Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 482

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutný souhlas orgánu ochrany přírody, tedy odboru životního prostředí Úřadu příslušné městské části. Místní příslušnost úřadu se řídí umístěním pozemku, na kterém dřevina roste.
O povolení ke kácení může požádat vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Je-li vlastníků více, pak je nutný souhlas všech spoluvlastníků.

Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Bez povolení může dřevinu pokácet pouze osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se kácení ani neoznamuje.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - je vyžadováno v případě stromů o velikosti obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše nad 40 m2. Musí však jít o jeden z těchto důvodů:

  •  jde o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů (tj. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce) nebo je dřevina v prokazatelně špatném zdravotním stavu - v těchto situacích se zásah oznamuje 15 dnů předem. V případě kácení dřeviny, která svým stavem zjevně a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu, oznámení se provede do 15 dnů od zásahu, tedy zpětně,
  • to platí pouze v případě, že se na daný pozemek či danou dřevinu nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, památková zóna, zákonem chráněný druh, památný strom, významný krajinný prvek apod.).
  • ve všech ostatních případech je nutné podat Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin v zahradách – kdy je nutné povolení z úřadu?
S účinností od 1. 11. 2014 platí nová vyhláška – u dřevin s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí NENÍ TŘEBA POVOLENÍ POUZE PRO OVOCNÉ DŘEVINY rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH ZÁMĚR KÁCENÍ OPĚT PODLÉHÁ POVOLENÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ! Seznam dřevin, které je možno kácet bez povolení, najdete na webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.. Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.