých internetových stránkách vytvořenou aplikaci "Databáze ztracených a nalezených psů" umožňující občanům, útulkům, městské policii na jednom místě sdílet informace  o nálezu nebo ztrátě psa. Tato aplikace je na adrese - https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/.

V případě odstěhování z MČ Praha-Satalice nebo změně držitele psa či úhynu psa má poplatník povinnost do 15 dnů tuto skutečnost oznámit, jinak nezaniká poplatková povinnost až do dne odhlášení!!

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a to obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá.

Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce roku kalendářního jedna dvanáctina sazby poplatku. Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Sazba poplatku:

  • za prvního psa chovaného v rodinném domě je 300,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-Kč ročně
  • za prvního psa chovaného v bytě je 1.500,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2.250,-Kč ročně
  • je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, anebo osoba starší 65 let činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
  • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31.března každého roku. V případě že poplatek činí více jak 600,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého roku. 

Úlevy a osvobození:

  • od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZPT/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 
  • osoba, která provozuje útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvl. právní předpis. např. zákon o myslivosti
  • převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu 2 let od převzetí (seznam útulků najdete v Příloze)
  • držitelé psů, chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
  • držitelé psů, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
  • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha-Satalice nebo bankovním převodem na účet č. 10451542/0800, variabilní symbol 1341 + číslo popisné Vašeho domu + rok narození (posl. 2 čísla) držitele psa (např. 13418178).