Evidence psů

(přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Poplatek ze psů upravuje zákona čís. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška k místnímu poplatku za držení psa staršího 3 měsíců nebo do 15 dnů při přestěhování a v případě nově drženého psa se podává v přízemí ÚMČ Praha-Satalice u p. Merabetové, tel. 273 130 481.

formulář – přiznání k místnímu poplatku ze psů   

Každý pes držený na území hl. m. Prahy musí být označen mikročipem nebo tetováním. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Chovatel je rovněž povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do Evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy, Odbor občanskosprávních agend, na pracovišti  Jungmannova 35/29, Praha 1 (v přízemí Škodova paláce). Tel. č.: 236 002 619, 236 004 638. 

formulář – registrační karta chovatele 

V případě odstěhování z MČ Praha-Satalice nebo změně držitele psa či úhynu pejska má poplatník povinnost do 15 dnů tuto skutečnost oznámit!

formulář – odhlášení psa 

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a to obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců nebo do 15 dnů v případě nového držení nebo přestěhování. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá.

Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce roku kalendářního jedna dvanáctina sazby poplatku. Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Sazba poplatku za prvního psa je 300,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-Kč ročně; je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha-Satalice nebo bankovním převodem na účet č. 0502655998/6000, variabilní symbol 1341 + číslo popisné Vašeho domu.

Od poplatku jsou osvobozeny:

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba, která provozuje útulek, zřízený obcí, pro opuštěné nebo ztracené psy
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí seznam útulků HMP
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem je pes loveckého plemene, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.

Seznam útulků pro toulavá a opuštěná zvířata ke dni 27.2.2017

Městskou veterinární správou v Praze S VS jsou ke dni 27.2.2017 tato registrovaná a zároveň dozorovaná zařízení pro umístění toulavých a opuštěných psů:

 1. Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt, V Zámcích 56, 181 00 Praha 8 – Bohnice, zřizovatel a provozovatel Hlavní Město Praha, Městská policie hl.m. Prahy;
 2. Azyl opuštěných zvířat v Libni, Jeřábová ul., 190 00 Praha 9 – Libeň – zřizovatel a provozovatel Naděje pro zvířata, z.s., Plickova 880/19, 149 00 Praha 4;
 3. Útulek Komořany, ul. U Soutoku, 143 00 Praha – Modřany – zřizovatel a provozovatel paní Jaroslava Kladivová, Charkovská 519/26,101 00 Praha 10 – Vršovice;
 4. Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91, 181 00 Praha 8 – Bohnice – vedoucí útulku paní Dagmar Šeberová;
 5. Záchranná stanice pro odchycená a opuštěná zvířata, Odchytová služba pro Prahu a Střední Čechy, katastrálně Praha 9 - Třeboradice, ale prakticky Veleňská ulice, Hovorčovice – provozovatel Jiří Dvořák, Vysočanská 546, Praha 9, 19000 (Odchytová služba LARY) – vedoucí útulku Jiří Dvořák.

Městskou veterinární správou v Praze S VS jsou ke dni 27.2.2017 tato registrovaná a zároveň dozorovaná zařízení pro umístění toulavých a opuštěných koček:

 1. Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt, Dolnoměcholupská 27/58, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, zřizovatel a provozovatel Hlavní Město Praha, Městská policie hl.m. Prahy;
 2. Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91, 181 00 Praha 8 – Bohnice – vedoucí útulku paní Dagmar Šeberová;
 3. Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Na Pláni 2006/31, 150 00 Praha 5 – vedoucí útulku paní Petronila Soběslavská;
 4. Útulek Domov pro opuštěné kočky - Sobín, Jasenická 29, 155 21 Praha – Sobín – provozovatel Depozita pro opuštěná zvířata;
 5. Útulek pro kočky, Mezi Vodami 1560/33, Praha – Modřany – provozovatel o.s. Šanta kočičí, E. Hyblerové 526/15, Praha 11 - Háje, 149 00